دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، آبان 1401، صفحه 1-240 (پاییز) 
طراحی و آزمون الگوی مدیریت اعتماد سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 93-122

محمدرضا حاجی انزهائی؛ مهدی ایران نژاد پاریزی؛ رضا نجف بیگی


ارائه الگوی رهبری دانش محور در جهت دوسوتوانی سازمانی

صفحه 153-180

عزیزه عزیزیان؛ امین نیک پور؛ زهرا شکوه؛ مهدی محمدباقری