شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب در مراکز اطلاع رسانی دانشگاه‌های پیام نور کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند پیام‌نور و دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

فرهنگ سازمانی، به عنوان عامل بقای سازمان‌ها و فراهم نمودن رشد سازمانی آنها در نظر گرفته می‌شود. بنابراین این مطالعه با هدف شناسایی و ارائه‌ی الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های پیام نور کشور انجام پذیرفت. با توجه به ماهیت و هدف این پژوهش، رویکرد آن ترکیبی است. جامعه موردمطالعه شامل خبرگان دانشگاهی، کتابداران و مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور است که 18 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختار یافته است. متن مصاحبه‌ها به روش تحلیل‌مضمون بررسی و در مجموع 4 بعد، 9 مقوله اصلی و 25 زیرمقوله شناسایی شدند، که به صورت ابعاد فرهنگ انسان‌محور(به‌گزینی علمی، بهسازی دانشی)، فرهنگ قانون‌محور(استانداردگرایی و انطباق‌پذیری سازمانی)، فرهنگ تعاملی(چشم‌اندازگرایی، عدالت نهادی، انطباق و انعطاف‌پذیری محیطی)، فرهنگ زیبایی‌شناسی (شاداب‌سازی و استانداردسازی) دسته‌بندی گردیدند. درنهایت این پژوهش با ارائه الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب و تایید آن، زمینه لازم را برای فهم و شناخت این مفهوم و به‌کارگیری درست آن در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های پیام نور کشور فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها