دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، دی 1398، صفحه 1-260 
اوباشگری سازمانی و عوامل سازمانی موجد آن

صفحه 1-28

زینب مولوی؛ حسن زارعی متین؛ آرزو سهرابی


چارچوبی برای الزامات فرآیند مدیریت هیجانات در سازمانها

صفحه 87-118

محمد علی ریاحی نظری؛ محمد حسین صبحیه؛ پرویز آزاد فلاح


ارائه مدل رفتارهای مسموم مدیران

صفحه 175-204

علیرضا صارمی؛ علیرضا موغلی؛ محمد علی سرلک؛ سید محمدحسین کمانی