پهنه کاوی فساد و کژرفتاری آکادمیک در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه اموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده‌ مدیریت،‌دانشگاه‌ خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

تحقیقات متعددی از فساد در حوزه‌های گوناگون انجام شده؛ اما در حوزه فساد آکادمیک، تحقیقات کمتری صورت گرفته است. ازآنجاکه تاکنون آثار و تحقیقات این حوزه مورد بررسی و مرور جامع قرار نگرفته است، تحقیق حاضر به روش پهنه‌کاوی به بررسی و تحلیل ادبیات و اسناد فارسی موجود در حوزه فساد آکادمیک پرداخته است. منابع موردبررسی، شامل کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها و طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی هستند که از نقطه‌نظر تاریخی، موضوعی، روش‌شناسی، پدیدآورندگان، کلیدواژگان و نوع سند، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. پس از جستجو در پایگاه‌های علمی معتبر، تعداد 36 مقاله، 46 پایان‌نامه، 4 کتاب و 6 طرح پژوهشی در بازه زمانی سال‌های 1379- 1399 استخراج و مورد بررسی قرار گرفتند. بنابر یافته‌های پژوهش، بیشتر پژوهش‌ها در دهه نود هجری شمسی انجام گرفته بودند. پرتکرارترین موضوعات، سرقت و تقلب‌های علمی
بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات