فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای علمی - پژوهشی است که آخرین یافته های علمی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد

سر دبیر: دکتر شمس السادات زاهدی         مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک

انتشار: فصلنامه

حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تابستان 1398، صفحه 1-220 (شماره پیاپی 30) 

1. فراتحلیل پیشایندها و پسایندهای قلدری محل کار

صفحه 1-36

مسعود ناظری؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی


2. تملق سازمانی در سازمان های دولتی

صفحه 37-60

مهدی پارسائی؛ علی نقی امیری؛ حسن زارعی متین؛ حمیدرضا یزدانی؛ عبدالله توکلی


3. واکاوی پیشایندها و پیامدهای توهم کنترل در کارآفرینان

صفحه 61-82

پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ مهران رضوانی


4. تبیین و طبقه بندی مولفه‌های انسجام سازمانی

صفحه 83-124

علی رضا خوراکیان؛ زهرا نیکخواه فرخانی؛ مینا بوستانی راد؛ شکوفه لقمانی دوین


6. پیامدهای انعطاف‌پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی

صفحه 151-170

میرعلی سیدنقوی؛ اعظم عدنان راد؛ وجه الله قربانی زاده؛ رضا واعظی