دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، دی 1400، صفحه 1-240 
پهنه کاوی فساد و کژرفتاری آکادمیک در آموزش عالی

صفحه 31-70

حسن عابدی جعفری؛ اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی؛ مریم جولایی مقدم


شناسایی پیشایندهای عملکرد انطباقی کارکنان با رویکرد فراترکیب

صفحه 107-130

حمید تابلی؛ محمد منتظری؛ محبوبه عسکری باقرآبادی


شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایران

صفحه 159-192

علی اصغر نیکو؛ غلامرضا ملک زاده؛ فریبرز رحیم نیا؛ علی رضا خوراکیان