تاثیر اعتماد بر عملکرد شرکت‌های خانوادگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه توسعه دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اعتماد در درون هر سازمان، باعث شکل‌گیری روابط خاصی می‌شود که این روابط منجر به تغییر در عملکرد سازمان می‌گردد. شرکت‌های خانوادگی، نوعی از سازمان‌ها هستند که به‌دلیل ویژگی‌های خاص آن، شکل‌گیری اعتماد و این روابط در آن بهتر شکل می‌گیرد. این مقاله با توجه به نظریه‌های موجود در این زمینه، سازوکار این تأثیر اعتماد بر شرکتهای خانوادگی را بررسی می‌کند. روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. جامعۀ آماری تحقیق، شهرک سلیمان صباحی در شهرستان آران و بیدگل است که شرکت‌های آن به تولید فرش مشغولند. در هر شرکت 3 پرسشنامۀ کارگری و 1 پرسشنامۀ مربوط به صاحب شرکت، توزیع و در مجموع 163 شرکت خانوادگی بررسی شد. تحلیل مدل اندازه‌گیری و ساختاری توسط نرم‌افزار آموس انجام شد. نتایج، نشان می‌دهد که متغیر‌های تحقیق، 51 درصد از واریانس متغیر عملکرد شرکت را تبیین می‌کنند. آزمون‌های برازندگی نیز تطابق مدل نظری با داده‌های تجربی را تأیید کردند.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دهنوی، فریبا و احمدی، علی­اکبر (1392)، تبیین مؤلفه­ها و سنجش اعتماد بین­فردی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)، فصلنامۀ مطالعات رفتار سازمانی؛ سال دوم، شمارۀ 3، صص1-24.

Bachmann, Reinhard, Zaheer, Akbar, (2006), Handbook of Trust Research, Edward Elgar Publishing.

Bachmann, R, Gillespie, N, & Kramer, R. (2011), Trust In Crisis: Organizational and Institutional Trust, Failures and Repair, Organization Studies, 32 (9), 1311-1313.

Becker, Thomas E, Vance, Robert J (1993), Construct Validity of Three Types of Organizational Citizenship behavior: An Illustration of the Direct Product Model with Refinements, Journal of Management, 3, 663-682.

Büttner, Oliver B, Göritz, Anja S (2007), Perceived Trustworthiness of Online Shops, Journal of Consumer Behavior, 7(1): 35–50.

Corbetta, G. & Salvato, C, (2004), Self-serving or self-actualizing: Models of man and agency costs indifferent types of family firms: A commentary on “Comparing the agency costs of family and non-familyfirms: Conceptual issues and exploratory evidence.” Entrepreneurship Theory and Practice, 2(4), 355–362.

Daily, C.M, Dollinger, M.J, (1992), an empirical examination of ownership structure in family and professionally managed firms, family business review, 5(2), 117–136.

Davis, J.H., Allen, M.R., & Hayes, H.D. (2010), is blood thicker than water: a study of stewardship perceptions in family business. Entrepreneurship Theory and Practice, 34, 1093–1115.

Dietz, Graham, Den Hartog, Deanne N, (2006), Measuring trust inside organizations, Personnel Review, 35(5), 557-588.

Eddleston, K. & Kellermanns, F.W. (2007), Destructive and productive family relationships: A stewardship theory perspective. Journal of Business Venturing, 22, 545–565.

Gomez-Mejia, L.R., Haynes, K.T., Nunez-Nickel, M., Jacobson, K.J., & Moyano-Fuentes, J, (2007), Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-controlled Firms: Evidence from Spanish Olive Oil Mills. Administrative Science Quarterly, 52 (1), 106–137.

Habbershon, T.G., Williams, M.L., & MacMillan, I.C, (2003), a unified systems perspective of family firm performance. Journal of Business Venturing, 18 (4), 451–465.

Hauswald, Hannes, (2012), Stakeholder Trust in Family Businesses, Springer Gabler.

Hon, L. C., Grunig, J. (1999). Guidelines for measuring relationships in public relations, Gainesville, FL: Institute for Public Relations Research, 13(1), 6–90.

Hopkins, Raymond A., Powers, Thomas L. (2009), Development and test of new dimensions of altruistic buying behavior, Journal of Consumer Marketing, 26(3), 185–199.

Kaplan, Robert S, Norton, David P, (2006), alignment: using the balanced scorecard to create corporate synergies, Harvard Business School Publishing Corporation. 

Kelly, K. S. (2001). Stewardship: The fifth step in the public relations process, In R. L. Heath (Ed.), Handbook of public relations, Thousand Oaks, CA: Sage.

Ketokivi, M, Castaner, X, (2004), Strategic planning as an integrative device, Administrative Science Quarterly, 49, 337–365.

Klein, S.B., Astrachan, J.H., & Smyrnios, K.X. (2005), The F-PEC scale of family influence: Construction, validation, and further implications for theory. Entrepreneurship Theory and Practice, 29, 321–339.

Meyer, J.P, Allen, N.J, Smith, C.A, (1993), commitment to organizations and occupations: extension and test of a three-component conceptualization, journal of applied psychology, 78, 538-551.

Mayer, R.C., Davis, J.H., Schoorman, F.D. (1995), an integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20 (3), 709–734.

MOLM, LINDA D, SCHAEFER, DAVID R, & COLLETT JESSICA L (2009), Fragile and Resilient Trust: Risk and Uncertainty in Negotiated and Reciprocal Exchange, Sociological Theory, 27: 1-32.

Pearson, A.W. & Marler, L.E. (2010), a leadership perspective of reciprocal stewardship in family firms, Entrepreneurship Theory and Practice, 34, 1117–1123.

Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S., & Camerer, C, (1998), not so different after all: A cross-discipline view of trust, Academy of Management Review, 23(3), 393-404.

Tagiuri, Renato, Davis, John (1996), Bivalent Attributes of the Family Firm, Family Business Review, 9(2), 199–208.

Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653-663.