تحلیل میدان نیرو عوامل موثر بر اشتیاق شغلی و بی تفاوتی کارکنان ستادی با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز. شیراز. ایران

چکیده

منابع‌انسانی از جمله دارایی‌های نامشهود سازمانی محسوب می‌شود، که نتیجه نگرش‏های آن‌ها می‌تواند سوق‌دهنده یا بازدارنده سازمان در جهت رسیدن به اهدافش باشد. از جمله این نگرش‏ها اشتیاق‌شغلی و بی‌تفاوتی سازمانی است که در دو سر طیف یکدیگر قرار می‌گیرند؛ به گونه‌ای که لازمه رسیدن به اشتیاق‌شغلی دور شدن از نیروهای ایجادکننده بی‌تفاوتی می‌باشد زیرا بی‌تفاوتی نگرشی مخرب قلمداد می شود. در این راستا هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل‌موثر بر اشتیاق‌شغلی و بی‌تفاوتی کارکنان شرکت برق منطقه‌ای فارس می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌ها نخست با روش فراترکیب ۶۴ عامل مشترک موثر بر اشتیاق‌شغلی و بی‌تفاوتی شناسایی شد؛ سپس با وزن‌دهی به روش بهترین-بدترین فازی نتایج حاکی از آن شد که نگرش‌مولد و توانمندسازی روان‌شناختی، جاذبه‌های‌شغلی و عدالت-محوری مهم‌ترین عوامل هستند. سپس با روش دیمتل‌فازی به رابطه‌سنجی پرداخته و نتایج حاکی از آن شد که، کارآمدی‌سرپرست، تقاضاهای‌شغلی نامتوازن، عدالت-محوری عواملی تاثیرگذار و توانمندسازی روان‌شناختی، پویایی‌شخصیت، نگرش-مولد عوامل تاثیر‌پذیری هستند. در‌نهایت به‌منظور سنجش وضع‌موجود، ۲۱۳ نفر از کارکنان ستادی شرکت برق منطقه‌ای فارس از جامعه‌ای به اندازه ۵۸۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و مشخص شد که جاذبه‌های شغلی بیش‌ترین امتیاز سوق‌دهندگی را کسب کرد و عدالت‌‌محوری با کسب امتیاز منفی به عنوان بازدارنده اشتیاق‌شغلی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات