طراحی مدل چابکی آستان‌های مقدس در ایران مبتنی بر نقش منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 دانشیار ، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

3 استادیار ، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

امروزه رویکرد چابک در منابع انسانی یکی از اصلی‌ترین عواملی است که در اکثر نهادها مورد واکاوی قرار می‌گیرد و صفت چابکی با منابع انسانی چابک قابل حصول است. آستان‌های مقدس در ایران، زیرمجموعه‌های زیادی را شامل می‌شوند و دارای ظرفیت عظیمی برای رشد و توسعه بوده که بررسی بخش منابع انسانی آنها دارای اهمیت بسزایی است. طبق هدف پژوهش مطابق با عنوان، روش پژوهش کیفی و از نوع داده بنیاد براساس شیو‌ه‌نامه‌های استراس و کوربین (1990) است. جامعه پژوهش متشکل از اساتید مدیریت و خبرگان آستان‌های مقدس به تعداد 28 نفر بوده که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند که نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیودا نسخه 2020، طی فرآیند کدگذاری، تعداد 1643 کدباز، 81 مفهوم و 21 خرده مقوله و 6 مقوله اصلی، استخراج و ویژگی‌های آن‌ها در آستان‌های مقدس، شناسایی و الگوی مورد نظر طراحی گردید. این الگو شامل شرایط علی (تغییر در انتظارات، نیاز به رویکرد جدید در حوزه منابع انسانی در آستان‌های مقدس و همچنین سلسله مراتب توأمان با بروکراسی)، پدیده اصلی (چابکی آستان‌های مقدس در ایران)، شرایط مداخله گر (مانند پشتوانه وسیع مردمی، حس افتخار وبرکات، ماهیت آستان و محیط معنوی آن) شرایط زمینه ای (چالش‌ها و موانع دستیابی به چابکی)، راهبردها (انجام درست خدمات، چابکی در مدیریت آستان‌ها، توجه به دانش و اطلاعات، انعطاف‌پذیری، کرامت زائران و مجاوران، روشن کردن اهداف و راهبرد سازمان برای کارکنان، ترویج اخلاق اسلامی در میان کارکنان، ارزیابی درست عملکرد با بازخورد مناسب، تفویض اختیار و منابع انسانی شایسته و توانمند) و پیامد‌ها (بهبود و اصلاح روش‌های نحوه ارائه خدمات و ایجاد چابکی آستان‌های مقدس) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات