دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، خرداد 1401، صفحه 1-210 
طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی- میانداری

صفحه 83-114

بهزاد بایایی؛ ناصر میرسپاسی؛ ناصر آزاد؛ سمیه قجری