دوره و شماره: دوره 3، 4 (پیاپی 11) - شماره پیاپی 4، اسفند 1393 
اثر تنوع ادراک شده بر عملکرد مالی تیم: نقش تعدیلگر اعتماد سازمانی

صفحه 197-175

محسن علیزاده ثانی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مریم حسن زاده