ارائه الگوی ساختاری - تفسیری رهبری زیبایی‌شناختی در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار، مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران،قم، ایران

3 استاد، گروه رفتار سازمانی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

رهبری زیبایی‌شناختی رویکردی مبتنی بر ادارکات احساسی و دانش ضمنی است که از طریق نفوذ احساسی در کارکنان آنها را با خود همراه می‌سازد. رهبری زیبایی‌شناختی سبک مناسب برای دانشگاه‌های پیشرو در هزاره سوم است. نظر به اهمیت موضوع در این پژوهش کوشش شد تا الگویی برای رهبری زیبایی‌شناختی در آموزش عالی کشور فراهم شود. پژوهش حاضر از منظر فلسفی مبتنی بر پارادایم تفسیری انجام شد. همچنین از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای و از منظر شیوه گردآوری داده‌ها یک پژوهش توصیفی با روش پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان دانشگاه های دولتی بوده که با روش گلوله برفی، نمونه‌گیری هدفمند انجام شد و با 13 نفر به اشباع نظری حاصل گردید. مقوله‌های زیربنایی الگوی رهبری زیبایی‌شناختی با روش تحلیل مضمون شناسایی و روابط مقوله‌های زیربنایی الگوی رهبری زیبایی‌شناختی با روش ساختاری-تفسیری تعیین گردید. برای انجام تحلیل مضمون از نرم‌افزار MaxQDA 20 استفاده شد و محاسبات مدلسازی ساختاری-تفسیری با نرم‌افزار MicMac انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد «رهبری ذهن و احساسات»، «موانع رهبری آموزشی زیباشناسانه» و «راهبرد رهبری آموزشی زیباشناسانه» بیشترین تأثیر را در رهبری زیبایی شناختی داشت. این عناصر بر «جو حاکم در دانشگاه» اثرگذار بودند. جو حاکم در دانشگاه نیز بر «ظرفیت‌های فردی» و «ظرفیت‌های سازمانی» اثرگذار بود. به همین ترتیب این عوامل بر «دیدگاه معنوی و بینش زیبا» و «رفتار آموزشی زیبا» تاثیر گذاشتند. در نهایت افزایش «آراستگی دانشگاه» به «دانشگاه زیبا» منتهی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات