دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1392 
بررسی تأثیر تعلق خاطر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

صفحه 42-25

حمیدرضا قاسمی؛ بابک جهانگیری موموندی؛ مصطفی علی میری


طراحی مدل عوامل ادراکی مؤثر بر موفقیت شغلی

صفحه 166-137

محسن جاجرمی‌زاده؛ حجت مشتاقیان ابرقویی