فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای علمی - پژوهشی است که آخرین یافته های علمی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد

سر دبیر: دکتر شمس السادات زاهدی         مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک

انتشار: فصلنامه

حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار 1398، صفحه 1-200 ((شماره پیاپی 29)) 

3. شناسایی عوامل فردی موثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران

صفحه 49-74

حسن عابدی جعفری؛ حبیب‌اله طاهرپورکلانتری؛ سعید زرندی؛ فتاح آقازاده ده ده


4. واکاوی ابعاد کیفیت روابط مدیر-کارمند در سازمان های دولتی ایران: طراحی یک سنجه پژوهشی

صفحه 75-100

حمیدرضا قاسمی بنابری؛ لطف اله فروزنده دهکردی؛ حسن دانایی فرد؛ احمد خائف الهی


5. درک ارزش ها در خدمات عمومی: ارزش های مدیران در سازمان های دولتی

صفحه 101-134

حمزه صمدی میارکلائی؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم اله دانش فرد


6. توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی با استناد به جنبه‌های تاریک آن

صفحه 135-158

فاطمه ملک شاهی؛ علی اکبر فرهنگی؛ میثم شفیعی رود پشتی؛ حسن زارعی متین