شناسایی ذهنیت مدیران در مورد رفتارهای ضد بهره‌وری کارکنان بانک‌های شهر ایلام با کاربست روش‌شناسی کیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

رفتارهای ضد بهره‌وری نوع مهمی از رفتارهای غیراخلاقی ارادی و عمدی با رویکرد منفی در سازمان‌ها هستند که موجب کاهش بهره‌وری سازمان می‌شوند. از این رو با توجه به پیامدهای منفی رفتارهای ضد‌ بهره‌وری در سازمان، شناسایی الگوهای ذهنی مدیران نسبت به این رفتارها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی ذهنیت مدیران نسبت به رفتارهای ضد بهره‌وری کارکنان بانک‌های شهر ایلام است که با استفاده از روش‌شناسی کیو انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی- پیمایشی است. شیوه انجام این پژوهش از نوع آمیخته می‌باشد. در مرحله جمع‌آوری نظرات از روش کیفی و در مرحله شناسایی الگوهای ذهنی از روش کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصین و مدیران ارشد بانک‌های منتخب سطح شهر ایلام شامل 12 نفر است که کارت‌های مربوط به گزاره-های کیو در بین آن‌ها توزیع و با آن‌ها مصاحبه مبتنی بر روش‌شناسی کیو انجام شد. بر اساس کارت های توزیع شده از میان 98 گزاره، 43 گزاره نهایی شناسایی و در مرحله بعد توسط مشارکت‌کنندگان اولویت‌بندی شدند. درنهایت، بر اساس یافته‌ها و نتایج تحلیل عاملی کیو چهار الگوی ذهنی رهبری مخرب، ادراک بی‌عدالتی، ضعف سیستم اداری و ناهمخوانی محیط شناسایی شدند. بر‌اساس نتیجه گیری نهایی این‌گونه می‌توان تفسیر نمود که بنابر ذهنیت مدیران عامل رهبری مخرب بیشترین تأثیر را در بروز رفتارهای ضد بهره‌وری در بین کارکنان بانک دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات