نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی، علی ارائه مدل زمینه‌ای رهبری در سازمان‌های دانش‌بنیان ایران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 31-66]
 • آذر، عادل تحلیلی بر شیوه نگاشت شناختی در ساختار بندی داده‌های کیفی مطالعات سازمانی [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 185-159]
 • آذر، عادل ارائه مدل هوشمندی سازمان: مورد مطالعه شرکت‌های تولیدی [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 24-1]
 • آذر، عادل سنجش مدل سازمان شاد در دانشگاه‌های پیام نور استان خوزستان [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 98-77]
 • آذر، عادل پیشایندها و پسایندهای زیرآب‌زنی سازمانی در سازمان‌های دولتی: پژوهشی کیفی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 39-74]
 • آذر، عادل تاثیر قراردادهای نامتعارف بر عملکرد نوآورانه: تحلیل نقش میانجی دلبستگی شغلی و توانمندسازی روانشناختی (مورد مطالعه: شرکت های هواپیمایی ایران) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 33-62]
 • آذری، حسین شناسایی مؤلفه های انگیزه خدمت عمومی در سازمان های عمومی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 215-238]
 • آزاد، ناصر طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی- میانداری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 83-114]
 • آزاد فلاح، پرویز چارچوبی برای الزامات فرآیند مدیریت هیجانات در سازمانها [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 87-118]
 • آسترکی، سامان بررسی تأثیر شادی بر سلامت اداری با اثر میانجی کیفیت‌زندگی‌کاری کارکنان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]
 • آقابابایی، راضیه تأثیر رهبری خدمتگزار بر مالکیت روان‌شناختی کارکنان دانشگاه کاشان: نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 1-30]
 • آقازاده ده ده، فتاح شناسایی عوامل فردی موثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 49-74]
 • آهنچیان، محمدرضا مطالعه کیفی وضعیت تیم‌سازی و کارتیمی در دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 81-120]

ا

 • ابراهیم پور، حبیب تأثیر ابعاد شخصیت بر احساس، اعتماد و جذابیت در برند کارفرما [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 245-280]
 • ابراهیم پور، مصطفی بررسی تأثیر یکپارچگی رفتاری تیم مدیریت ارشد و دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 96-61]
 • ابراهیمی، الهام معرفی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی با رویکرد کیفی و ذهن‌کاوی مدیران [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 64-31]
 • ابراهیمی، الهام سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با توجه به الگوی فرهنگ مطلوب: کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-25]
 • ابراهیمی، الهام بررسی تأثیر قراردادهای نامتعارف برابعاد عدالت سازمانی ادراک‌شده: نقش تعدیل‌گر مبادله رهبر- پیرو [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 95-124]
 • ابراهیمی، الهام مناسبات کار و زندگی در جامعه آکادمیک: آزمون یک الگوی مفهومی بومی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 105-134]
 • ابراهیمی، الهام مناسبات کار و زندگی از منظر کارکنان توان‌یاب: نظریه‌پردازی‌ داده‌بنیاد با رویکرد تحلیل موقعیتی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 63-94]
 • ابراهیمی، الهام نقض قراردادهای منحصربه‌فرد و هویت‌زدایی شغلی و سازمانی: نقش تعدیلگر شهرت ادراک‌شده از حرفه و مرحله کارراهه شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی، ساره شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار سبز کارکنان با تکنیک DANP [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 177-208]
 • ابراهیمی، ساره تنهایی در محیط کار؛ ارائه نقشه دانشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی، سید عباس بررسی نقش تلنگر سازمانی، هوش هیجانی و انگیزش درونی در ایجاد رفتار زیست‌محیطی کارکنان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 103-125]
 • ابراهیمی، مسیح شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ایجاد جو مسموم سازمانی به عنوان پیشایند فرهنگ مسموم سازمانی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-32]
 • ابراهیمی نسب، رضا بررسی نقش میانجی اعتماد بین‌فردی در رابطه بین خودکارآمدی با دوستی در محل کار [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 153-180]
 • ابزری، مهدی تحلیل تأثیر ابعاد مدل ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام بر بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان) [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 89-111]
 • ابوالقاسمی، محمود مفهوم‌پردازی روابط قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 1-44]
 • ابیلی، خدایار ارائه الگوی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 1-28]
 • احدی، ساسان تأثیر صفات شخصیتی بر اعتیاد به کار با توجه به متغیر تعدیل گر حمایت سازمانی ادراک شده [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 51-72]
 • احمدزاده، سلیمان بررسی رابطه بین رفتار مدیر به عنوان مربی با تمایل بر ترک خدمت کارکنان: با تبیین نقش میانجی نگرش‌های شغلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 57-80]
 • احمدنیا آلاشتی، سیامک درآمدی بر نقد نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 177-148]
 • احمدی، سید علی اکبر تبیین مولفه ها و‌ سنجش اعتماد بین فردی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 24-1]
 • احمدی، محمدمیلاد بررسی ارتباط میان نحوۀ تفکّر منطقی/شهودی مدیران و توانمندی در مدیریت تعارض با شخصیّت‌های پیچیده: یک طرّاحی آزمایشی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 29-72]
 • احمدی، مسعود سازمان دورو، ثمره فرهنگ سازمانی نامطلوب: کهن‌الگوی رفتاری مدیران ماکیاولی و تصویرپردازی هدفمند از خود [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 139-164]
 • احمدی زهرانی، مریم تأثیر رهبری راهبردی- خدمتگزار بر آوا و عجین‌شدگی شغلی کارکنان با درنظرگرفتن نقش تعدیل‌گر و میانجی هویت‌ سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 219-248]
 • احمدی کافشانی، عبدالله واکاوی پیشایندها و پیامدهای توهم کنترل در کارآفرینان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 61-82]
 • اخوان بی تقصیر، سپیده بررسی پیشایندهای بی تمدنی سازمان: نقش بی تمدنی سایبری و سایر عوامل [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 55-80]
 • اردلان، محمد رضا تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 144-121]
 • ازگلی، محمد درآمدی بر نقد نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 177-148]
 • اسدی، محمرضا توصیف نیمرخ شخصیتی مشاغل تحقیق و توسعه در یک سازمان صنعتی [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 31-46]
 • اسکندری، اصغر تأثیر رهبری تیمی عمل‌محور بر عملکرد تیمی کارکنان با میانجی‌گری یادگیری تیمی و رضایت‌مندی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 21-45]
 • اسلامی، عباس واکاوی انتظارات شهروندان از سازمانهای دولتی در ایران: روش ترکیبی اکتشافی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 107-136]
 • اسماعیل پور، رضا تبیین نقش میانجی هوش فرهنگی در ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران سازمان های دولتی استان گیلان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 169-189]
 • اسماعیلی، محمودرضا تاثیر رهبری اشتراکی بر اثربخشی‌کارگروهی نقش میانجی: تسهیم‌دانش [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 50-25]
 • اسمعیلی، معصومه در آمدی بر الگوی مشاوره ای تغییر زبانی در تعهد شغلی مبتنی بر تجربیات هستی شناسانه کارکنان سازمان های پویای اقتصادی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 193-219]
 • اشتیاقی، محسن ارائه مدل رهبری شوخ‌طبعانه در سازمان‌های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت تولید برق حرارتی ایران نیروگاه‌های وابسته به وزارت نیرو) [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • اشرفی، جواد ارائه مدل ساختاری – تفسیری مبتنی بر شناسایی و اولویت بندی ترجیحات نسل Z منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشعاری، محسن شناسایی برخی از کارکردهای استعاره در رهبری سازمان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-28]
 • اصغری جهرمی، سمانه ارائه روش کمی اندازه‌گیری درجه تناسب فرد-سازمان با استفاده از روش ANP [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 137-162]
 • اصغری صارم، علی واکاوی بدقلقی سازمانی: ویژگی‌های کارکنان بدقلق و عوامل مؤثر بر آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 115-144]
 • اصلامی، قاسم نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیران (مورد مطالعه مدیران شرکت‌های بازرگانی شهر مشهد) [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 65-87]
 • اصلانی، فرشید ارائه مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای خودرهبری سازمانی [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 94-73]
 • اعتمادیان، سجاد تأثیر رهبری تحول‌گرا بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان برای توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی در سازمان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-146]
 • اعتمادیان، سجاد تجربیات رهبران تحول‌آفرین با گرایش کارآفرینی و عملکرد نوآورانه در الکترونیکی‌کردن گمرک(با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی کلایزی) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-30]
 • افتخاری، مصطفی طراحـی مدلی برای تبیین فرهنگ سازمـانی با عملکرد بالا در صنایع پتروشیمی ایران؛ رویکرد کیفی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 173-198]
 • افتخاری، مصطفی Measurement And Testing Of High Performance Organizational Culture Model In Iranian Petrochemical Industries [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 185-214]
 • افجه ای، سید علی اکبر رفتارهای مطلوب مدیران و رهبران در پیاده سازی مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان‌های دولتی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 113-148]
 • افخمی، مهدی سکوت سازمانی چالش معاصر مدیریت منابع انسانی: شناسایی عوامل و پیامدهای آن [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 147-176]
 • افخمی اردکانی، مهدی ارائه مدلی به منظور تبیین سکوت سازمانی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 144-121]
 • افرازه، عباس الگوریتم حل مسئله فرسودگی شغلی در کارگران تولید [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • افشانی، مینو بررسی تأثیر استرس بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش واسط تبعیض ادراک شده [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 227-205]
 • اکبری، محسن بررسی تاثیر رهبری به اشتراک گذاشته‌شده در تعهد و بهره‌وری تیم های کاری [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 122-95]
 • اکبری، مرضیه سادات مدل فرهنگ سازمانی موثر بر استراتژی های سرمایه انسانی در کتابخانه ملی تهران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 191-214]
 • اکرامی فرد، آلا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی تجربه معناداری کار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 133-168]
 • السادات انعمی، فائزه مدیریت فرهنگ سازمانی بر مبنای مدل موجودی فرهنگ سازمانی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 37-1]
 • الماسی، علی اکبر ارائه روش کمی اندازه‌گیری درجه تناسب فرد-سازمان با استفاده از روش ANP [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 137-162]
 • الماسی، مصطفی نقش میانجی فرهنگ یادگیری مشارکتی در ارتباط بین رهبری دانش و انتقال آموزش [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 159-176]
 • الهیاری بوزنجانی، احمد رفتارهای شهروندی خدمت‌گرا: اثر کیفیت ادراک شده کارکنان از خدمات درونی [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 163-143]
 • الهیاری بوزنجانی، احمد Employees’ Organizational Voice: Investigating the Antecedents and their Structural Relations Using the ISM and Fuzzy MICMAC Method [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 235-260]
 • الوداری، حسن شناسایی عوامل مؤثر بر سازمان حمایت‌گرا [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 200-173]
 • الوداری، حسن الگوی رهبری شبکه‎ ای در دانشگاه پیام‎ نور:یک مطالعه داده‎ بنیاد [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 45-68]
 • امان اللهی، زهرا در آمدی بر الگوی مشاوره ای تغییر زبانی در تعهد شغلی مبتنی بر تجربیات هستی شناسانه کارکنان سازمان های پویای اقتصادی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 193-219]
 • امراللهی بیوکی، ناهید طراحی الگوی بهروزی سازمانی: تبیین نقش محوری سرمایه روان‌شناختی مثبت در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 100-73]
 • امراللهی بیوکی، ناهید فهمِ تجربه زیسته کارکنان از پیشایندهای پدیده سرایت هیجانی در دوران همه‌گیری کووید 19 [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 93-124]
 • امیراحمدی، فاطمه السادات تأثیر هوش هیجانی و فرهنگ یادگیری در سازمان بر رابطه بین رفتار رهبر و آمادگی کارکنان برای تغییر [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 163-195]
 • امیرخانی، امیرحسین شناسایی عوامل مؤثر بر سازمان حمایت‌گرا [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 200-173]
 • امیری، افلاطون بررسی ارتباط انواع شخصیتهای آناگرام با نظریه های انگیزش [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 151-182]
 • امیری، زینب تاثیر رفتارسازمانی مثبت بر رفتارانحرافی‌کاری (نقش میانجی: جواخلاقی سازمان) [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 174-149]
 • امیری، زینب تاثیر رهبری اشتراکی بر اثربخشی‌کارگروهی نقش میانجی: تسهیم‌دانش [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 50-25]
 • امیری، علی نقی تملق سازمانی در سازمان های دولتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 37-60]
 • امیری، مجتبی سنجش سلامت و فساداداری در شهرداری تهران [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 96-65]
 • امیری، مجتبی شناسائی مؤلفه های هوش معنوی بر اساس مثنوی معنوی مولوی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • امیری، مجتبی ارائه ی الگوی تصمیم گیری اخلاقی مدیران منابع انسانی؛ مورد مطالعه: سازمان های فعّال در صنعت دارو [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 31-84]
 • امیری، مریم نقش هوش هیجانی و کار هیجانی در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 73-100]
 • امین، فرشته ارائه ی الگوی تصمیم گیری اخلاقی مدیران منابع انسانی؛ مورد مطالعه: سازمان های فعّال در صنعت دارو [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 31-84]
 • امینی، علیرضا اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی) [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 29-1]
 • امینی، علیرضا تأثیر رهبری راهبردی- خدمتگزار بر آوا و عجین‌شدگی شغلی کارکنان با درنظرگرفتن نقش تعدیل‌گر و میانجی هویت‌ سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 219-248]
 • امینی، علیرضا تحلیل میدان نیرو عوامل موثر بر اشتیاق شغلی و بی تفاوتی کارکنان ستادی با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای فارس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصاری پور، مهدی تدوین مدل بلوغ عوامل مؤثر بر سوت‌زنی در سازمان‌ها: روش فراترکیب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 71-106]
 • انصاری رنانی، قاسم ارائه مدل سازمان استعدادمحور به روش نظریه زمینه‌یابی در بانک‌های دولتی ایران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 143-174]
 • انصاری سامانی، حبیب بررسی تأثیر اخلاق پولی بر میزان رضایت از درآمد [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 249-272]
 • ایران نژاد پاریزی، مهدی طراحی و آزمون الگوی مدیریت اعتماد سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 93-122]

ب

 • بازرگان، عباس مفهوم‌سازی رهبری اخلاقی مدیران در سازمان‌های بخش دولتی ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-38]
 • باقرزاده خداشهری، راضیه اثر رفتار شوخ‌طبعانه بر اشتیاق شغلی کارکنان با نقش میانجی انرژی احساسی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-178]
 • باقری، مسلم مدل‌سازی عوامل موثر بر شادی سازمانی با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری فراگیر (TISM) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 129-158]
 • باقری قره بلاغ، هوشمند واکاوی نقش اخلاق کار اسلامی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با تأکید بر میانجی گری درگیری شغلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 189-211]
 • بایایی، بهزاد طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی- میانداری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 83-114]
 • بحرانی، عطیه تحلیل تاثیر مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر کیفیت زندگی کاری [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 149-178]
 • بحری رودپشتی، الناز سنجش سلامت و فساداداری در شهرداری تهران [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 96-65]
 • بحرینی زاده، منیجه ارائه مدل ساختاری مدیریت دانش و انعطاف پذیری سازمانی (با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازمانی و نوآوری) [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 177-147]
 • بخشنده، سمیه فراتحلیل پژوهش‌های تفاوت‌ ارزش‌های کاری در نسل‌های مختلف نیروی انسانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 67-92]
 • بخشی زاده، علیرضا بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر توانمندسازی ساختاری (مورد مطالعه: شرکت‌ سایپا) [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 120-97]
 • بُد، مهدیه بررسی علل و پیامدهای خشم در سازمان‌ها و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 123-149]
 • براتلو، فاطمه بررسی و تحلیل ساختار فکری مطالعات جهانیِ «اخلاق مدیریت» مبتنی بر مفاهیم پرکاربرد در سه دهة اخیر [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 119-152]
 • بشلیده، کیومرث بررسی اثر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روانشناختی، عدالت سازمانی و خشنودی شغلی [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 87-63]
 • بلوچی، حسین تاثیر سرمایه روان‌شناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجی‌گری رضایت شغلی (مورد مطالعه بانک انصار) [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 114-89]
 • بهارلو، مصطفی بررسی اثر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روانشناختی، عدالت سازمانی و خشنودی شغلی [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 87-63]
 • بهارلویی، فرشاد تاثیر جو اخلاقی بر اعتماد در کار تیمی با نقش میانجی رفتار اخلاقی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 129-158]
 • بهبودی، محمدرضا فرامطالعه پژوهش های فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • بهرامی کیا، قاسم شناسایی عوامل مؤثر بر مشغولیت کارکنان در صنعت پالایش گاز ایران با رویکرد مردم‌نگاری [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 205-234]
 • بهمنی، اکبر بررسی تأثیر گرایش‌های کارآفرینانه مدیران بر مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 224-201]
 • بهمنی، اکبر خویشاوندسالاری سازمانی در نهادهای دولتی؛مفهوم‌پردازی، عوامل مؤثر و پیشامدها [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 31-56]
 • بوداقی، علی تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 174-146]
 • بورقانی فراهانی، حمید بررسی نقش میانجی فنون تصویرپردازی ذهنی دیگران در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 171-190]
 • بوستانی راد، مینا تبیین و طبقه بندی مولفه‌های انسجام سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 83-124]
 • بوشهریان، حسین علی شناسائی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد سازی بین کارکنان و مدیران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 177-199]
 • بیات، سوده بررسی علل و پیامدهای خشم در سازمان‌ها و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 123-149]
 • بیغمی، محمد کاظم The behavioral model of emotional intelligence effect on work-family conflict and organizational citizenship behavior among nurses [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 256-221]
 • بیگدلی، محمدمهدی طراحی مدل توهم توطئه مدیران سازمانی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 115-142]
 • بیگی فیروزی، الله یار بررسی رابطه بین چرخه حیات شرکت و فضای اخلاقی سازمان [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 166-147]

پ

 • پارسائی، مهدی تملق سازمانی در سازمان های دولتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 37-60]
 • پانی، بهناز شناسایی برخی از کارکردهای استعاره در رهبری سازمان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-28]
 • پرهیزگار، محمد مهدی تجربیات رهبران تحول‌آفرین با گرایش کارآفرینی و عملکرد نوآورانه در الکترونیکی‌کردن گمرک(با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی کلایزی) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-30]
 • پژوهان، ایوب طراحی مدل سبک رهبری مغرورانه در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 135-164]
 • پناهی، مریم نقش سبک رفتاری مدیران بر شکل گیری اثر گلم در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 76-55]
 • پنبه چی، راحله روایت پژوهی تجربه مدیریت خشم در سازمان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 1-30]
 • پور، سمیرا تبیین عوامل موثر بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان 17 شهریور) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 70-43]
 • پور، سمیرا خوشه‌بندی و اولویت‌بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 113-136]
 • پورعزت، علی اصغر شناسایی مؤلفه های انگیزه خدمت عمومی در سازمان های عمومی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 215-238]
 • پورعزت، علی اصغر طراحی مدل اشتیاق کاری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 113-142]
 • پورعزت، علی اصغر تدوین مدل بلوغ عوامل مؤثر بر سوت‌زنی در سازمان‌ها: روش فراترکیب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 71-106]
 • پورکریمی، جواد نقش واسطه‌ای خودتوسعه‌ای در رابطه رهبری تحول‌آفرین و چابکی سرمایه انسانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 101-124]
 • پورکریمی، جواد ارائه الگوی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 1-28]
 • پورکیانی، مسعود بررسی ارتباط انواع شخصیتهای آناگرام با نظریه های انگیزش [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 151-182]
 • پورولی، بهروز تاثیردینداری و اخلاق کار اسلامی بر سختکوشی کارکنان (مطالعه موردی: شهرتهران) [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 116-101]
 • پویا، علیرضا نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیران (مورد مطالعه مدیران شرکت‌های بازرگانی شهر مشهد) [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 65-87]
 • پیران نژاد، علی بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر رفتارهای ضد بهره وری کارکنان [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 118-99]
 • پیران نژاد، علی سکوت سازمانی چالش معاصر مدیریت منابع انسانی: شناسایی عوامل و پیامدهای آن [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 147-176]
 • پیرملکی، پویا تبیین الگوی تاثیر دینداری درونی بر تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کار [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 93-128]

ت

 • تابان، محمد الگوی تملک شغلی مدیران [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 137-162]
 • تابلی، حمید شناسایی پیشایندهای عملکرد انطباقی کارکنان با رویکرد فراترکیب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 107-130]
 • تحفه، محمدرسول الگوهای ذهنی توانمندسازی کارکنان در شرف بازنشستگی با استفاده از روش‌شناسی کیو [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 131-158]
 • ترک زاده، جعفر بررسی رابطه بین نوع جهان‌بینی رهبری و جوّ سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 158-117]
 • ترک زاده، جعفر چارجوب عوامل محیطی مؤثر بر رفتار سازمانی دانشگاه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 143-176]
 • تفتیان، اکرم واکاوی محرک‌های سوت زنی در سازمان:کاربست فرا ترکیب [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی، عبدالله رهبری کوانتومی: چرایی، چیستی و چگونگی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 33-56]
 • توکلی، عبدالله پنداشت کارکنان از قابلیت استخدام خود و ارتباط آن با تعهد سازمانی در دستگاههای دولتی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-30]
 • توکلی، عبدالله تملق سازمانی در سازمان های دولتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 37-60]
 • توکلی، غلامرضا نقش میانجی گری تاب آوری و توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد نوآورانه [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 255-229]
 • تیمورنژاد، کاوه تحلیل مفهوم انگیزش خدمات عمومی به روش رویکرد تکاملی راجرز [دوره 12، شماره 1، 1402]

ث

 • ثنائی، مسعود بازنمایی الگوی رفتار سیاسی مدیران دولتی با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 55-82]

ج

 • جاجرمی‌زاده، محسن طراحی مدل عوامل ادراکی مؤثر بر موفقیت شغلی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 166-137]
 • جامه ابریشمی، سلمان طراحی مدل چابکی آستان‌های مقدس در ایران مبتنی بر نقش منابع انسانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 125-164]
 • جباری، اقبال بررسی تأثیر دینداری و سرمایه روان‌شناختی بر رسالت شغلی کارکنان با میانجی‌گری معنی‌داری شغل [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]
 • جبلی، محمد الگوی تملک شغلی مدیران [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 137-162]
 • جعفرپور، یونس رفتارهای شهروندی خدمت‌گرا: اثر کیفیت ادراک شده کارکنان از خدمات درونی [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 163-143]
 • جعفری، سکینه بررسی رابطه بین نوع جهان‌بینی رهبری و جوّ سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 158-117]
 • جعفری، عمار مطالعه تجارب زیسته مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان ایران در زمینه رهبری دانشی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 47-76]
 • جعفری، محمد بررسی رابطۀ جوسازمانی، استرس شغلی و تعلق شغلی با سلامت روان‌شناختی و معنوی کارکنان زندان‌های استان کردستان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 281-316]
 • جعفریانی، حسن بررسی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای در مدیران صنعتی (بخش خصوصی استان گلستان) [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 50-25]
 • جعفریانی، حسن بازنمایی الگوی رفتار سیاسی مدیران دولتی با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 55-82]
 • جعفری کلیجی، خشایار بررسی تاثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت بر تعهد عاطفی کارکنان؛ نقش میانجی فرهنگ سازمانی [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 172-145]
 • جعفری نیا، سعید مطالعه‌ای در زمینه فراتحلیل پیامدها و پیشایندهای هویت‌یابی سازمانی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 1-26]
 • جعفری نیا، سعید تأثیر انعطاف‌پذیری ‌منابع‌انسانی بر رفتار‌کاری نوآورانه: تبیین نقش میانجی سرمایه روان‌شناسی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 31-52]
 • جعفری نیا، سعید فراتحلیل پیشایندها و پسایندهای قلدری محل کار [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-36]
 • جعفری نیا، سعید بررسی تجربی مدل حسادت در محیط کار [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 29-62]
 • جعفری نیا، سعید تبادل کار و خانواده: ارائه نقشه دانشی و مرور سه رویکرد تعارض، غنی سازی و تعادل [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 73-102]
 • جعفری نیا، سعید تنهایی در محیط کار؛ ارائه نقشه دانشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلالی خان آبادی، طاهره بررسی تاثیر کار محوری بر نگرش های شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی قرارداد روانشناختی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 53-80]
 • جلیلیان، حمیدرضا ارائه مدل هوشمندی سازمان: مورد مطالعه شرکت‌های تولیدی [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 24-1]
 • جلیلیان، حمیدرضا نقش هوش هیجانی و کار هیجانی در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 73-100]
 • جلیلیان، حمیدرضا بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر تعلق‌سازمانی کارکنان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 105-132]
 • جمالی، زهرا واکاوی نقش هوش فرهنگی انگیزشی در بهبود یادگیری سازمانی با تأکید بر میانجی‌گری سرمایه اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 159-188]
 • جمشیدی، مینا طراحـی مدلی برای تبیین فرهنگ سازمـانی با عملکرد بالا در صنایع پتروشیمی ایران؛ رویکرد کیفی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 173-198]
 • جمشیدی، مینا Measurement And Testing Of High Performance Organizational Culture Model In Iranian Petrochemical Industries [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 185-214]
 • جندقی، غلامرضا فهم فرآیند شکل گیری نشاط با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 141-119]
 • جندقی، غلامرضا ارائه چارچوب رهبری مبتنی بر بخشش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 95-118]
 • جندقی، محمد ابراهیم فرهنگ سازمانی «کرامت انسانی» تأملی بر فرهنگ نظام اداری ج.ا.ا. [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 145-113]
 • جهانگیری موموندی، بابک بررسی تأثیر تعلق خاطر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 42-25]
 • جواهری، حدیث ارائه ی الگوی تصمیم گیری اخلاقی مدیران منابع انسانی؛ مورد مطالعه: سازمان های فعّال در صنعت دارو [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 31-84]
 • جوکار، مائده فهمِ تجربه زیسته کارکنان از پیشایندهای پدیده سرایت هیجانی در دوران همه‌گیری کووید 19 [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 93-124]
 • جولایی مقدم، مریم پهنه کاوی فساد و کژرفتاری آکادمیک در آموزش عالی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 31-70]

چ

 • چهرازی، سامان بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر رفتارهای ضد بهره وری کارکنان [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 118-99]

ح

 • حاجی انزهائی، محمدرضا طراحی و آزمون الگوی مدیریت اعتماد سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 93-122]
 • حاجی ملا میرزایی، حمید تأثیر رفتار توانمندسازی رهبری بر مقاصد رفتاری و نگرش کارکنان با واسطه‌گری توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 95-75]
 • حراقی، مریم ارائه مدل ساختاری مدیریت دانش و انعطاف پذیری سازمانی (با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازمانی و نوآوری) [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 177-147]
 • حراقی، مسعود ارائه مدل ساختاری مدیریت دانش و انعطاف پذیری سازمانی (با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازمانی و نوآوری) [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 177-147]
 • حراقی، مسعود ارائه مدل انتخاب مدیران حرفه‌ای سازمان‌های دولتی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 51-86]
 • حسام قاسمی، حسین تأثیر وفاداری سازمانی و جاافتادگی سازمانی بر عملکرد انطباقی: نقش تعدیل گر وظیفه شناسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • حسن پور، اکبر تبیین الگوی تاثیر دینداری درونی بر تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کار [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 93-128]
 • حسن پور، اکبر طراحی ابزار ارزیابی رفتار تسهیم دانش کارکنان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 29-56]
 • حسن پور، اکبر Designing a Model for Explaining and Fighting Corruption in the Private Sector, Using Grounded Theory [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 317-340]
 • حسن پور، اکبر فراتحلیل پیشایندها و پسایندهای قلدری محل کار [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-36]
 • حسن پور، اکبر نوع شناسی جو سازمانی با رویکرد تحلیل مضمون [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 207-249]
 • حسن پور، اکبر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار سبز کارکنان با تکنیک DANP [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 177-208]
 • حسن پور، اکبر بررسی تجربی مدل حسادت در محیط کار [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 29-62]
 • حسن پور، اکبر تبادل کار و خانواده: ارائه نقشه دانشی و مرور سه رویکرد تعارض، غنی سازی و تعادل [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 73-102]
 • حسن پور، اکبر پهنه کاوی فساد و کژرفتاری آکادمیک در آموزش عالی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 31-70]
 • حسن پور، اکبر طراحی مدل مدیریت عملکرد برای سازمان‌های بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش پیشران رهبری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 145-174]
 • حسن پور، اکبر تنهایی در محیط کار؛ ارائه نقشه دانشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن پور، محمد تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 174-146]
 • حسن زاده، زینب رفتارهای مطلوب مدیران و رهبران در پیاده سازی مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان‌های دولتی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 113-148]
 • حسن زاده، محمد تأثیر ابعاد شخصیت بر احساس، اعتماد و جذابیت در برند کارفرما [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 245-280]
 • حسن زاده، محمدصادق بررسی رابطه معنویت در محیط کار و عزت نفس سازمانی [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 74-51]
 • حسن زاده، مریم اثر تنوع ادراک شده بر عملکرد مالی تیم: نقش تعدیلگر اعتماد سازمانی [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 197-175]
 • حسنقلی پور، طهمورث بررسی تأثیر شادی بر سلامت اداری با اثر میانجی کیفیت‌زندگی‌کاری کارکنان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]
 • حسنوند، جواد تبیین مفهوم رهبری خیرخواه و نقش آن در توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 53-84]
 • حسنی نژاد، مجید بررسی پیشآمدها و پیامدهای سرمایه روانشناختی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 204-178]
 • حسین پور، داود الگوی هم‌ردیفی مفاهیم رفتار سازمانی (مفاهیم انگیزش، مشارکت و کنترل کارکنان) جهت توسعه یادگیری دوجانبه (مورد مطالعه: صنعت داروسازی) [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 46-19]
 • حسین پور، داود تأثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی بر اساس نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 85-112]
 • حسین زاده، سیدعلی اکبر اثر رهبری تحول گرا بر تعالی سازمانی با نقش واسطه ای توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 24-1]
 • حسینی، آسیه سادات بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نفاق در سازمان با نقش میانجی شایعه‌پراکنی در لایه‌های سازمان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 213-244]
 • حسینی، ابوالحسن تأثیر سرپرستی اجحاف‌آمیز بر تمایل به ترک‌ شغل:با میانجی‌گری رفتار آوایی و خودکارآمدی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 165-188]
 • حسینی، روح الله طراحی مدل ساختاری تفسیری نظام انگیزش هیات علمی دانشگاهها براساس تکنیک فازی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 177-206]
 • حسینی، سید صمد تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 174-146]
 • حسینی، سیده مریم آزمون مدلی از پیشایندهای خرابکاری خدمات در سطح فردی با نقش تعدیل گر هوش عاطفی و حساسیت به بد رفتاری [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 153-184]
 • حضوری، محمدجواد ارائه مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای خودرهبری سازمانی [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 94-73]
 • حفیظی، پری نقش کنترل هیجانات و تحمل ابهام در تصمیم گیری حکیمانه [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 30-1]
 • حقانی، محمود مفهوم‌پردازی روابط قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 1-44]
 • حق پرست، کتایون بررسی تأثیر رهبری مثبت‌گرا بر رفتارهای نوآورانه کارکنان: نقش میانجی عجین‌شدن در شغل و سرمایۀ روان‌شناختی مثبت در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 143-172]
 • حق گویان، زلفا فهم فرآیند شکل گیری نشاط با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 141-119]
 • حق گویان، زلفا شناسایی مؤلفه‌های سبک رهبری فرماندهان هشت سال دفاع مقدس [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-30]
 • حکاک، محمد تبیین نقش سکوت سازمانی و شادی در کار در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 121-97]
 • حکاک، محمد بررسی تأثیر استرس بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش واسط تبعیض ادراک شده [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 227-205]
 • حکاک، محمد طراحی مدل توهم توطئه مدیران سازمانی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 115-142]
 • حکاک، محمد نظریه‌پردازی رفتار شبکه‌سازی کارکنان مبتنی بر نظریه تحلیل داده بنیاد [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 194-223]
 • حکیمی، ایمان رفتارهای منافقانه و کجروی سازمانی: تبیین نقش میانجی اعتماد بین‌فردی و سکوت سازمانی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 181-206]
 • حکیمی، ایمان بررسی تأثیر رابطۀ رهبر- عضو بر حسادت و رفتارهای کاری انحرافی: نقش تعدیل‌گر ادراک از عدالت سازمانی، عزت‌نفس و روان‌رنجوری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 29-56]
 • حمزئیان، عظیم بررسی رابطه ادراک از سیاست‌های سازمانی بر تحریک، انگیزش درونی و تأثیر آن بر خوشبختی دنیوی کارکنان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • حمیدی زاده، علی بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین و رفتارهای کژ کارکردی بر پیامدها و نگرش شغلی کارکنان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-32]
 • حواسی، سحر Designing a Model for Explaining and Fighting Corruption in the Private Sector, Using Grounded Theory [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 317-340]
 • حیدری، الهام کاوش رفتار جوشش سازمانی: گامی به سوی تدوین یک نظریه داده بنیاد [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 64-47]

خ

 • خائف الهی، احمد واکاوی ابعاد کیفیت روابط مدیر-کارمند در سازمان های دولتی ایران: طراحی یک سنجه پژوهشی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 75-100]
 • خائف الهی، احمدعلی تأثیر صفات شخصیتی بر اعتیاد به کار با توجه به متغیر تعدیل گر حمایت سازمانی ادراک شده [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 51-72]
 • خائف الهی، احمدعلی طراحی مدل ساختاری تفسیری نظام انگیزش هیات علمی دانشگاهها براساس تکنیک فازی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 177-206]
 • خائف الهی، احمدعلی طراحی الگوی نقش‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 139-170]
 • خادم، سید مهدی تأثیر رفتار توانمندسازی رهبری بر مقاصد رفتاری و نگرش کارکنان با واسطه‌گری توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 95-75]
 • خامه چی، حامد الگوی رهاوردهای توسعۀ سرمایۀ روان‌شناختی در سازمان با رویکرد ترکیبی فراتحلیل و مدل‌سازی ساختاری- تفسیری [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 23-52]
 • خدایی، ارشیا ارایه ابزار اندازه‌ گیری فرایند یادگیری‌ زدایی در سازمان [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 62-31]
 • خدایی، ارشیا مدل جامع عوامل مؤثر بر کارتیمی اثربخش در بستر سازمان و مقیاس های سنجش آن [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 60-31]
 • خدایی، ارشیا رهبری کوانتومی: چرایی، چیستی و چگونگی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 33-56]
 • خدایی، ارشیا مفهوم‌سازی رهبری اخلاقی مدیران در سازمان‌های بخش دولتی ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-38]
 • خدایی متین، اسماعیل بررسی تأثیر گرایش‌های کارآفرینانه مدیران بر مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 224-201]
 • خراسانی، اباصلت مفهوم‌پردازی روابط قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 1-44]
 • خزائی، جواد بررسی عوامل فردی موثر بر قانون شکنی خیرخواهانه در محیط کار [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 75-103]
 • خلیفه سلطانی، حشمت The behavioral model of emotional intelligence effect on work-family conflict and organizational citizenship behavior among nurses [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 256-221]
 • خلیفه سلطانی، حشمت تأثیر رهبری تحول‌گرا بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان برای توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی در سازمان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-146]
 • خلیلی پور، حاتم بررسی ساختاری تأثیر عدالت رویه‌ای و اشتیاق شغلی بر اشتراک گذاری دانش و رفتار کاری نوآورانه [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 27-52]
 • خلیلی پور، حاتم تحلیل عوامل موثر بر فلات شغلی در شرکت های توزیع نیروی برق: رویکرد دیمتل خاکستری [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • خنیفر، حسین فهم جوهره موفقیت رهبران در مذاکرات کارآفرینانه: رویکرد پدیدارشناسانه [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 105-121]
 • خنیفر، حسین بررسی ساختاری تأثیر عدالت رویه‌ای و اشتیاق شغلی بر اشتراک گذاری دانش و رفتار کاری نوآورانه [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 27-52]
 • خواجه فرد، سعید طراحی و تبیین مدل رفتاری مبتنی بر عقلانیت الهی و احساس [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-30]
 • خوراکیان، علی رضا تأثیر رفتار سازمانی مثبت ( POB ) بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی (مورد مطالعه: استانداری خراسان رضوی) [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 17-1]
 • خوراکیان، علی رضا تبیین و طبقه بندی مولفه‌های انسجام سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 83-124]
 • خوراکیان، علی رضا رفتار پیشگامانه، مفهومی نوین در بعد رفتار سازمانی در سازمان‌ها (شناسایی پیشایندهای رفتار پیشگامانه با استفاده از روش مرور نظام‌مند) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-46]
 • خوراکیان، علی رضا شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایران [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 159-192]
 • خوراکیان، علی رضا طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • خوراکیان، علیرضا بررسی نقش میانجی‌گریِ سبک‌های تصمیم‌گیریِ عقلایی و شهودیِ مدیران بر رابطۀ هوش هیجانی و رفتارهای نوآورانه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 51-84]
 • خوراکیان، علیرضا تأثیر هدف‌گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان‌ها با نقش واسط اشتیاق شغلی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 75-112]
 • خورشید، صدیقه مطالعه رفتارهای خدمت گزاری مدیران بانک ملی بر مبنای یک مدل رهبری خدمت‌گزار (مطالعه موردی: مدیران بانک ملی شهرستان کرمان) [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 219-185]
 • خیراندیش، مهدی مدل جامع عوامل مؤثر بر کارتیمی اثربخش در بستر سازمان و مقیاس های سنجش آن [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 60-31]
 • خیراندیش، مهدی مطالعه‌ای در زمینه فراتحلیل پیامدها و پیشایندهای هویت‌یابی سازمانی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 1-26]
 • خیراندیش، مهدی فراتحلیل پژوهش‌های تفاوت‌ ارزش‌های کاری در نسل‌های مختلف نیروی انسانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 67-92]
 • خیراندیش، مهدی پیشایندها و پیامدهای فردی، سازمانی و مدیریتی خودشیفتگی مدیران: کاربرد تحلیل اسنادی و آنتروپی‌شانون [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 171-188]

د

 • دامغانیان، حسین بررسی علت سکوت کارکنان در ارتباط با مدیر مستقیم: کاربرد پژوهش آمیخته [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 194-175]
 • دامغانیان، حسین تاثیر مهارت های سیاسی بر فشار روانی منفی کارکنان: اثر واسطه ای خشنود سازی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 147-123]
 • دامغانیان، حسین ارائه مدل زمینه‌ای رهبری در سازمان‌های دانش‌بنیان ایران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 31-66]
 • دامغانیان، حسین پیشایندها و پسایندهای زیرآب‌زنی سازمانی در سازمان‌های دولتی: پژوهشی کیفی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 39-74]
 • دامغانیان، حسین Designing and Explaining the Model of Improvement of Integrity in the Customs of the Islamic Republic of Iran (Based on Grounded Theory Method) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 231-261]
 • دامغانیان، حسین بررسی نقش میانجی فنون تصویرپردازی ذهنی دیگران در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 171-190]
 • دامغانیان، حسین بررسی نقش تلنگر سازمانی، هوش هیجانی و انگیزش درونی در ایجاد رفتار زیست‌محیطی کارکنان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 103-125]
 • دانایی‌فرد، حسن طراحی الگوی نقش‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 139-170]
 • دانایی فرد، حسن طراحی الگوی بهروزی سازمانی: تبیین نقش محوری سرمایه روان‌شناختی مثبت در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 100-73]
 • دانایی فرد، حسن واکاوی پیش‌آیندهای کم‌کاری کارکنان در بخش دولتی: پژوهشی ترکیبی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • دانایی فرد، حسن واکاوی انتظارات شهروندان از سازمانهای دولتی در ایران: روش ترکیبی اکتشافی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 107-136]
 • دانایی فرد، حسن واکاوی ابعاد کیفیت روابط مدیر-کارمند در سازمان های دولتی ایران: طراحی یک سنجه پژوهشی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 75-100]
 • دانایی فرد، حسن پیشایندها و پسایندهای زیرآب‌زنی سازمانی در سازمان‌های دولتی: پژوهشی کیفی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 39-74]
 • دانش فرد، کرم اله درک ارزش ها در خدمات عمومی: ارزش های مدیران در سازمان های دولتی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 101-134]
 • داوری، الهه سکوت سازمانی چالش معاصر مدیریت منابع انسانی: شناسایی عوامل و پیامدهای آن [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 147-176]
 • درخشان، مژگان نقش میانجی فرهنگ یادگیری مشارکتی در ارتباط بین رهبری دانش و انتقال آموزش [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 159-176]
 • درویش، محدثه تأثیر رهبری تحول گرا و اطلاع رسانی شفاف بر استقبال کارکنان از تغییر با تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 77-104]
 • درویشی، زینب تأثیر سرپرستی اجحاف‌آمیز بر تمایل به ترک‌ شغل:با میانجی‌گری رفتار آوایی و خودکارآمدی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 165-188]
 • درویشی، علی ارائه مدل انتخاب مدیران حرفه‌ای سازمان‌های دولتی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 51-86]
 • دلخواه، جلیل تأثیر صفات شخصیتی بر اعتیاد به کار با توجه به متغیر تعدیل گر حمایت سازمانی ادراک شده [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 51-72]
 • دلخواه، جلیل واکاوی انتظارات شهروندان از سازمانهای دولتی در ایران: روش ترکیبی اکتشافی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 107-136]
 • دلوی، محمدرضا طراحی و آزمون الگوی خوش بینی سازمانی با رویکرد آمیخته [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 97-128]
 • دنکوب، مرتضی بررسی رابطه بین رهبری اصیل با نیت جابه جایی با نقش میانجی قلدری سازمانی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 94-67]
 • دهقانپور فراشاه، افسانه طراحی مدل اشتیاق کاری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 113-142]
 • دهقانی، ندا پدیدارشناسی تجربه کارکنان: با توجه به نظریه نیازهای اکتسابی مک کللند [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 61-92]
 • دهقانی سلطانی، مهدی تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی: نقش میانجی رضایت شغلی. [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 25-50]
 • دهقانی سلطانی، مهدی بررسی تأثیر خویشاوندگرایی بر عملکرد کاری کارکنان با نقش میانجی شایستگی‌های آنان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 85-110]
 • دهقانی سلطانی، مهدی واکاوی نقش هوش فرهنگی انگیزشی در بهبود یادگیری سازمانی با تأکید بر میانجی‌گری سرمایه اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 159-188]
 • دهقانی سلطانی، مهدی تأثیر رهبری تحول گرا و اطلاع رسانی شفاف بر استقبال کارکنان از تغییر با تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 77-104]
 • دهقانی سلطانی، مهدی تأثیر رهبری دوسوتوان بر دوسوتوانی کارکنان با تأکید بر میانجیگری رفتارهای منعطف و سازگار [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 31-60]
 • دهنوی، فریبا تبیین مولفه ها و‌ سنجش اعتماد بین فردی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 24-1]

ر

 • رازمند، مریم فرامطالعه پژوهش های فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • رازنهان، فیروز سنجش ظرفیت سازمان برای انجام کارتیمی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 51-84]
 • رجب پور، ابراهیم ارائه مدلی به منظور تبیین سکوت سازمانی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 144-121]
 • رجبی پور میبدی، علیرضا تأملی بر رفتارهای کاری غیرکارآمد در پرتو واکنش‌های‌عاطفی، رفتاری و روان‌رنجوری باتوجه‌به نقش تحلیل‌رفتگی شغلی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 119-142]
 • رحمانی، ناصر تأثیر ابعاد شخصیت بر احساس، اعتماد و جذابیت در برند کارفرما [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 245-280]
 • رحمتی، داریوش تأثیر رفتار توانمندسازی رهبری بر مقاصد رفتاری و نگرش کارکنان با واسطه‌گری توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 95-75]
 • رحمتی، محمدحسین فهم فرآیند شکل گیری نشاط با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 141-119]
 • رحیم نیا، فریبرز اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی) [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 29-1]
 • رحیم نیا، فریبرز نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیران (مورد مطالعه مدیران شرکت‌های بازرگانی شهر مشهد) [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 65-87]
 • رحیم نیا، فریبرز شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایران [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 159-192]
 • رحیم نیا، فریبرز Moral licensing as a predictor of counterproductive work behavior in public administrations [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 181-212]
 • رحیمی، حمید تاثیر جو اخلاقی بر اعتماد در کار تیمی با نقش میانجی رفتار اخلاقی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 129-158]
 • رحیمی، حمید تأثیر رهبری خدمتگزار بر مالکیت روان‌شناختی کارکنان دانشگاه کاشان: نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 1-30]
 • رحیمی، فرج اله تبیین الگوی عوامل تعیین کننده دوسوتوانی رفتاری کارکنان و پیامدهای آن : یک رویکرد چند سطحی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 57-80]
 • رحیمیان، حمید طراحی و اعتباریابی مدل باورها و ارزش‌های حمایتی فرهنگ سازمانی مدارس مبتنی‌بر ارزش‌های اخلاق اسلامی: رویکرد اکتشافی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 111-138]
 • رحیمیان، حمید کنترل عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی کاری کارکنان اداری دانشگاه‌ها [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 65-92]
 • رحیمیان، محمد بررسی تاثیر کار محوری بر نگرش های شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی قرارداد روانشناختی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 53-80]
 • رحیمیان، محمد نقش ذهن آگاهی بر محیط کار با توجه به نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 127-153]
 • رستگار، عباسعلی تاثیر مهارت های سیاسی بر فشار روانی منفی کارکنان: اثر واسطه ای خشنود سازی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 147-123]
 • رستگار، عباسعلی تحلیل روابط بین عوامل کلیدی مؤثر بر سکوت سازمانی با قواعد فازی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 119-144]
 • رستگار، عباسعلی نقش نظام ارزیابی عملکرد در بروز پدیدۀ ریاکاری سازمانی: اثر تعدیل‌کنندگی جو سازمانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 27-50]
 • رستگار، عباسعلی ارائه مدل زمینه‌ای رهبری در سازمان‌های دانش‌بنیان ایران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 31-66]
 • رستگار، عباسعلی واکاوی نقش اخلاق کار اسلامی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با تأکید بر میانجی گری درگیری شغلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 189-211]
 • رستگار، عباسعلی پیشایندها و پسایندهای زیرآب‌زنی سازمانی در سازمان‌های دولتی: پژوهشی کیفی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 39-74]
 • رستگار، عباسعلی Designing and Explaining the Model of Improvement of Integrity in the Customs of the Islamic Republic of Iran (Based on Grounded Theory Method) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 231-261]
 • رستگار، عباسعلی بررسی نقش تلنگر سازمانی، هوش هیجانی و انگیزش درونی در ایجاد رفتار زیست‌محیطی کارکنان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 103-125]
 • رستگار، عباسعلی Psychological Capital and Ethical Work Climate Effects on Employees’ Service Behavior: Evidence from Iran [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-212]
 • رستگار، عباسعلی بررسی تأثیر رهبری مثبت‌گرا بر رفتارهای نوآورانه کارکنان: نقش میانجی عجین‌شدن در شغل و سرمایۀ روان‌شناختی مثبت در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 143-172]
 • رستگار، عباسعلی بررسی تأثیر دینداری و سرمایه روان‌شناختی بر رسالت شغلی کارکنان با میانجی‌گری معنی‌داری شغل [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]
 • رستم نیا، یحیی سازمان دورو، ثمره فرهنگ سازمانی نامطلوب: کهن‌الگوی رفتاری مدیران ماکیاولی و تصویرپردازی هدفمند از خود [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 139-164]
 • رسولی، رضا الگوی رهبری شبکه‎ ای در دانشگاه پیام‎ نور:یک مطالعه داده‎ بنیاد [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 45-68]
 • رسولی قهرودی، مهدی تدوین مدل تبیین"رفتار غیراخلاقی سازمان یار " در شرکت های دولتی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 189-218]
 • رشتیانی، محمد اثر تعدیل‌کننده تعارض نقش، تعارض کار- خانواده،اعتماد و عدالت سازمانی ادراک‌شده در تأثیرگذاریفرسودگی شغلی بر بدبینی سازمانی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 57-80]
 • رضایی، زهرا بررسی تاثیر مدیریت تصویرسازی مثبت بر راهبردهای مدیریت تعارض [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 122-95]
 • رضاییان، علی طراحی الگوی بهروزی سازمانی: تبیین نقش محوری سرمایه روان‌شناختی مثبت در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 100-73]
 • رضایی دیزگاه، مراد فراترکیب مطالعات فرسودگی شغلی در بین پرستاران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 125-158]
 • رضایی کلیدبری، حمیدرضا فراترکیب مطالعات فرسودگی شغلی در بین پرستاران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 125-158]
 • رضایی منش، بهروز نقش ذهن آگاهی بر محیط کار با توجه به نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 127-153]
 • رضایی منش، بهروز ارایه چارچوب مفهومی مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان با رویکرد فراترکیب [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 23-64]
 • رضوانی، مهران ارائه مدل مفهومی یادگیری کارآفرینانه سازمانی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 33-54]
 • رضوانی، مهران واکاوی پیشایندها و پیامدهای توهم کنترل در کارآفرینان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 61-82]
 • رضوی، علی اصغر شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب در مراکز اطلاع رسانی دانشگاه‌های پیام نور کشور [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • رعنایی کردشولی، حبیب الله مدیریت فرهنگ سازمانی بر مبنای مدل موجودی فرهنگ سازمانی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 37-1]
 • رفیعی، نسیم تأثیر انعطاف‌پذیری ‌منابع‌انسانی بر رفتار‌کاری نوآورانه: تبیین نقش میانجی سرمایه روان‌شناسی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 31-52]
 • رمضان، مجید شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ایجاد جو مسموم سازمانی به عنوان پیشایند فرهنگ مسموم سازمانی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-32]
 • رمضان، مجید واکاوی پسایندهای سرپرستی توهین‌آمیز با رویکرد مدل‌یابی ساختاری تفسیری [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 149-184]
 • رمضانی دستک، مرتضی تبیین نقش میانجی هوش فرهنگی در ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران سازمان های دولتی استان گیلان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 169-189]
 • رنجبر ایرانی، مریم تحلیل میدان نیرو عوامل موثر بر اشتیاق شغلی و بی تفاوتی کارکنان ستادی با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای فارس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبر کبوترخانی، مصطفی تأثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی بر اساس نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 85-112]
 • رنجبر کبوترخانی، مصطفی توسعه کارکنان و تمایل به ترک‌خدمت داوطلبانه با نقش میانجی قابلیت‌استخدام [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 189-212]
 • رنگریز، حسن توسعه کارکنان و تمایل به ترک‌خدمت داوطلبانه با نقش میانجی قابلیت‌استخدام [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 189-212]
 • رهبر، فرهاد معرفی "تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد"، به‌عنوان مفهومی نو در ادبیات ضدفساد: تحلیل مفهوم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 175-206]
 • رهنورد، فرج الله آزمون مدلی از پیشایندهای خرابکاری خدمات در سطح فردی با نقش تعدیل گر هوش عاطفی و حساسیت به بد رفتاری [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 153-184]
 • روزبان، فرناز بررسی علت سکوت کارکنان در ارتباط با مدیر مستقیم: کاربرد پژوهش آمیخته [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 194-175]
 • روشن، سید علیقلی تأثیر مسؤولیت اجتماعی بر کیفیت و پیامدهای رابطه‌ی سازمانی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 136-109]
 • ریاحی نظری، محمد علی چارچوبی برای الزامات فرآیند مدیریت هیجانات در سازمانها [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 87-118]

ز

 • زارع، امین شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ایجاد جو مسموم سازمانی به عنوان پیشایند فرهنگ مسموم سازمانی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-32]
 • زارع، امین واکاوی پسایندهای سرپرستی توهین‌آمیز با رویکرد مدل‌یابی ساختاری تفسیری [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 149-184]
 • زارع، رضا خویشاوندسالاری سازمانی در نهادهای دولتی؛مفهوم‌پردازی، عوامل مؤثر و پیشامدها [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 31-56]
 • زارع، رضا تحلیل اثر عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری بر تعارض در محیط کار: تبیین نقش میانجی بخشش و تعدیل گر همدلی بین کارکنان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 83-114]
 • زارع، فرجام بررسی نقش رفتارهای سیاسی بر بروز رفتارهای منافقانه با توجه به نقش میانجی معنویت [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 161-187]
 • زارعی، سمیه ارائه الگوی ساختاری - تفسیری رهبری زیبایی‌شناختی در آموزش عالی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 123-152]
 • زارعی، مصطفی عوامل مؤثر بر آمادگی تغییر در سازمان‌های دولتی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 53-112]
 • زارعی متین، حسن فهم فرآیند شکل گیری نشاط با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 141-119]
 • زارعی متین، حسن بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین و رفتارهای کژ کارکردی بر پیامدها و نگرش شغلی کارکنان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-32]
 • زارعی متین، حسن توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی با استناد به جنبه‌های تاریک آن [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 135-158]
 • زارعی متین، حسن تملق سازمانی در سازمان های دولتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 37-60]
 • زارعی متین، حسن اوباشگری سازمانی و عوامل سازمانی موجد آن [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-28]
 • زارعی متین، حسن شناسائی مؤلفه های هوش معنوی بر اساس مثنوی معنوی مولوی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • زارعی متین، حسن گریز از جنبه‏های تاریکOCB با معرفی رفتار شهروندی سازمانی راهبردی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 165-188]
 • زارعی متین، حسن ارائه نقشه راه جاری‌سازی فرهنگ سازمانی موردنیاز برای تحول دیجیتال با رویکرد فراترکیب [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-22]
 • زارعی متین، حسن ارائه الگوی ساختاری - تفسیری رهبری زیبایی‌شناختی در آموزش عالی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 123-152]
 • زارعی متین، حسن طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • زارعی وش، فاطمه تحلیل و ارزیابی اثر مزاج بر تمایل به افشاگری و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت‌شناختی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 29-50]
 • زالی، محمدرضا ارائه مدل مفهومی یادگیری کارآفرینانه سازمانی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 33-54]
 • زاهدی، سید محمد مفهوم‌سازی رهبری اخلاقی مدیران در سازمان‌های بخش دولتی ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-38]
 • زاهدی، شمس‌السادات الگوهای ذهنی توانمندسازی کارکنان در شرف بازنشستگی با استفاده از روش‌شناسی کیو [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 131-158]
 • زاهدی، شمس السادات ارائه مدل ساختاری – تفسیری مبتنی بر شناسایی و اولویت بندی ترجیحات نسل Z منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرندی، سعید طراحی و تبیین مدل مطلوب فرهنگ‌سازمانی اسلامی برای مقابله با فساد اداری در سازمان‌ها [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 85-117]
 • زرندی، سعید شناسایی عوامل فردی موثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 49-74]
 • زعلی، رضیه شناسایی مؤلفه‌های سبک رهبری فرماندهان هشت سال دفاع مقدس [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-30]
 • زکی، محمدعلی بررسی رابطه سبک های مدیریت با اثر بخشی سازمانی [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 172-149]
 • زمانی مقدم، افسانه مدل فرهنگ سازمانی موثر بر استراتژی های سرمایه انسانی در کتابخانه ملی تهران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 191-214]
 • زندی، خلیل نقش میانجی فرهنگ یادگیری مشارکتی در ارتباط بین رهبری دانش و انتقال آموزش [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 159-176]
 • زندیان، هادی بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار کارکنان: نقش واسطه‌ای تعامل رهبر - عضو [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 73-51]
 • زندیان، هادی طراحی و اعتباریابی مدل باورها و ارزش‌های حمایتی فرهنگ سازمانی مدارس مبتنی‌بر ارزش‌های اخلاق اسلامی: رویکرد اکتشافی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 111-138]
 • زنگنه، فریبا خوانشی استعاری از پدیده «حسادت بازمانده» در نظام آموزش عالی ایران؛ [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 63-96]
 • زین الدینی، دکتر پیامدهای صداقت‌سازمانی در یکی از نهادهای انقلابی در گفتان رهبران ج.ا.ا [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 81-104]

س

 • ساعد عطائی، فاطمه تأثیر رهبری تیمی عمل‌محور بر عملکرد تیمی کارکنان با میانجی‌گری یادگیری تیمی و رضایت‌مندی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 21-45]
 • ساعدی، عبداله تأثیر رهبری تحول‌گرا بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان برای توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی در سازمان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-146]
 • ساعدی، عبداله شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای خاموشی هوشیارانه منابع انسانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 57-82]
 • ساعدی، عبداله طراحی مدل سبک رهبری مغرورانه در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 135-164]
 • سالاری، یاسر طراحی و تبیین مدل رفتاری مبتنی بر عقلانیت الهی و احساس [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-30]
 • سامانیان، مصیب بازنمایی الگوی رفتار سیاسی مدیران دولتی با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 55-82]
 • سپهوند، رضا شناسایی ذهنیت افراد نسبت به تنبلی سازمانی با استفاده از روش کیو [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 30-1]
 • سپهوند، رضا تاثیر فرهنگ سازمانی(انسان گرا، موفقیت گرا) بر نوآوری با نقش میانجی شادی کارکنان [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 131-160]
 • سپهوند، رضا تبیین مفهوم رهبری خیرخواه و نقش آن در توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 53-84]
 • سپهوند، رضا جرأت ورزی مدیر و انحراف خلاق: تبیین نقش میانجی شبکه سازی سیاسی در دانشگاه های دولتی ایران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 85-104]
 • سپهوند، رضا اثر رفتار شوخ‌طبعانه بر اشتیاق شغلی کارکنان با نقش میانجی انرژی احساسی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-178]
 • سجاد، عاطفه طراحی ابزار ارزیابی رفتار تسهیم دانش کارکنان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 29-56]
 • سدیری جوادی، عاطفه نقش ذهن آگاهی بر محیط کار با توجه به نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 127-153]
 • سدیری جوادی، عاطفه Moral licensing as a predictor of counterproductive work behavior in public administrations [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 181-212]
 • سرچهانی، زهرا تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 144-121]
 • سرلک، محمد علی ارائه مدل رفتارهای مسموم مدیران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 175-204]
 • سرلک، محمد علی طراحی مدل رفتار حرفه‌ای مدیران در مواجهه با جریان‌های شکافنده ی سازمانی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 209-230]
 • سعیدیان خوراسگانی، نرگس مطالعه تجارب زیسته مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان ایران در زمینه رهبری دانشی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 47-76]
 • سفیدچیان، سلمان بررسی نقش ظرفیت تغییر در شکل گیری آنومی سازمانی با رویکرد کیفی [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 26-1]
 • سفیدچیان، سلمان الگویی از آنومی سازمانی و عوامل ایجادکننده ی آن [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 108-130]
 • سلاجقه، سنجر بررسی رابطه بین رفتار مدیر به عنوان مربی با تمایل بر ترک خدمت کارکنان: با تبیین نقش میانجی نگرش‌های شغلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 57-80]
 • سلاجقه، سنجر طراحی و تبیین مدل رفتاری مبتنی بر عقلانیت الهی و احساس [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-30]
 • سلطانی، محمد رضا فرهنگ سازمانی «کرامت انسانی» تأملی بر فرهنگ نظام اداری ج.ا.ا. [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 145-113]
 • سلطانی، محمدرضا درآمدی بر نقد نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 177-148]
 • سلطانی، محمدرضا سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با توجه به الگوی فرهنگ مطلوب: کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-25]
 • سلطانی، مرتضی بررسی تاثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت بر تعهد عاطفی کارکنان؛ نقش میانجی فرهنگ سازمانی [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 172-145]
 • سلمانی بیدگلی، مسعود تاثیر اعتماد بر عملکرد شرکت‌های خانوادگی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 25-50]
 • سلیمانی، مریم تأثیر انطباق‌پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی سریالی متغیرهای رضایت شغلی و استرس شغلی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 113-152]
 • سلیمانی دامنه، رضا تأثیر رهبری دوسوتوان بر دوسوتوانی کارکنان با تأکید بر میانجیگری رفتارهای منعطف و سازگار [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 31-60]
 • سلیمی، نجمه جرأت ورزی مدیر و انحراف خلاق: تبیین نقش میانجی شبکه سازی سیاسی در دانشگاه های دولتی ایران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 85-104]
 • سمائی، سعیده نقش باورهای ارتباطی در هم‌آفرینی با میانجی‌گری سبک‌های مدیریت تعارض در اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-31]
 • سنجقی، محمد ابراهیم تأثیر هوش هیجانی و فرهنگ یادگیری در سازمان بر رابطه بین رفتار رهبر و آمادگی کارکنان برای تغییر [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 163-195]
 • سنجقی، محمد ابراهیم شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ایجاد جو مسموم سازمانی به عنوان پیشایند فرهنگ مسموم سازمانی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-32]
 • سنگری، نگین تاثیردینداری و اخلاق کار اسلامی بر سختکوشی کارکنان (مطالعه موردی: شهرتهران) [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 116-101]
 • سنگری، نگین نقش ارزش ویژه برند درون سازمانی در رضایت مشتری، مطالعه نقش میانجی رفتار شهروندی برند و رضایت کارکنان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 81-106]
 • سهرابی، آرزو اوباشگری سازمانی و عوامل سازمانی موجد آن [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-28]
 • سهرابی، روح اله واکاوی بدقلقی سازمانی: ویژگی‌های کارکنان بدقلق و عوامل مؤثر بر آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 115-144]
 • سوری، زهره بررسی رابطه سبک های مدیریت با اثر بخشی سازمانی [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 172-149]
 • سید جوادین، سید رضا تاثیر سرمایه روان‌شناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجی‌گری رضایت شغلی (مورد مطالعه بانک انصار) [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 114-89]
 • سید جوادین، سیدرضا بررسی تأثیر شادی بر سلامت اداری با اثر میانجی کیفیت‌زندگی‌کاری کارکنان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]
 • سید جوادین، سیدرضا ارائه ی الگوی تصمیم گیری اخلاقی مدیران منابع انسانی؛ مورد مطالعه: سازمان های فعّال در صنعت دارو [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 31-84]
 • سید نقوی، میرعلی الگوی هم‌ردیفی مفاهیم رفتار سازمانی (مفاهیم انگیزش، مشارکت و کنترل کارکنان) جهت توسعه یادگیری دوجانبه (مورد مطالعه: صنعت داروسازی) [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 46-19]
 • سیدنقوی، میرعلی پیامدهای انعطاف‌پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 151-170]
 • سیدنقوی، میرعلی تدوین مدل تبیین"رفتار غیراخلاقی سازمان یار " در شرکت های دولتی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 189-218]
 • سیدنقوی، میرعلی ارایه چارچوب مفهومی مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان با رویکرد فراترکیب [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 23-64]
 • سیدی، سیدمحمدرضا طراحی الگوی نقش‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 139-170]

ش

 • شائمی برزکی، علی تحلیل تأثیر ابعاد مدل ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام بر بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان) [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 89-111]
 • شائمی برزکی، علی بررسی پیشایندهای بی تمدنی سازمان: نقش بی تمدنی سایبری و سایر عوامل [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 55-80]
 • شاکرمی، مینا بررسی تاثیر مدیریت تصویرسازی مثبت بر راهبردهای مدیریت تعارض [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 122-95]
 • شاه طالبی حسین آبادی، بدری مطالعه تجارب زیسته مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان ایران در زمینه رهبری دانشی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 47-76]
 • شاه محمدی، مرضیه نگرشی به تغییر از منظر آموزه‌های اسلامی و رابطه آن با آمادگی کارکنان برای تغییر [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 1-30]
 • شجاعی، پیام Employees’ Organizational Voice: Investigating the Antecedents and their Structural Relations Using the ISM and Fuzzy MICMAC Method [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 235-260]
 • شجاعی، پیام مدل‌سازی عوامل موثر بر شادی سازمانی با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری فراگیر (TISM) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 129-158]
 • شجاعی، پیام تحلیل عوامل موثر بر فلات شغلی در شرکت های توزیع نیروی برق: رویکرد دیمتل خاکستری [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • شجاعی، سامره بررسی رابطه بین رهبری اصیل با نیت جابه جایی با نقش میانجی قلدری سازمانی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 94-67]
 • شجیرات، دنیا بررسی تأثیر اخلاق پولی بر میزان رضایت از درآمد [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 249-272]
 • شرفی، توکل بررسی رابطه بین چرخه حیات شرکت و فضای اخلاقی سازمان [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 166-147]
 • شرفی، وحید نقش نظام ارزیابی عملکرد در بروز پدیدۀ ریاکاری سازمانی: اثر تعدیل‌کنندگی جو سازمانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 27-50]
 • شریعت نژاد، علی طراحی مدل توهم توطئه مدیران سازمانی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 115-142]
 • شریعت نژاد، علی شناسایی و تبیین انواع رفتارهای توانمند ساز رهبران با روش دلفی فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریف زاده، فتاح تأثیر فضیلت سازمانی ادراک‌شده بر هویت‌یابی سازمانی با نقش تعدیل گر شادمانی سازمانی و نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 81-112]
 • شریفی، روح اله الگوی رهبری شبکه‎ ای در دانشگاه پیام‎ نور:یک مطالعه داده‎ بنیاد [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 45-68]
 • شعبانی، اسماعیل فراتحلیل پژوهش‌های تفاوت‌ ارزش‌های کاری در نسل‌های مختلف نیروی انسانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 67-92]
 • شفیعی، زاهده بررسی ارتباط انواع شخصیتهای آناگرام با نظریه های انگیزش [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 151-182]
 • شفیعی رود پشتی، میثم توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی با استناد به جنبه‌های تاریک آن [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 135-158]
 • شفیعی رودپشتی، میثم گریز از جنبه‏های تاریکOCB با معرفی رفتار شهروندی سازمانی راهبردی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 165-188]
 • شفیعی سروستانی، مریم چارجوب عوامل محیطی مؤثر بر رفتار سازمانی دانشگاه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 143-176]
 • شکوه، زهرا ارائه الگوی رهبری دانش محور در جهت دوسوتوانی سازمانی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 153-180]
 • شکوهی فرد، حسین نقش باورهای ارتباطی در هم‌آفرینی با میانجی‌گری سبک‌های مدیریت تعارض در اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-31]
 • شمس، زهرا تاثیر فرهنگ سازمانی(انسان گرا، موفقیت گرا) بر نوآوری با نقش میانجی شادی کارکنان [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 131-160]
 • شمسی، فاطمه طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • شمسی نصاری، کوثر شناسایی ذهنیت مدیران در مورد رفتارهای ضد بهره‌وری کارکنان بانک‌های شهر ایلام با کاربست روش‌شناسی کیو [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 165-196]
 • شول، حسین واکاوی پیش‌آیندهای کم‌کاری کارکنان در بخش دولتی: پژوهشی ترکیبی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • شول، حسین نقش نظام ارزیابی عملکرد در بروز پدیدۀ ریاکاری سازمانی: اثر تعدیل‌کنندگی جو سازمانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 27-50]
 • شول، حسین پیشایندها و پسایندهای زیرآب‌زنی سازمانی در سازمان‌های دولتی: پژوهشی کیفی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 39-74]
 • شول، صدیقه واکاوی پیش‌آیندهای کم‌کاری کارکنان در بخش دولتی: پژوهشی ترکیبی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • شیخ زاده، غنچه تأثیر فضیلت سازمانی ادراک‌شده بر هویت‌یابی سازمانی با نقش تعدیل گر شادمانی سازمانی و نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 81-112]
 • شیرازی، علی رفتار پیشگامانه، مفهومی نوین در بعد رفتار سازمانی در سازمان‌ها (شناسایی پیشایندهای رفتار پیشگامانه با استفاده از روش مرور نظام‌مند) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-46]
 • شیرازی، مهرزاد ارائه نقشه راه جاری‌سازی فرهنگ سازمانی موردنیاز برای تحول دیجیتال با رویکرد فراترکیب [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-22]
 • شیراوند، فاطمه تأثیر انواع حسادت بر رفتار خلاقانۀ کارکنان با توجه به نقش میانجی انگیزه درونی و ادراک از عدالت سازمانی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-32]
 • شیروانی، علیرضا طراحی و آزمون الگوی خوش بینی سازمانی با رویکرد آمیخته [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 97-128]
 • شیری، اردشیر نقش سبک رفتاری مدیران بر شکل گیری اثر گلم در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 76-55]
 • شیری، اردشیر بررسی تاثیر مدیریت تصویرسازی مثبت بر راهبردهای مدیریت تعارض [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 122-95]
 • شیری، اردشیر الگوی تملک شغلی مدیران [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 137-162]
 • شیری، اردشیر بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نفاق در سازمان با نقش میانجی شایعه‌پراکنی در لایه‌های سازمان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 213-244]
 • شیری، اردشیر خوانشی استعاری از پدیده «حسادت بازمانده» در نظام آموزش عالی ایران؛ [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 63-96]

ص

 • صابری، الهه تأثیر هدف‌گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان‌ها با نقش واسط اشتیاق شغلی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 75-112]
 • صادقی، جواد تاثیرات اعتماد به‌ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 81-105]
 • صادقی، منصوره بررسی رابطه بین رهبری اصیل با نیت جابه جایی با نقش میانجی قلدری سازمانی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 94-67]
 • صادقی فسا، سهیلا در آمدی بر الگوی مشاوره ای تغییر زبانی در تعهد شغلی مبتنی بر تجربیات هستی شناسانه کارکنان سازمان های پویای اقتصادی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 193-219]
 • صادقی مال‌امیری، منصور نقش کثرت در عین وحدت اعضای تیم بر خلاقیت [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 108-71]
 • صادقی مال‌امیری، منصور ترسیم نقشه دانش عوامل مؤثر بر خلاقیت در سازمان [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 147-115]
 • صارمی، علیرضا ارائه مدل رفتارهای مسموم مدیران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 175-204]
 • صالحی امیری، سیدرضا مدل فرهنگ سازمانی موثر بر استراتژی های سرمایه انسانی در کتابخانه ملی تهران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 191-214]
 • صالحی صدقیانی، جمشید الگویی از آنومی سازمانی و عوامل ایجادکننده ی آن [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 108-130]
 • صبحیه، محمد حسین چارچوبی برای الزامات فرآیند مدیریت هیجانات در سازمانها [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 87-118]
 • صحت، سعید شناسایی برخی از کارکردهای استعاره در رهبری سازمان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-28]
 • صدرنیا، عبدالحسین بررسی اثر اجرای قرارداد روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی، نقش واسط حمایت سازمانی درک شده [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 185-209]
 • صدری، حسین طراحی و آزمون الگوی خوش بینی سازمانی با رویکرد آمیخته [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 97-128]
 • صفایی شکیب، علی اثر رهبری تحول گرا بر تعالی سازمانی با نقش واسطه ای توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 24-1]
 • صفری، علی بررسی پیشایندهای بی تمدنی سازمان: نقش بی تمدنی سایبری و سایر عوامل [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 55-80]
 • صفری، علی شناسایی عوامل مؤثر بر مشغولیت کارکنان در صنعت پالایش گاز ایران با رویکرد مردم‌نگاری [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 205-234]
 • صفری مقدم، امیر شناسایی برخی از کارکردهای استعاره در رهبری سازمان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-28]
 • صلواتی، عادل ارائه مدل سازمان استعدادمحور به روش نظریه زمینه‌یابی در بانک‌های دولتی ایران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 143-174]
 • صمدی میارکلائی، حمزه درک ارزش ها در خدمات عمومی: ارزش های مدیران در سازمان های دولتی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 101-134]
 • صیادی، سعید بررسی رابطه بین رفتار مدیر به عنوان مربی با تمایل بر ترک خدمت کارکنان: با تبیین نقش میانجی نگرش‌های شغلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 57-80]
 • صیامی، سحر سرمایه روانشناختی، جو امن روانی- اجتماعی و رفتارهای فرانقش کارکنان و مشتری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 105-138]

ض

 • ضرغامی فرد، مژگان تحلیلی بر شیوه نگاشت شناختی در ساختار بندی داده‌های کیفی مطالعات سازمانی [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 185-159]
 • ضرغامی فرد، مژگان فرامطالعه پژوهش های فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • ضماهنی، مجید سنجش مدل سازمان شاد در دانشگاه‌های پیام نور استان خوزستان [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 98-77]

ط

 • طاهرپور، فاطمه نقش باورهای ارتباطی در هم‌آفرینی با میانجی‌گری سبک‌های مدیریت تعارض در اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-31]
 • طاهرپورکلانتری، حبیب‌اله شناسایی عوامل فردی موثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 49-74]
 • طاهرپورکلانتری، حبیب‌اله مفهوم‌سازی رهبری اخلاقی مدیران در سازمان‌های بخش دولتی ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-38]
 • طاهری، علی عوامل مؤثر بر آمادگی تغییر در سازمان‌های دولتی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 53-112]
 • طاهری، فاطمه بررسی نادانی تکثرگرا در سازمان؛ پیشایندها و پسایندها [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 125-150]
 • طاهری، فاطمه ارائه چارچوب رهبری مبتنی بر بخشش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 95-118]
 • طاهری، مرتضی کنترل عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی کاری کارکنان اداری دانشگاه‌ها [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 65-92]
 • طباطبائی، سید محسن الگوریتم حل مسئله فرسودگی شغلی در کارگران تولید [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • طبرسا، غلامعلی تدوین مدل بلوغ عوامل مؤثر بر سوت‌زنی در سازمان‌ها: روش فراترکیب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 71-106]
 • طهرانی، مریم تأثیر مبادله رهبر- پیرو بر طفره‌روی اجتماعی کارکنان: تبیین نقش تعدیل‌گری سبک دلبستگی و میانجی‌گری اعتماد به رهبری و تعهد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 159-193]
 • طهرانی، مریم تنهایی در محیط کار؛ ارائه نقشه دانشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طهماسبی، مرضیه فهم جوهره موفقیت رهبران در مذاکرات کارآفرینانه: رویکرد پدیدارشناسانه [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 105-121]
 • طهماسبی لیمونی، صفیه شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب در مراکز اطلاع رسانی دانشگاه‌های پیام نور کشور [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • طوری، سارا نوع شناسی جو سازمانی با رویکرد تحلیل مضمون [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 207-249]
 • طوطیان اصفهانی، صدیقه شناسائی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد سازی بین کارکنان و مدیران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 177-199]

ظ

 • ظفری، هادی بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین و رفتارهای کژ کارکردی بر پیامدها و نگرش شغلی کارکنان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-32]

ع

 • عابدی جعفری، حسن ارائه یک مدل ترکیبی برای طراحی و تبیین سازمان سالم «مطالعه موردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 47-74]
 • عابدی جعفری، حسن بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی(با تأکید بر شفافیت و پاسخ‌گویی) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 145-176]
 • عابدی جعفری، حسن تبیین الگوی تاثیر دینداری درونی بر تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کار [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 93-128]
 • عابدی جعفری، حسن Designing a Model for Explaining and Fighting Corruption in the Private Sector, Using Grounded Theory [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 317-340]
 • عابدی جعفری، حسن شناسایی عوامل فردی موثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 49-74]
 • عابدی جعفری، حسن نوع شناسی جو سازمانی با رویکرد تحلیل مضمون [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 207-249]
 • عابدی جعفری، حسن Designing and Explaining the Model of Improvement of Integrity in the Customs of the Islamic Republic of Iran (Based on Grounded Theory Method) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 231-261]
 • عابدی جعفری، حسن تدوین مدل تبیین"رفتار غیراخلاقی سازمان یار " در شرکت های دولتی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 189-218]
 • عابدی جعفری، حسن پهنه کاوی فساد و کژرفتاری آکادمیک در آموزش عالی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 31-70]
 • عابدی جعفری، حسن بررسی تأثیر دینداری و سرمایه روان‌شناختی بر رسالت شغلی کارکنان با میانجی‌گری معنی‌داری شغل [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]
 • عارف منش، زهره واکاوی محرک‌های سوت زنی در سازمان:کاربست فرا ترکیب [(مقالات آماده انتشار)]
 • عارف نژاد، محسن تاثیر فرهنگ سازمانی(انسان گرا، موفقیت گرا) بر نوآوری با نقش میانجی شادی کارکنان [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 131-160]
 • عالم تبریز، اکبر رفتارهای مطلوب مدیران و رهبران در پیاده سازی مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان‌های دولتی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 113-148]
 • عباس پور، حامد تدوین مدل تبیین"رفتار غیراخلاقی سازمان یار " در شرکت های دولتی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 189-218]
 • عباس پور، عباس بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار کارکنان: نقش واسطه‌ای تعامل رهبر - عضو [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 73-51]
 • عباس پور، عباس طراحی و اعتباریابی مدل باورها و ارزش‌های حمایتی فرهنگ سازمانی مدارس مبتنی‌بر ارزش‌های اخلاق اسلامی: رویکرد اکتشافی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 111-138]
 • عباس پور، عباس سنجش و اولویت‌بندی ابعاد و مولفه‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 159-190]
 • عباس پور، عباس کنترل عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی کاری کارکنان اداری دانشگاه‌ها [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 65-92]
 • عباس زاده، محمد تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 174-146]
 • عباسی، طیبه بررسی عوامل فردی موثر بر قانون شکنی خیرخواهانه در محیط کار [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 75-103]
 • عباسی، عباس ارائه روش کمی اندازه‌گیری درجه تناسب فرد-سازمان با استفاده از روش ANP [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 137-162]
 • عباسیان، حسین Designing a Model for Explaining and Fighting Corruption in the Private Sector, Using Grounded Theory [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 317-340]
 • عباسیان، حسین نوع شناسی جو سازمانی با رویکرد تحلیل مضمون [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 207-249]
 • عبداللهی، بیژن بررسی نقش واسطه‌ای قرارداد روان‌شناختی در ارتباط میان رهبری توزیعی و تسهیم دانش [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 47-73]
 • عبداللهی، حسین طراحی و اعتباریابی مدل باورها و ارزش‌های حمایتی فرهنگ سازمانی مدارس مبتنی‌بر ارزش‌های اخلاق اسلامی: رویکرد اکتشافی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 111-138]
 • عبداللهی، حسین سنجش و اولویت‌بندی ابعاد و مولفه‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 159-190]
 • عبدالملکی، بابک اثر رهبری تحول گرا بر تعالی سازمانی با نقش واسطه ای توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 24-1]
 • عبدوی بافتانی، محمد بررسی پیشآمدها و پیامدهای سرمایه روانشناختی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 204-178]
 • عبدی، فرشید The behavioral model of emotional intelligence effect on work-family conflict and organizational citizenship behavior among nurses [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 256-221]
 • عدنان راد، اعظم نگرشی به تغییر از منظر آموزه‌های اسلامی و رابطه آن با آمادگی کارکنان برای تغییر [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 1-30]
 • عدنان راد، اعظم پیامدهای انعطاف‌پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 151-170]
 • عرفاتی زاده، فریبرز نقش اعتماد سازمانی در تعدیل بدبینی سازمانی‌کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 125-149]
 • عزیزی، محمد تاثیر اعتماد بر عملکرد شرکت‌های خانوادگی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 25-50]
 • عزیزی، مهدی بررسی نقش واسطه‌ای قرارداد روان‌شناختی در ارتباط میان رهبری توزیعی و تسهیم دانش [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 47-73]
 • عزیزیان، عزیزه ارائه الگوی رهبری دانش محور در جهت دوسوتوانی سازمانی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 153-180]
 • عسکری باقرآبادی، محبوبه شناسایی پیشایندهای عملکرد انطباقی کارکنان با رویکرد فراترکیب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 107-130]
 • عسگرنژاد نوری، باقر تأثیر ابعاد شخصیت بر احساس، اعتماد و جذابیت در برند کارفرما [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 245-280]
 • عسگری، غلامرضا توصیف نیمرخ شخصیتی مشاغل تحقیق و توسعه در یک سازمان صنعتی [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 31-46]
 • عسگری، ناصر الگوی رهاوردهای توسعۀ سرمایۀ روان‌شناختی در سازمان با رویکرد ترکیبی فراتحلیل و مدل‌سازی ساختاری- تفسیری [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 23-52]
 • علوی، سید مسلم مدیریت فرهنگ سازمانی بر مبنای مدل موجودی فرهنگ سازمانی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 37-1]
 • علی اکبر، محسن The behavioral model of emotional intelligence effect on work-family conflict and organizational citizenship behavior among nurses [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 256-221]
 • علی اکبری نوری، فهیمه تحلیل روابط بین عوامل کلیدی مؤثر بر سکوت سازمانی با قواعد فازی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 119-144]
 • علی‌خانزاده، علیرضا بررسی ارتباط میان نحوۀ تفکّر منطقی/شهودی مدیران و توانمندی در مدیریت تعارض با شخصیّت‌های پیچیده: یک طرّاحی آزمایشی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 29-72]
 • علیزاده، پروانه ارائه مدل یکپارچگی کار زندگی با تأکید بر کار انعطاف‌پذیر مادران شاغل در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 199-236]
 • علیزاده، مهدی واکاوی محرک‌های سوت زنی در سازمان:کاربست فرا ترکیب [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده بلوکانی، ژاله نقش ارزش ویژه برند درون سازمانی در رضایت مشتری، مطالعه نقش میانجی رفتار شهروندی برند و رضایت کارکنان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 81-106]
 • علیزاده ثانی، محسن اثر تنوع ادراک شده بر عملکرد مالی تیم: نقش تعدیلگر اعتماد سازمانی [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 197-175]
 • علیزاده ثانی، محسن تأثیر سرپرستی اجحاف‌آمیز بر تمایل به ترک‌ شغل:با میانجی‌گری رفتار آوایی و خودکارآمدی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 165-188]
 • علی میری، مصطفی بررسی تأثیر تعلق خاطر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 42-25]
 • علی نجفی، زینب شناسایی عوامل مؤثر بر سازمان حمایت‌گرا [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 200-173]
 • علی یاری، شهرام عوامل مؤثر بر آمادگی تغییر در سازمان‌های دولتی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 53-112]
 • علی یاری، شهرام طراحی مدل چابکی آستان‌های مقدس در ایران مبتنی بر نقش منابع انسانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 125-164]
 • عین علی، محسن واکاوی نقش اخلاق کار اسلامی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با تأکید بر میانجی گری درگیری شغلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 189-211]

غ

 • غریبی یامچی، حمیده تاثیر نهادینه سازی اخلاق بر شادی و نشاط کارکنان [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 120-97]
 • غفاری، رحمان سازمان دورو، ثمره فرهنگ سازمانی نامطلوب: کهن‌الگوی رفتاری مدیران ماکیاولی و تصویرپردازی هدفمند از خود [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 139-164]
 • غفوری، محمدرضا تأثیر وفاداری سازمانی و جاافتادگی سازمانی بر عملکرد انطباقی: نقش تعدیل گر وظیفه شناسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • غلامی، خلیل طراحی و اعتباریابی مدل باورها و ارزش‌های حمایتی فرهنگ سازمانی مدارس مبتنی‌بر ارزش‌های اخلاق اسلامی: رویکرد اکتشافی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 111-138]
 • غنی زاده، عبدالرضا طراحی مدل مدیریت عملکرد برای سازمان‌های بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش پیشران رهبری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 145-174]
 • غنی زاده، نادر الگوی طرح واره ای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 224-251]

ف

 • فارسی زاده، حسین تاثیر سرمایه روان‌شناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجی‌گری رضایت شغلی (مورد مطالعه بانک انصار) [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 114-89]
 • فارسی زاده، حسین تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی: نقش میانجی رضایت شغلی. [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 25-50]
 • فاروقی، پویا ارائه مدل سازمان استعدادمحور به روش نظریه زمینه‌یابی در بانک‌های دولتی ایران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 143-174]
 • فاریابی، محمد بررسی پیشآمدها و پیامدهای سرمایه روانشناختی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 204-178]
 • فانی، علی اصغر طراحی الگوی بهروزی سازمانی: تبیین نقش محوری سرمایه روان‌شناختی مثبت در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 100-73]
 • فانی، علی اصغر واکاوی پیش‌آیندهای کم‌کاری کارکنان در بخش دولتی: پژوهشی ترکیبی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • فتح الهی، مهدی بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر توانمندسازی ساختاری (مورد مطالعه: شرکت‌ سایپا) [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 120-97]
 • فتحی چگنی، فریبرز جرأت ورزی مدیر و انحراف خلاق: تبیین نقش میانجی شبکه سازی سیاسی در دانشگاه های دولتی ایران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 85-104]
 • فتحی زاده، علیرضا تاثیرات اعتماد به‌ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 81-105]
 • فتحی زاده، علیرضا خویشاوندسالاری سازمانی در نهادهای دولتی؛مفهوم‌پردازی، عوامل مؤثر و پیشامدها [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 31-56]
 • فتحی زاده، علیرضا تحلیل اثر عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری بر تعارض در محیط کار: تبیین نقش میانجی بخشش و تعدیل گر همدلی بین کارکنان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 83-114]
 • فتوت، بنفشه بررسی نقش میانجی فنون تصویرپردازی ذهنی دیگران در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 171-190]
 • فراهانی، سهیلا بررسی نقش میانجی فنون تصویرپردازی ذهنی دیگران در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 171-190]
 • فراهانی عزیزآبادی، فاطمه مدل فرهنگ سازمانی موثر بر استراتژی های سرمایه انسانی در کتابخانه ملی تهران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 191-214]
 • فرجی، الهام تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی: نقش میانجی رضایت شغلی. [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 25-50]
 • فرخی، مجتبی تاثیر رفتارسازمانی مثبت بر رفتارانحرافی‌کاری (نقش میانجی: جواخلاقی سازمان) [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 174-149]
 • فرخی، مجتبی تاثیر رهبری اشتراکی بر اثربخشی‌کارگروهی نقش میانجی: تسهیم‌دانش [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 50-25]
 • فرزانه، محمد بررسی نقش واسطه‌ای قرارداد روان‌شناختی در ارتباط میان رهبری توزیعی و تسهیم دانش [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 47-73]
 • فرزانه حسن زاده، ژاله تأثیر مسؤولیت اجتماعی بر کیفیت و پیامدهای رابطه‌ی سازمانی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 136-109]
 • فرزین آبده گاه، احسان Auto-Ethnography: “Employee Behavior Towards Supervisors and Managers” Or “Interaction as the Ideal Behavior” [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 163-184]
 • فرشادان، سید هادی شناسائی مؤلفه های هوش معنوی بر اساس مثنوی معنوی مولوی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • فرهادی نژاد، محسن تحلیل و ارزیابی اثر مزاج بر تمایل به افشاگری و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت‌شناختی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 29-50]
 • فرهادی نژاد، محسن سنخ شناسی رفتار مدیران در مواجهه با چالش های روانشناختی کارکنان در دوران فراگیری کووید 19 (رویکرد مبتنی بر روایت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگی، علی اکبر توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی با استناد به جنبه‌های تاریک آن [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 135-158]
 • فرهی، علی فرهنگ سازمانی «کرامت انسانی» تأملی بر فرهنگ نظام اداری ج.ا.ا. [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 145-113]
 • فرهی، علی معرفی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی با رویکرد کیفی و ذهن‌کاوی مدیران [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 64-31]
 • فرهی، علی تأثیر هوش هیجانی و فرهنگ یادگیری در سازمان بر رابطه بین رفتار رهبر و آمادگی کارکنان برای تغییر [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 163-195]
 • فرهی، علی سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با توجه به الگوی فرهنگ مطلوب: کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-25]
 • فرهی، علی مفهوم‌سازی رهبری اخلاقی مدیران در سازمان‌های بخش دولتی ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-38]
 • فرهی، علی ارائه ی الگوی تصمیم گیری اخلاقی مدیران منابع انسانی؛ مورد مطالعه: سازمان های فعّال در صنعت دارو [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 31-84]
 • فرهی، علی طراحـی مدلی برای تبیین فرهنگ سازمـانی با عملکرد بالا در صنایع پتروشیمی ایران؛ رویکرد کیفی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 173-198]
 • فرهی، علی Measurement And Testing Of High Performance Organizational Culture Model In Iranian Petrochemical Industries [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 185-214]
 • فروتنی، زهرا عوامل موثر در رفتار خودتوسعه ای کارکنان با تاکید بر نقش حمایت سازمان و نگرش اسلامی به کار [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 54-27]
 • فروتنی، زهرا تحلیل تاثیر مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر کیفیت زندگی کاری [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 149-178]
 • فروزنده دهکردی، لطف اله واکاوی ابعاد کیفیت روابط مدیر-کارمند در سازمان های دولتی ایران: طراحی یک سنجه پژوهشی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 75-100]
 • فریدونی، فائزه چارجوب عوامل محیطی مؤثر بر رفتار سازمانی دانشگاه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 143-176]
 • فضائلی، احمد معرفی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی با رویکرد کیفی و ذهن‌کاوی مدیران [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 64-31]
 • فعلی، راضیه نظریه‌پردازی رفتار شبکه‌سازی کارکنان مبتنی بر نظریه تحلیل داده بنیاد [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 194-223]
 • فقیهی، ابوالحسن رفتارهای مطلوب مدیران و رهبران در پیاده سازی مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان‌های دولتی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 113-148]
 • فقیهی، ابوالحسن درک ارزش ها در خدمات عمومی: ارزش های مدیران در سازمان های دولتی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 101-134]
 • فلاح نوش آبادی، مهدی تأثیر رفتار توانمندسازی رهبری بر مقاصد رفتاری و نگرش کارکنان با واسطه‌گری توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 95-75]
 • فنایی مرحمت، لیلا ارائه مدل مفهومی یادگیری کارآفرینانه سازمانی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 33-54]
 • فولادی، علیرضا ارائه مدل رهبری شوخ‌طبعانه در سازمان‌های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت تولید برق حرارتی ایران نیروگاه‌های وابسته به وزارت نیرو) [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • فیاضی، مرجان تاثیر سرمایه روان‌شناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجی‌گری رضایت شغلی (مورد مطالعه بانک انصار) [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 114-89]
 • فیاضی، مرجان ارائه مدل یکپارچگی کار زندگی با تأکید بر کار انعطاف‌پذیر مادران شاغل در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 199-236]
 • فیاضی، مرجان ارائه مدل رهبری شوخ‌طبعانه در سازمان‌های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت تولید برق حرارتی ایران نیروگاه‌های وابسته به وزارت نیرو) [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • فیض، داود تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی: نقش میانجی رضایت شغلی. [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 25-50]
 • فیض، داوود Psychological Capital and Ethical Work Climate Effects on Employees’ Service Behavior: Evidence from Iran [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-212]
 • فیضی، طاهره شناسایی عوامل مؤثر بر سازمان حمایت‌گرا [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 200-173]
 • فیضی، طاهره پیشایندها و پیامدهای فردی، سازمانی و مدیریتی خودشیفتگی مدیران: کاربرد تحلیل اسنادی و آنتروپی‌شانون [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 171-188]

ق

 • قادرمرزی، حبیب الله بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار کارکنان: نقش واسطه‌ای تعامل رهبر - عضو [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 73-51]
 • قاسمی، حمیدرضا بررسی تأثیر تعلق خاطر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 42-25]
 • قاسمی، شهرزاد شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب در مراکز اطلاع رسانی دانشگاه‌های پیام نور کشور [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • قاسمی بنابری، حمیدرضا واکاوی ابعاد کیفیت روابط مدیر-کارمند در سازمان های دولتی ایران: طراحی یک سنجه پژوهشی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 75-100]
 • قجری، سمیه طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی- میانداری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 83-114]
 • قدمی، محسن مدل فرهنگ سازمانی موثر بر استراتژی های سرمایه انسانی در کتابخانه ملی تهران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 191-214]
 • قربانی پاجی، عقیل تأثیر فضیلت سازمانی ادراک‌شده بر هویت‌یابی سازمانی با نقش تعدیل گر شادمانی سازمانی و نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 81-112]
 • قربانی جاجرم، زهرا بررسی نقش میانجی‌گریِ سبک‌های تصمیم‌گیریِ عقلایی و شهودیِ مدیران بر رابطۀ هوش هیجانی و رفتارهای نوآورانه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 51-84]
 • قربانی زاده، وجه الله پیامدهای انعطاف‌پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 151-170]
 • قربانی زاده، وجه الله ارایه چارچوب مفهومی مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان با رویکرد فراترکیب [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 23-64]
 • قزل ایاغ، محمد بررسی نقش میانجی اعتماد بین‌فردی در رابطه بین خودکارآمدی با دوستی در محل کار [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 153-180]
 • قلی پور، آرین بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر رفتارهای ضد بهره وری کارکنان [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 118-99]
 • قلی پور، آرین بررسی علل و پیامدهای خشم در سازمان‌ها و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 123-149]
 • قلی پور، آرین طراحی مدل اشتیاق کاری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 113-142]
 • قلی پور، آرین پدیدارشناسی تجربه کارکنان: با توجه به نظریه نیازهای اکتسابی مک کللند [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 61-92]
 • قلیپور، آرین تاثیر نهادینه سازی اخلاق بر شادی و نشاط کارکنان [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 120-97]
 • قلیپور، آرین روایت پژوهی تجربه مدیریت خشم در سازمان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 1-30]
 • قنبری، سیروس تأثیر رهبری تیمی عمل‌محور بر عملکرد تیمی کارکنان با میانجی‌گری یادگیری تیمی و رضایت‌مندی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 21-45]
 • قنبری، سیروس نقش اعتماد سازمانی در تعدیل بدبینی سازمانی‌کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 125-149]
 • قنبری، موسی الرضا تاثیر مهارت های سیاسی بر فشار روانی منفی کارکنان: اثر واسطه ای خشنود سازی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 147-123]
 • قنبری قلعه رودخانی، فضه سنخ شناسی رفتار مدیران در مواجهه با چالش های روانشناختی کارکنان در دوران فراگیری کووید 19 (رویکرد مبتنی بر روایت) [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کاشانی، سید حسام بررسی تاثیر رهبری به اشتراک گذاشته‌شده در تعهد و بهره‌وری تیم های کاری [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 122-95]
 • کاملی، علیرضا نقش میانجی گری تاب آوری و توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد نوآورانه [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 255-229]
 • کاملی، علیرضا تأثیر رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و رفتارهای انحرافیبا میانجی‌گری سرمایۀ روان‌شناختی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 177-201]
 • کاوئی، مهسا تبادل کار و خانواده: ارائه نقشه دانشی و مرور سه رویکرد تعارض، غنی سازی و تعادل [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 73-102]
 • کرامتی، عباس ارایه ابزار اندازه‌ گیری فرایند یادگیری‌ زدایی در سازمان [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 62-31]
 • کردنائیج، اسداله بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر توانمندسازی ساختاری (مورد مطالعه: شرکت‌ سایپا) [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 120-97]
 • کردنائیج، اسداله ارائه مدل مفهومی یادگیری کارآفرینانه سازمانی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 33-54]
 • کریمی، ابوبکر سنجش و اولویت‌بندی ابعاد و مولفه‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 159-190]
 • کشاورز، محمد بررسی رابطه ادراک از سیاست‌های سازمانی بر تحریک، انگیزش درونی و تأثیر آن بر خوشبختی دنیوی کارکنان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • کشاورز، محمد بررسی نقش تلنگر سازمانی، هوش هیجانی و انگیزش درونی در ایجاد رفتار زیست‌محیطی کارکنان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 103-125]
 • کلبی‌ها، امیر تأثیر انطباق‌پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی سریالی متغیرهای رضایت شغلی و استرس شغلی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 113-152]
 • کلوندی، مریم کاوش پویاییهای پیشایندی رهبری زهرآگین با استفاده از مدلیابی ساختاری تفسیری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • کمانی، سید محمدحسین ارائه مدل رفتارهای مسموم مدیران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 175-204]
 • کنعانی اذری، نیما فراترکیب مطالعات فرسودگی شغلی در بین پرستاران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 125-158]
 • کهربایی، سارا بررسی اثر اجرای قرارداد روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی، نقش واسط حمایت سازمانی درک شده [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 185-209]
 • کهربایی، سارا رفتار پیشگامانه، مفهومی نوین در بعد رفتار سازمانی در سازمان‌ها (شناسایی پیشایندهای رفتار پیشگامانه با استفاده از روش مرور نظام‌مند) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-46]
 • کوشکی جهرمی، علیرضا الگوی هم‌ردیفی مفاهیم رفتار سازمانی (مفاهیم انگیزش، مشارکت و کنترل کارکنان) جهت توسعه یادگیری دوجانبه (مورد مطالعه: صنعت داروسازی) [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 46-19]
 • کوشکی جهرمی، علیرضا آینده‌پژوهی رفتار سازمانی با رویکرد سناریونگاری باتوجه‌به بحران ویروس کرونا [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]
 • کیانپور، سعید نقش هوش هیجانی و کار هیجانی در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 73-100]

گ

 • گائینی، ابوالفضل تاثیردینداری و اخلاق کار اسلامی بر سختکوشی کارکنان (مطالعه موردی: شهرتهران) [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 116-101]
 • گائینی، ابوالفضل شناسایی مؤلفه‌های سبک رهبری فرماندهان هشت سال دفاع مقدس [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-30]
 • گرجی، محمدباقر سرمایه روانشناختی، جو امن روانی- اجتماعی و رفتارهای فرانقش کارکنان و مشتری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 105-138]
 • گرشاسبی فرسا، الهام آزمون مدلی از پیشایندهای خرابکاری خدمات در سطح فردی با نقش تعدیل گر هوش عاطفی و حساسیت به بد رفتاری [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 153-184]
 • گریمر، مارتین سرمایه روانشناختی، جو امن روانی- اجتماعی و رفتارهای فرانقش کارکنان و مشتری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 105-138]
 • گل وردی، مهدی فهمِ تجربه زیسته کارکنان از پیشایندهای پدیده سرایت هیجانی در دوران همه‌گیری کووید 19 [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 93-124]
 • گنجعلی، اسدالله طراحی الگوی نقش‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 139-170]
 • گودرزوند چگینی، مهرداد فراترکیب مطالعات فرسودگی شغلی در بین پرستاران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 125-158]
 • گودرزی، حسن بررسی رابطه سبک های مدیریت با اثر بخشی سازمانی [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 172-149]

ل

 • لطف اله همدانی، محمد رضا تحلیل مفهوم انگیزش خدمات عمومی به روش رویکرد تکاملی راجرز [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • لطیفی، محمد تبیین الگوی عوامل تعیین کننده دوسوتوانی رفتاری کارکنان و پیامدهای آن : یک رویکرد چند سطحی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 57-80]
 • لطیفی جلیسه، سلیمه مطالعه‌ای در زمینه فراتحلیل پیامدها و پیشایندهای هویت‌یابی سازمانی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 1-26]
 • لطیفی جلیسه، سلیمه پیشایندها و پیامدهای فردی، سازمانی و مدیریتی خودشیفتگی مدیران: کاربرد تحلیل اسنادی و آنتروپی‌شانون [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 171-188]
 • لقمانی دوین، شکوفه تبیین و طبقه بندی مولفه‌های انسجام سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 83-124]
 • لگزیان، محمد خوشه‌بندی و اولویت‌بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 113-136]

م

 • مؤیدی، زهرا تحلیل تأثیر ابعاد مدل ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام بر بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان) [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 89-111]
 • مارتین، آنجلا سرمایه روانشناختی، جو امن روانی- اجتماعی و رفتارهای فرانقش کارکنان و مشتری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 105-138]
 • مبارکی، محمد حسن الگوی طرح واره ای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 224-251]
 • مبینی دهکردی، علی الگوی طرح واره ای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 224-251]
 • متقی، محمد حسین بررسی نقش میانجی اعتماد بین‌فردی در رابطه بین خودکارآمدی با دوستی در محل کار [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 153-180]
 • محسنی بیک زاده، مهسا مدل‌سازی عوامل موثر بر شادی سازمانی با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری فراگیر (TISM) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 129-158]
 • محسنی کبیر، زهره تأثیر سرپرستی توهین آمیز بر رفتار کاری ضد تولید کارکنان ، رفتار شهروندی سازمانی و پنهان سازی دانش با نقش واسطه ای عدالت سازمانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 179-222]
 • محمدباقری، مهدی ارائه الگوی رهبری دانش محور در جهت دوسوتوانی سازمانی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 153-180]
 • محمد گنجی، رحیم توصیف نیمرخ شخصیتی مشاغل تحقیق و توسعه در یک سازمان صنعتی [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 31-46]
 • محمدی، اسفندیار شناسایی ذهنیت مدیران در مورد رفتارهای ضد بهره‌وری کارکنان بانک‌های شهر ایلام با کاربست روش‌شناسی کیو [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 165-196]
 • محمدی، علیرضا ارایه ابزار اندازه‌ گیری فرایند یادگیری‌ زدایی در سازمان [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 62-31]
 • محمدی، علیرضا مدل جامع عوامل مؤثر بر کارتیمی اثربخش در بستر سازمان و مقیاس های سنجش آن [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 60-31]
 • محمدی، علیرضا رهبری کوانتومی: چرایی، چیستی و چگونگی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 33-56]
 • محمدی، علیرضا ارایه چارچوب مفهومی مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان با رویکرد فراترکیب [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 23-64]
 • محمدی، معصومه تأملی بر رفتارهای کاری غیرکارآمد در پرتو واکنش‌های‌عاطفی، رفتاری و روان‌رنجوری باتوجه‌به نقش تحلیل‌رفتگی شغلی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 119-142]
 • محمدی، مهدی بررسی تأثیر استرس بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش واسط تبعیض ادراک شده [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 227-205]
 • محمدی، مهدی چارجوب عوامل محیطی مؤثر بر رفتار سازمانی دانشگاه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 143-176]
 • محمدیاری، زهره شناسایی ذهنیت افراد نسبت به تنبلی سازمانی با استفاده از روش کیو [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 30-1]
 • محمدیان، بهزاد فهم جوهره موفقیت رهبران در مذاکرات کارآفرینانه: رویکرد پدیدارشناسانه [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 105-121]
 • محمدیان، محبوبه بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی(با تأکید بر شفافیت و پاسخ‌گویی) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 145-176]
 • محمدی مقدم، یوسف الگوی هم‌ردیفی مفاهیم رفتار سازمانی (مفاهیم انگیزش، مشارکت و کنترل کارکنان) جهت توسعه یادگیری دوجانبه (مورد مطالعه: صنعت داروسازی) [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 46-19]
 • محمدی مقدم، یوسف طراحی مدل سبک رهبری مغرورانه در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 135-164]
 • مختاریان پور، مجید شناسایی مؤلفه های انگیزه خدمت عمومی در سازمان های عمومی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 215-238]
 • مدرسی، سعید بررسی پیشآمدها و پیامدهای سرمایه روانشناختی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 204-178]
 • مرادی، ابراهیم تاثیر نهادینه سازی اخلاق بر شادی و نشاط کارکنان [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 120-97]
 • مرادی، محمد پنداشت کارکنان از قابلیت استخدام خود و ارتباط آن با تعهد سازمانی در دستگاههای دولتی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-30]
 • مرادی، محمود بررسی تأثیر یکپارچگی رفتاری تیم مدیریت ارشد و دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 96-61]
 • مرادی، مرتضی نقش کنترل هیجانات و تحمل ابهام در تصمیم گیری حکیمانه [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 30-1]
 • مرادی، مرتضی نقش هوش هیجانی و کار هیجانی در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 73-100]
 • مرادی، هادی Psychological Capital and Ethical Work Climate Effects on Employees’ Service Behavior: Evidence from Iran [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-212]
 • مرتضوی، سعید تبیین عوامل موثر بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان 17 شهریور) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 70-43]
 • مرتضوی، سعید اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی) [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 29-1]
 • مرتضوی، سعید خوشه‌بندی و اولویت‌بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 113-136]
 • مرتضوی، سعید رفتار پیشگامانه، مفهومی نوین در بعد رفتار سازمانی در سازمان‌ها (شناسایی پیشایندهای رفتار پیشگامانه با استفاده از روش مرور نظام‌مند) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-46]
 • مردانی، محمد رضا شناسائی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد سازی بین کارکنان و مدیران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 177-199]
 • مرزوقی، رحمت الله کاوش رفتار جوشش سازمانی: گامی به سوی تدوین یک نظریه داده بنیاد [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 64-47]
 • مزاری، ابراهیم نقش واسطه‌ای خودتوسعه‌ای در رابطه رهبری تحول‌آفرین و چابکی سرمایه انسانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 101-124]
 • مزاری، ابراهیم ارائه الگوی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 1-28]
 • مشتاقیان ابرقویی، حجت طراحی مدل عوامل ادراکی مؤثر بر موفقیت شغلی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 166-137]
 • مصباحی، مریم بررسی تأثیر خویشاوندگرایی بر عملکرد کاری کارکنان با نقش میانجی شایستگی‌های آنان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 85-110]
 • مصباحی، مریم واکاوی نقش هوش فرهنگی انگیزشی در بهبود یادگیری سازمانی با تأکید بر میانجی‌گری سرمایه اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 159-188]
 • مصباحی، مریم تأثیر رهبری تحول گرا و اطلاع رسانی شفاف بر استقبال کارکنان از تغییر با تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 77-104]
 • مصلح، عبدالمجید رفتارهای شهروندی خدمت‌گرا: اثر کیفیت ادراک شده کارکنان از خدمات درونی [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 163-143]
 • مظلومی، نادر بررسی نقش ظرفیت تغییر در شکل گیری آنومی سازمانی با رویکرد کیفی [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 26-1]
 • مظلومی، نادر الگویی از آنومی سازمانی و عوامل ایجادکننده ی آن [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 108-130]
 • معارفی، فاطمه سنجش مدل سازمان شاد در دانشگاه‌های پیام نور استان خوزستان [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 98-77]
 • معدنی، جواد طراحی و تبیین مدل مطلوب فرهنگ‌سازمانی اسلامی برای مقابله با فساد اداری در سازمان‌ها [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 85-117]
 • معدنی، جواد Green Organizational Support: A New Approach in Reinforcement and Promoting Green Organizational Behavior of Employees [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 197-216]
 • مقدم، علیرضا سنخ شناسی رفتار مدیران در مواجهه با چالش های روانشناختی کارکنان در دوران فراگیری کووید 19 (رویکرد مبتنی بر روایت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقدم فر، سعیدرضا معرفی "تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد"، به‌عنوان مفهومی نو در ادبیات ضدفساد: تحلیل مفهوم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 175-206]
 • مقیمی، سید محمد معرفی "تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد"، به‌عنوان مفهومی نو در ادبیات ضدفساد: تحلیل مفهوم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 175-206]
 • ملک پور نرگسی، سید صابر سنجش ظرفیت سازمان برای انجام کارتیمی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 51-84]
 • ملک زاده، غلامرضا بررسی نقش میانجی‌گریِ سبک‌های تصمیم‌گیریِ عقلایی و شهودیِ مدیران بر رابطۀ هوش هیجانی و رفتارهای نوآورانه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 51-84]
 • ملک زاده، غلامرضا خوشه‌بندی و اولویت‌بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 113-136]
 • ملک زاده، غلامرضا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی تجربه معناداری کار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 133-168]
 • ملک زاده، غلامرضا شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایران [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 159-192]
 • ملک زاده، غلامرضا طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • ملک زاده، محمدامین شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی تجربه معناداری کار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 133-168]
 • ملک شاهی، فاطمه توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی با استناد به جنبه‌های تاریک آن [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 135-158]
 • ملک شاهی، فاطمه گریز از جنبه‏های تاریکOCB با معرفی رفتار شهروندی سازمانی راهبردی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 165-188]
 • ممبینی، یعقوب بررسی تأثیر یکپارچگی رفتاری تیم مدیریت ارشد و دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 96-61]
 • منتخب یگانه، محمد بررسی اثر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روانشناختی، عدالت سازمانی و خشنودی شغلی [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 87-63]
 • منتظری، محمد تاثیرات اعتماد به‌ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 81-105]
 • منتظری، محمد تحلیل اثر عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری بر تعارض در محیط کار: تبیین نقش میانجی بخشش و تعدیل گر همدلی بین کارکنان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 83-114]
 • منتظری، محمد الگوی رهبری شبکه‎ ای در دانشگاه پیام‎ نور:یک مطالعه داده‎ بنیاد [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 45-68]
 • منتظری، محمد الگوهای ذهنی توانمندسازی کارکنان در شرف بازنشستگی با استفاده از روش‌شناسی کیو [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 131-158]
 • منتظری، محمد شناسایی پیشایندهای عملکرد انطباقی کارکنان با رویکرد فراترکیب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 107-130]
 • منتظری، محمد ارائه مدل ساختاری – تفسیری مبتنی بر شناسایی و اولویت بندی ترجیحات نسل Z منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • منزوی، فاطمه بررسی رابطه معنویت در محیط کار و عزت نفس سازمانی [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 74-51]
 • منطقی، منوچهر نقش میانجی گری تاب آوری و توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد نوآورانه [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 255-229]
 • منفرد، محمود تأثیر رفتار سازمانی مثبت ( POB ) بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی (مورد مطالعه: استانداری خراسان رضوی) [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 17-1]
 • منوریان، عباس بررسی عوامل فردی موثر بر قانون شکنی خیرخواهانه در محیط کار [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 75-103]
 • مهارتی، یعقوب تأثیر هدف‌گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان‌ها با نقش واسط اشتیاق شغلی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 75-112]
 • مهداد، علی تأثیر وفاداری سازمانی و جاافتادگی سازمانی بر عملکرد انطباقی: نقش تعدیل گر وظیفه شناسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 25-48]
 • مهدی پور، راضیه ارائه یک مدل ترکیبی برای طراحی و تبیین سازمان سالم «مطالعه موردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 47-74]
 • مهدی خانی، فرناز شناسایی و تبیین انواع رفتارهای توانمند ساز رهبران با روش دلفی فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهذبی، مهدی بررسی تجربی مدل حسادت در محیط کار [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 29-62]
 • مهریار، امیر هوشنگ تدوین مدل تبیین"رفتار غیراخلاقی سازمان یار " در شرکت های دولتی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 189-218]
 • موحدی، مسعود عوامل مؤثر بر آمادگی تغییر در سازمان‌های دولتی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 53-112]
 • موسوی، سید نجم الدین بررسی نقش رفتارهای سیاسی بر بروز رفتارهای منافقانه با توجه به نقش میانجی معنویت [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 161-187]
 • موسوی، سیدنجم الدین تاثیر رفتارسازمانی مثبت بر رفتارانحرافی‌کاری (نقش میانجی: جواخلاقی سازمان) [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 174-149]
 • موسوی، سیدنجم الدین شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای خاموشی هوشیارانه منابع انسانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 57-82]
 • موسوی خامنه، مرضیه بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی(با تأکید بر شفافیت و پاسخ‌گویی) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 145-176]
 • موسوی کاشی، زهره تأثیر سرپرستی توهین آمیز بر رفتار کاری ضد تولید کارکنان ، رفتار شهروندی سازمانی و پنهان سازی دانش با نقش واسطه ای عدالت سازمانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 179-222]
 • موسوی نژاد، سید هادی تبیین نقش سکوت سازمانی و شادی در کار در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 121-97]
 • موسیوند، مریم اثر رهبری تحول گرا بر تعالی سازمانی با نقش واسطه ای توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 24-1]
 • موغلی، علیرضا ارائه مدل رفتارهای مسموم مدیران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 175-204]
 • مولوی، زینب اوباشگری سازمانی و عوامل سازمانی موجد آن [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-28]
 • مومنی مفرد، معصومه شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای خاموشی هوشیارانه منابع انسانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 57-82]
 • میانداری، کمال ارائه یک مدل ترکیبی برای طراحی و تبیین سازمان سالم «مطالعه موردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 47-74]
 • میرسپاسی، ناصر طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی- میانداری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 83-114]
 • میرقادری، سیدهادی تحلیل میدان نیرو عوامل موثر بر اشتیاق شغلی و بی تفاوتی کارکنان ستادی با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای فارس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرکمالی، ُسید محمد نقش رویکردهای مذاکره و اعتماد سازمانی در میزان درگیری شغلی کارکنان صنایع متوسط استان همدان [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 145-123]
 • میرمحمدصادقی، سیدعلیرضا طراحی مدل چابکی آستان‌های مقدس در ایران مبتنی بر نقش منابع انسانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 125-164]
 • میر محمدی، سید محمد بررسی تاثیر کار محوری بر نگرش های شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی قرارداد روانشناختی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 53-80]

ن

 • نادری بنی، ناهید ارائه چارچوب رهبری مبتنی بر بخشش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 95-118]
 • نادری بنی، ناهید ارائه الگوی ساختاری - تفسیری رهبری زیبایی‌شناختی در آموزش عالی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 123-152]
 • نادی، مجتبی مطالعه کیفی وضعیت تیم‌سازی و کارتیمی در دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 81-120]
 • ناظری، مسعود فراتحلیل پیشایندها و پسایندهای قلدری محل کار [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-36]
 • ناظمی، شمس الدین اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی) [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 29-1]
 • نامداری پژمان، مهدی نقش رویکردهای مذاکره و اعتماد سازمانی در میزان درگیری شغلی کارکنان صنایع متوسط استان همدان [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 145-123]
 • نجات، سهیل بررسی تاثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت بر تعهد عاطفی کارکنان؛ نقش میانجی فرهنگ سازمانی [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 172-145]
 • نجاری، رضا ارائه یک مدل ترکیبی برای طراحی و تبیین سازمان سالم «مطالعه موردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 47-74]
 • نجاری، رضا ارائه مدل هوشمندی سازمان: مورد مطالعه شرکت‌های تولیدی [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 24-1]
 • نجاری، رضا سنجش مدل سازمان شاد در دانشگاه‌های پیام نور استان خوزستان [دوره 4، 2 (پیاپی 13)، 1394، صفحه 98-77]
 • نجاری، رضا Green Organizational Support: A New Approach in Reinforcement and Promoting Green Organizational Behavior of Employees [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 197-216]
 • نجف بیگی، رضا طراحی و آزمون الگوی مدیریت اعتماد سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 93-122]
 • نجفی، رامین مفهوم‌پردازی روابط قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 1-44]
 • نجفی، محمود سنخ شناسی رفتار مدیران در مواجهه با چالش های روانشناختی کارکنان در دوران فراگیری کووید 19 (رویکرد مبتنی بر روایت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نداف، مهدی تبیین الگوی عوامل تعیین کننده دوسوتوانی رفتاری کارکنان و پیامدهای آن : یک رویکرد چند سطحی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 57-80]
 • نرگسیان، عباس سنجش سلامت و فساداداری در شهرداری تهران [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 96-65]
 • نرگسیان، عباس ارائه مدل یکپارچگی کار زندگی با تأکید بر کار انعطاف‌پذیر مادران شاغل در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 199-236]
 • نرگسیان، عباس ارائه مدل رهبری شوخ‌طبعانه در سازمان‌های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت تولید برق حرارتی ایران نیروگاه‌های وابسته به وزارت نیرو) [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • نستعین، سعید بررسی دیدگاه حسابرسان ارشد درخصوص تأثیر رهبری اصیل سازمان بر سایر رفتارهای غیرکارکردی آنان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 65-38]
 • نسیم سبحان، سعید الگوریتم حل مسئله فرسودگی شغلی در کارگران تولید [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • نصر اصفهانی، علی شناسایی عوامل مؤثر بر مشغولیت کارکنان در صنعت پالایش گاز ایران با رویکرد مردم‌نگاری [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 205-234]
 • نصیری هانیس، غفار بررسی رابطۀ جوسازمانی، استرس شغلی و تعلق شغلی با سلامت روان‌شناختی و معنوی کارکنان زندان‌های استان کردستان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 281-316]
 • نصیری ولیک بنی، فخرالسادات تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری [دوره 4، 4 (پیاپی 15)، 1394، صفحه 144-121]
 • نظری، یونس نقش میانجی گری تاب آوری و توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد نوآورانه [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 255-229]
 • نعمتی، فرشاد ارائه مدل سازمان استعدادمحور به روش نظریه زمینه‌یابی در بانک‌های دولتی ایران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 143-174]
 • نوری، پوریا واکاوی پیشایندها و پیامدهای توهم کنترل در کارآفرینان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 61-82]
 • نوری، روح‌اله طراحی مدل مدیریت عملکرد برای سازمان‌های بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش پیشران رهبری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 145-174]
 • نوریائی، محمدحسین طراحی مدل رفتار حرفه‌ای مدیران در مواجهه با جریان‌های شکافنده ی سازمانی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 209-230]
 • نوغانی دخت بهمنی، محسن مطالعه کیفی وضعیت تیم‌سازی و کارتیمی در دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 81-120]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم تبیین الگوی تاثیر دینداری درونی بر تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کار [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 93-128]
 • نیری، شهرزاد ارائه مدل یکپارچگی کار زندگی با تأکید بر کار انعطاف‌پذیر مادران شاغل در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 199-236]
 • نیکبخت، امین مدل‌سازی عوامل موثر بر شادی سازمانی با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری فراگیر (TISM) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 129-158]
 • نیکبخت، امین تحلیل عوامل موثر بر فلات شغلی در شرکت های توزیع نیروی برق: رویکرد دیمتل خاکستری [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • نیک پور، امین تأثیر مهارت‌های رهبری ناب مدیران بر آمادگی برای تغییردر بخش دولتی: واکاوی نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 69-94]
 • نیک پور، امین ارائه الگوی رهبری دانش محور در جهت دوسوتوانی سازمانی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 153-180]
 • نیکخواه فرخانی، زهرا تبیین و طبقه بندی مولفه‌های انسجام سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 83-124]
 • نیکخواه کیارمش، روح الله تأثیر رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و رفتارهای انحرافیبا میانجی‌گری سرمایۀ روان‌شناختی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 177-201]
 • نیک مراد، زهره کنترل عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی کاری کارکنان اداری دانشگاه‌ها [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 65-92]
 • نیکو، علی اصغر شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایران [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 159-192]
 • نیلی پور، رضا الگوی طرح واره ای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 224-251]

و

 • واعظی، رضا نگرشی به تغییر از منظر آموزه‌های اسلامی و رابطه آن با آمادگی کارکنان برای تغییر [دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، 1393، صفحه 1-30]
 • واعظی، رضا تأثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی بر اساس نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 85-112]
 • واعظی، رضا پیامدهای انعطاف‌پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 151-170]
 • واعظی، رضا طراحی مدل اشتیاق کاری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 113-142]
 • واعظی، علیرضا بررسی اثر اجرای قرارداد روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی، نقش واسط حمایت سازمانی درک شده [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 185-209]
 • والی، فرزانه بررسی رابطه بین چرخه حیات شرکت و فضای اخلاقی سازمان [دوره 3، 3 (پیاپی 10)، 1393، صفحه 166-147]
 • ودادی، احمد تحلیل مفهوم انگیزش خدمات عمومی به روش رویکرد تکاملی راجرز [دوره 12، شماره 1، 1402]
 • وفایی، فاطمه تأثیر مبادله رهبر- پیرو بر طفره‌روی اجتماعی کارکنان: تبیین نقش تعدیل‌گری سبک دلبستگی و میانجی‌گری اعتماد به رهبری و تعهد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 159-193]
 • وکیلی، یوسف تأثیر انعطاف‌پذیری ‌منابع‌انسانی بر رفتار‌کاری نوآورانه: تبیین نقش میانجی سرمایه روان‌شناسی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 31-52]
 • وکیلی، یوسف فراتحلیل پیشایندها و پسایندهای قلدری محل کار [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-36]
 • وکیلی، یوسف بررسی تجربی مدل حسادت در محیط کار [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 29-62]
 • وکیلی، یوسف تأثیر مبادله رهبر- پیرو بر طفره‌روی اجتماعی کارکنان: تبیین نقش تعدیل‌گری سبک دلبستگی و میانجی‌گری اعتماد به رهبری و تعهد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 159-193]
 • وکیلی، یوسف تبادل کار و خانواده: ارائه نقشه دانشی و مرور سه رویکرد تعارض، غنی سازی و تعادل [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 73-102]
 • وکیلی، یوسف پهنه کاوی فساد و کژرفتاری آکادمیک در آموزش عالی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 31-70]
 • وکیلی، یوسف طراحی مدل مدیریت عملکرد برای سازمان‌های بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش پیشران رهبری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 145-174]
 • ویشلقی، مهدیه تاثیر قراردادهای نامتعارف بر عملکرد نوآورانه: تحلیل نقش میانجی دلبستگی شغلی و توانمندسازی روانشناختی (مورد مطالعه: شرکت های هواپیمایی ایران) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 33-62]

ه

 • هادوی نژاد، مصطفی کاوش پویاییهای پیشایندی رهبری زهرآگین با استفاده از مدلیابی ساختاری تفسیری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • هادوی نژاد، مصطفی واکاوی پسایندهای سرپرستی توهین‌آمیز با رویکرد مدل‌یابی ساختاری تفسیری [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 149-184]
 • هاشمی، مهدی ارائه مدلی به منظور تبیین سکوت سازمانی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 4، 3 (پیاپی 14)، 1394، صفحه 144-121]
 • هژبرافکن، حسن تأثیر رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و رفتارهای انحرافیبا میانجی‌گری سرمایۀ روان‌شناختی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 177-201]
 • همایونی، غلامحسین Designing and Explaining the Model of Improvement of Integrity in the Customs of the Islamic Republic of Iran (Based on Grounded Theory Method) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 231-261]
 • همتی، امین واکاوی نقش اخلاق کار اسلامی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با تأکید بر میانجی گری درگیری شغلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 189-211]
 • همتی نوعدوست گیلانی، مهناز بررسی رابطه معنویت در محیط کار و عزت نفس سازمانی [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 74-51]
 • هندیجانی، روزا بررسی ارتباط میان نحوۀ تفکّر منطقی/شهودی مدیران و توانمندی در مدیریت تعارض با شخصیّت‌های پیچیده: یک طرّاحی آزمایشی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 29-72]
 • هوشمند، عبدالحمید بررسی دیدگاه حسابرسان ارشد درخصوص تأثیر رهبری اصیل سازمان بر سایر رفتارهای غیرکارکردی آنان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 65-38]
 • هوشمند چایجانی، میلاد بررسی تاثیر رهبری به اشتراک گذاشته‌شده در تعهد و بهره‌وری تیم های کاری [دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، 1394، صفحه 122-95]
 • هوشنگی، مهدی سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با توجه به الگوی فرهنگ مطلوب: کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-25]

ی

 • یازرلو، علی بررسی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای در مدیران صنعتی (بخش خصوصی استان گلستان) [دوره 4، 1 (پیاپی 12)، 1394، صفحه 50-25]
 • یاسینی، علی بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نفاق در سازمان با نقش میانجی شایعه‌پراکنی در لایه‌های سازمان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 213-244]
 • یاسینی، علی خوانشی استعاری از پدیده «حسادت بازمانده» در نظام آموزش عالی ایران؛ [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 63-96]
 • یحیی زاده فر، محمود اثر تنوع ادراک شده بر عملکرد مالی تیم: نقش تعدیلگر اعتماد سازمانی [دوره 3، 4 (پیاپی 11)، 1393، صفحه 197-175]
 • یداللهی فارسی، جهانگیر الگوی طرح واره ای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 224-251]
 • یزدان خواە، آوات واکاوی بدقلقی سازمانی: ویژگی‌های کارکنان بدقلق و عوامل مؤثر بر آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 115-144]
 • یزدان شناس، مهدی اثر تعدیل‌کننده تعارض نقش، تعارض کار- خانواده،اعتماد و عدالت سازمانی ادراک‌شده در تأثیرگذاریفرسودگی شغلی بر بدبینی سازمانی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 57-80]
 • یزدان شناس، مهدی تأثیر انواع حسادت بر رفتار خلاقانۀ کارکنان با توجه به نقش میانجی انگیزه درونی و ادراک از عدالت سازمانی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-32]
 • یزدانی، حمیدرضا تأثیر رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و رفتارهای انحرافیبا میانجی‌گری سرمایۀ روان‌شناختی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 177-201]
 • یزدانی، حمیدرضا تملق سازمانی در سازمان های دولتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 37-60]
 • یزدانی، حمیدرضا ارائه نقشه راه جاری‌سازی فرهنگ سازمانی موردنیاز برای تحول دیجیتال با رویکرد فراترکیب [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-22]
 • یزدانی، حمیدرضا معرفی "تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد"، به‌عنوان مفهومی نو در ادبیات ضدفساد: تحلیل مفهوم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 175-206]
 • یزدانی زیارت، محمد تاثیر مهارت های سیاسی بر فشار روانی منفی کارکنان: اثر واسطه ای خشنود سازی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1395، صفحه 147-123]
 • یوسف زاده، سعید ارائه چارچوب رهبری مبتنی بر بخشش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 95-118]
 • یوسفی، ناصر بررسی رابطۀ جوسازمانی، استرس شغلی و تعلق شغلی با سلامت روان‌شناختی و معنوی کارکنان زندان‌های استان کردستان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 281-316]