اعضای هیات تحریریه

سردبیر

شمس السادات زاهدی

مدیریت دولتی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

dr_farrahiyahoo.com

جانشین سردبیر

علی فرهی

مدیریت - رفتار سازمانی استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

dr_farrahiyahoo.com

مدیر مسئول

محمد علی سرلک

مدیریت - رفتار سازمانی استاد، دانشگاه پیام نور

sarlak1yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سید مهدی الوانی

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

-
alvaniqiau.ac.ir

محمد سعید تسلیمی

استاد، دانشگاه تهران

-
taslimiut.ac.ir

محمد خائف الهی

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

-
khaefelahigmail.com

شمس السادات زاهدی

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

-
szahedi44hotmail.com

محمد علی سرلک

مدیریت رفتار سازمانی استاد، دانشگاه پیام نور

-
sarlak1yahoo.com

محمد ابراهیم سنجقی

استاد، دانشگاه مالک اشتر

-
sanjaghiyahoo.com

علی فرهی

استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

-
dr_farrahiyahoo.com

رضا واعظی

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

-
theory.managementgmail.com

سید محمد اعرابی

مدیریت رفتار سازمانی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

sm.aarabigmail.com