بر اساس نویسندگان

آ

 • آتشی، علی [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت رفتاری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس
 • آذر، عادل [1] عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • آذر، عادل [1] استاد، مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس
 • آذر، عادل [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آزاد فلاح، پرویز [1] دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آسترکی، سامان [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران،ایران
 • آقابابایی، راضیه [1] دکتری مدیریت اموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان کاشان ایران
 • آقازاده ده ده، فتاح [1] دانش‌آموخته دکتری، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (نویسنده مسئول)
 • آهنچیان، محمدرضا [1] استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

ا

ب

پ

 • پارسائی، مهدی [1] دانشجوی دکترا دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
 • پیران نژاد، علی [1] استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • پیران نژاد، علی [1] استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • پیرملکی، پویا [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران
 • پرهیزگار، محمد مهدی [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران
 • پناهی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه ایلام
 • پویا، علیرضا [1] استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
 • پور، سمیرا [1] دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پور، سمیرا [1] دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • پورکیانی، مسعود [1] استادیار مدیریت دولتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی کرمان
 • پورکریمی، جواد [1] استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی اموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ایران
 • پورولی، بهروز [1] دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

 • زارع، امین [1] دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی ، انشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران ،ایران
 • زارع، امین [1] دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ایران
 • زارع، رضا [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • زارع، فرجام [1] دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه لرستان
 • زارعی متین، حسن [1] استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • زارعی متین، حسن [1] استاد دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم ایران
 • زارعی متین، حسن [1] استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ، ایران
 • زارعی متین، حسن [1] استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • زارعی متین، حسن [1] استاد مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • زارعی وش، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • زالی، محمدرضا [1] دانشیار گروه کارافرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زاهدی، سید محمد [1] استادیار، گروه مدیریت، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران
 • زرندی، سعید [1] استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • زرندی، سعید [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • زکی، محمدعلی [1] دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)
 • زین الدینی، دکتر [1] دانش اموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی و پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی
 • زندی، خلیل [1] دانش‌آموخته دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • زندیان، هادی [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران
 • زندیان، هادی [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

س

ش

 • شاکرمی، مینا [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 • شاه محمدی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • شائمی برزکی، علی [1] دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
 • شائمی برزکی، علی [1] استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
 • شجاعی، پیام [1] Assistance Professor of Systems Management, Department of Management, Faculty of Economic, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz. Iran
 • شجاعی، سامره [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
 • شیخ زاده، غنچه [1] کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
 • شیری، اردشیر [1] استادیار مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام
 • شیری، اردشیر [1] عضو علمی گروه مدیریت دانشگاه ایلام
 • شیری، اردشیر [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • شیری، اردشیر [1] دانشیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
 • شرفی، توکل [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • شرفی، وحید [1] دانشجوی دکترای دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان ایران
 • شریف زاده، فتاح [1] استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • شعبانی، اسماعیل [1] دکتری مدیریت توسعه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شفیعی، زاهده [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی کرمان
 • شفیعی رود پشتی، میثم [1] استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم
 • شمس، زهرا [1] دانشجوی دکترا دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان لرستان ایران
 • شول، حسین [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان
 • شول، حسین [1] دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان ایران
 • شول، حسین [1] دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • شول، صدیقه [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس تهران

ص

ض

ط

ظ

 • ظفری، هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لطیفی، محمد [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • لطیفی جلیسه، سلیمه [2] دانشجوی دکتری- مدیریت دولتی- گرایش رفتار سازمانی- دانشگاه خوارزمی-تهران- ایران
 • لقمانی دوین، شکوفه [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد
 • لگزیان، محمد [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

م

ن

و

 • واعظی، رضا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • واعظی، رضا [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • واعظی، رضا [1] استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • واعظی، علیرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد سلامی واحد مشهد،ایران
 • والی، فرزانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
 • وکیلی، یوسف [2] استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ه

ی

A

 • Abdi، Farshid [1] School of Industrial Engineering, IAU, South Tehran Branch, Tehran, Iran.

K

P