ارائه مدل رهبری شوخ‌طبعانه در سازمان‌های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت تولید برق حرارتی ایران نیروگاه‌های وابسته به وزارت نیرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه:زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت وجود فضای بانشاط و تعامل دوستانه مدیران ارشد با کارکنان و ترجیح رهبران شوخ‌طبع به رهبران جدی و عبوس، این پژوهش با هدف ارائه مدل رهبری شوخ‌طبعانه در سازمان‌های تولیدی با مطالعه صنعت تولید برق حرارتی، به روش کیفی و منطبق بر نظریه داده‌بنیاد انجام گرفت. تحقیق از لحاظ ماهیت اکتشافی و از نظر هدف کاربردی- توسعه‌ای است. براساس روش نمونه‌گیری قضاوتی-هدفمند و با هدف دستیابی به اشباع نظری، با 21 نفر از مدیران ارشد نیروگاه‌ها، که با مفهوم شوخ‌طبعی و به‌کارگیری آن در هدایت نیروگاه آشنا بودند، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برگزار شد. قابلیت اعتماد مصاحبه‌های انجام‌گرفته، با آزمون کاپای کوهن تایید شد و ضریب توافق 82 درصد حاکی از توافق خوب بین خبرگان بود. بر اساس تحلیل‌ گزاره‌های کلامی خبرگان، 135 مفهوم اصلی استخراج و در نهایت 9 مقوله اصلی مشخص گردید. سپس مدل رهبری شوخ‌طبعانه با رویکرد چارمز، با توجه به ویژگی‌ها و مولفه‌های موثر بر آن برای نخستین بار در سازمان‌های تولیدی ایران ارائه شد. نتایج حاکی است که رهبری شوخ طبعانه می‌تواند در دنیای رقابتی امروز به صنعت تولید برق حرارتی کشور کمک کند تا در بهبود فضای کاری از این سبک بهره برده و به مزیت رقابتی در قبال رقبا دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات