اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیآت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی- مدل ایجاد ابزار- با هدف مدل‏سازی عوامل هیجانی و شناختی بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت در اماکن متبرکه مکه مدینه با استفاده از تحلیل محتوای قرادادی در بخش کیفی انجام شده است. به منظور دست یابی به داده‏های کیفی از نمونه گیری هدفمند بر اساس معیارهای نظام نامه ارزیابی عملکرد کارگزاران خادم سازمان حج و زیارت با 18 نفر از خادمان برتر تا اشباع نظری مصاحبه‏های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. متن مصاحبه‏های انجام شده در قالب واحد‏های فکر کدگذاری، مقوله بندی ونهایتا در طبقات مضامین طبقه بندی شدند و به منظور اعتباریابی آن از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده گردید. یافته‏های کیفی تحقیق ویژگی‏های رفتارخادمانه کارگزاران را در قالب چهار رفتارانسان دوستانه، رفتار پیش قدمانه، رفتار خدمت گرایانه، و رفتار خودگرایانه و عوامل مؤثر بر آن را در قالب دو عامل هیجانی و شناختی، تبیین می‏کند. پس از کشف مقوله‏های مدل ارائه شده در مرحله کیفی، به منظور اعتبارسنجی کمی مدل استخراج شده، پرسشنامه ای مشتمل بر 112 گویه طراحی و تنظیم شد و در اختیار 205 نفر از کارگزاران به صورت نمونه‏گیری در دسترس قرارگرفت و اعتبار مدل بصورت کمی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


سید رضی(1384). نهج‌البلاغه. ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
احسائی، محمد (1403 ه. ق.). عوالی الئالی. قم: مطبعه سیدالشهدا علیه السلام.
تمیمی آمدی، عبدالواحد (1387). غرر الحکم و درر الکلم. قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان.
تولایی، حسن (1388). عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 25(4):45-64.
حر عاملی، محمدحسن (1414). وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
دیلمی، حسن (1408). اعلام الدین. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
دیلمی، حسن (1417). ارشاد القلوب. تهران: انتشارات دارالاسوه.
زارعی متین، حسن (1389). رفتار سازمانی پیشرفته. تهران: انتشارات نگاه دانش.
شولتز، دوآن (1391). نظریه‏های شخصیت. ترجمه: یوسف کریمی، فرهاد جمهری، سیامک نقش‌بندی، بهزاد گودرزی، ‏هادی بحیرایی، محمدرضا نیکخو، تهران: انتشارات ارسباران.
شیخ صدوق (1367). من لایحضره الفقیه. ترجمه محمدجواد غفاری و صدرالدین بلاغی؛ تهران: نشر صدوق.
شیخ صدوق (1408 ه. ق). کمال‌الدین و تمام النعمه. قم: مؤسسه  النشر الاسلامی.
مجلسی، محمدباقر (1403). بحارالانوار. بیروت: مؤسسه  الوفاء.
میرعباسی، رمضان و شریفی، عیسی (1389). خادمیت؛ رویکرد نوین در مدیریت. تهران: انتشارات آذرخش.
نوری، حسین (1408 ه.ق). مستدرک الوسیله. بیروت: انتشارات آل البیت.
 
Bergen, M. E., Dutta, S., & Walker, O. C.,.Jr. (1992). Agency relationships in marketing: a review of the implications and applications of agency and related theories. Journal of Marketing, 56(3), 1–24.
Byrne, B. M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS Basic Concepts, Applications, and Programming. New York: Taylor and Francis Group.
Butterfield, K. D., Trevino, L. K., & Ball, G. A. (1996). Punishment from the manager's perspective: a Grounded Investigation and Inductive Model. Academy of Management Journal; 39(6): 1479-1312.
Craig, J. B., Dibrell, C., & Neubaum, D. O. (2009).Stewadship Behaviour as Governance in Family Businesses.International Journal of Farrar & S. Watson (Eds.), Contemporary issues in corporate governance277-296.
 
Crant, J. M. (2000). Proactive Behavior in Organizations.Journal of Management; 26(3): 435-462.
Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997).Toward a Stewardship Theory of Management.Academy of Management Review. 22(1): 20-47.
Donaldson, T., & Preston L.E. (1995).The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications_, Academy of Management Review 20, 65–91.
Fernandes, V. (2012). (Re)discovering the PLS approach in management science. Management; 15(1): 101-123 .
George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Heide, J., & Wathne, K. H. (2006). Friends, businesspeople, and relationship roles: a conceptual framework and a research agenda. Journal of Marketing, 70(July), 90–103.
Hernandez, M. (2007a). Stewardship: Theoretical Development and Empirical Test of its Determinants. Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Sim B. Sitkin, Supervisor, Fuqua School of Business; Duke University.
Hernandez, M. (2007b). Promoting Stewardship Behavior in Organizations: A Leadership Model. Journal of Business Ethics, 80: 121-128.
Hill, C. W. L. & Jones, T. M. (1992).Stakeholder-agency theory.The Journal of Management Studies, 29 (2), 131–155.
Hirsch, p., Michaels, S., & Friedman, R. (1987).“Dirty hands” versus “clean models”. Theory and Society, 16: 317-336.
Hsieh, H.F., and Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9): 1277-1288.
Janssen, H. T. (2010). Stewardship in West African Vodun:  A case study of OUIDAH BENIN. Thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Geography. Missoula: The University of Montana.
Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33, 692–724.
Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 23: 695-706.
McShane, S. L. & Glinow, M. A. V. (2009).Organizational Behavior [essentials]. NewYork: McGRAW-HILL.
Peterson, C., & Seligman, M. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York: Oxford University Press.
Rogelberg, S. G., Barnes-Farrel, J. L., & Creamer, V. (1999). Customer Service Behavior: The Interaction of Service Predisposition and Job Characteristics. Journal of Business and Psychology; 13(3): 421-435.
Ruyter, K. D., Jong, A. D., & Wetzels, M. (2009).Antecedents and consequences of environmental stewardship in boundary-spanning B2B teams.Journal of the Acad. Mark. Sci; 37:470–487.
Singh, J., & Sirdeshmukh, D. (2000).Agency and trust mechanisms in relational exchanges. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(Winter), 150–167.
Snyder, C. R., & Lopez, S. (eds.). (2002). Handbook of positive psychology. Oxford, UK: Oxford University Press.