داوران

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

دانشگاه/ سازمان

الهام

ابراهیمی

دکترای تخصصی

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مهدی

افخمی اردکانی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیات علمی پژوهشگاه

احمد

الهیاری بوزنجانی

دکترای تخصصی

سایر

دانشگاه شیراز

حسن

الوداری

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه پیام نور - مرکز تهران

زینب

امیری

دکترای تخصصی

سایر

دانشگاه لرستان

مجتبی

امیری

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه تهران

علیرضا

امینی

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه شیراز

سمیرا

پور

دکترای تخصصی

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد

پویا

پیرملکی

دکترای تخصصی

سایر

دانشگاه خوارزمی

علی

پوربهروزان

دانشجوی دکترا

سایر

دانشگاه علامه طباطبایی

سید مسعود

پورسعید

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه امام حسین (ع)

عبدالله

توکلی

دکترای تخصصی

دانشیار

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حسن

جعفریانی

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه بجنورد

سعید

جعفری نیا

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

لیلی

حبیبی

دکترای تخصصی

سایر

دانشگاه تهران

احمدعلی

خائف الهی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

ارشیا

خدائی

دانشجوی دکترا

سایر

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور

حسن

دانایی فرد

دکترای تخصصی

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

حسین

دامغانیان

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه سمنان

حامد

دهقانان

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

فیروز

رازنهان

دکترای تخصصی

استادیار

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور

فریبرز

رحیم نیا

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

عباسعلی

رستگار

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه سمنان

حسین علی

رمضانی

دانشجوی دکترا

مربی

دانشگاه امام حسین ع.

حسن

زارعی متین

دکترای تخصصی

استاد

دانشگاه تهران، پردیس فارابی

محمد

یزدانی زیارت

دکترای تخصصی

سایر

دانشگاه سمنان

محمدرضا

سلطانی

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه امام حسین (ع)

نگین

سنگری

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه الزهراء(س)

علی

شائمی برزکی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

پیام

شجاعی

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه شیراز

اردشیر

شیری

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه ایلام

سید عبدالله

صالح نژاد

دکترای تخصصی

سایر

دانشگاه امام حسین (ع)

فاطمه

طاهری

دکترای تخصصی

استادیار

پردیس فارابی دانشگاه تهران

حسن

عابدی جعفری

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه تهران

محمد

عبدوی بافتانی

دانشجوی دکترا

سایر

دانشگاه تهران، پردیس فارابی

محمد

عزیزی

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه تهران

غلامرضا

عسگری

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محسن

علیزاده ثانی

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه مازندران

علی

فرهی

دکترای تخصصی

استاد

دانشگاه امام حسین (ع)

وجه الله

قربانی زاده

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

ابوالفضل

گایینی

دکترای تخصصی

دانشیار

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علیرضا

محمدی

دانشجوی دکترا

سایر

دانشگاه علامه طباطبایی

مهدی

محمدی

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه امام حسین (ع)

محمد

محمدیان

دکترای تخصصی

سایر

دانشگاه امام حسین (ع)

سعید

مرتضوی

دکترای تخصصی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

مرتضی

مرادی

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه پیام نور

اصغر

مشبکی

دکترای تخصصی

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

جواد

معدنی

دکترای تخصصی

سایر

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

فاطمه

ملک شاهی

دانشجوی دکترا

سایر

پردیس فارابی دانشگاه تهران

رضا

نجاری

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه پیام نور

عباس

نرگسیان

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه تهران

امیر هوشنگ

نظرپوری

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه لرستان

روح الله

نوری

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

رضا

واعظی

دکترای تخصصی

استاد

دانشگاه علامه طباطبایی

مصطفی

هادوی نژاد

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه ولی عصر (عج)