تأثیر ابعاد شخصیت بر احساس، اعتماد و جذابیت در برند کارفرما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت سازمانهای دولتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 دانشیار اقتصاد، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد شخصیت بر احساس، اعتماد و جذابیت در برند کارفرماست. جامعه آماری شامل 13000 نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و 147 نفر از کارکنان شرکت نفت در شهر اردبیل است. براین‌اساس، تعداد 410 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب شدند. پژوهش حاظر ازحیث هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات تحقیق، از نوع توصیفی همبستگی است. برای اندازه گیری ابعاد شخصیتی برند کارفرما مدل لیونس و همکاران (2005)، احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما مدل‌های چاودری و هالبروک (2001) و براکوس (2009) و جذابیت برند کارفرما مدل رامپل و کنینگ (2012) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار پی.ال.اس انجام گرفت. نتایج به‌دست‌آمده، نشان داد که بین ابعاد شخصیتی برند کارفرما و احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما رابطه مثبت وجود دارد. همچنین رابطه مثبت بین احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما با جذابیت برند کارفرما تأیید شد. همچنین نوع جامعه آماری (کارکنان یا دانشجویان) در تأثیر شخصیت برند بر احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما مؤثر بود؛ اما تأثیر احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما بر جذابیت برند کارفرما بین دو جامعه آماری، تفاوت نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آرمسترانگ، مایکل (۱۳۸۹). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل)، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.

ابوالعلایی، بهزاد (1390). شرکت­های موفق جهان چگونه استخدام می­کنند؟ راهنمای مدیران برای جذب و استخدام بهترین­ها، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول.

برغمدی، قاسم و قلی‌پور، آرین (1394). بررسی تأثیر برندسازی کارفرما برجذب استعدادها در بانک رفاه. مجله مدیریت فرهنگی سازمانی، دوره سیزدهم، شماره اول: 207-227.

بشلیده، کیومرث (1393). روش‌های پژوهش و تحلیل آماری مثال‌های پژوهشی با Spss و Amose. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران، چاپ دوم.

حمیدی‌زاده، علی؛ باباشاهی، جبار و محمدنژاد فدری، منصوره (1395). شناسایی، اعتباریابی و رتبه­بندی ابعاد جذابیت برند کارفرما. مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 14، شماره 1: 301-321.

حمیدیان‌پور، فخریه؛ ضیایی بیده، علی‌رضا و اردکانی، محمدسعید (1392). ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری. مجله علمی- پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، دوره پنجم، شماره نهم: 1-20.

داوری، علی و رضازاده، آرش (۱۳۹۲). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.

رحیمیان، اشرف (1392). برند کارفرما: راهبرد نوین مدیریت سرمایه­های انسانی. دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، دوره پنجم، شماره 2: 125-150.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1384). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: مؤسسه نشر آگه، چاپ نوزدهم.

سکاران، اوما (1393). روش­های تحقیق در عملیات. ترجمه صائبی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.

سیدجوادین، سیدرضا؛ تنعمی، محمدمهدی و مختاری، امیر (1395). استخراج معیارهای کارمندیابی در سازمان با رویکرد اسلامی. مجله مدیریت اسلامی، سال بیست‌وچهارم، شماره یک: 159-182.

علیزاده ثانی، محسن و نجات، حسین (1395). بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر تمایل استخدام نخبگان در شرکت­های زیرمجموعه وزارت نفت. نشریه مدیریت بازرگانی، دوره هشتم، شماره یک:
205-228.

فربد، ابراهیم (1361). مدل‌سازی معادلات ساختاری در داده‌های پرسشنامه‌ای به کمک نرم‌افزار Amos22. تهران: مهرگان قلم، نشر واژگان، چاپ اول.

کاپفر، ژان­نوئل (1385). مدیریت راهبردی نام تجاری، تهران: انتشارات مبلغان، چاپ اول.

محمدبیگی، ابوالفضل؛ محمدصالحی، نرگس و گل، محمدعلی (1393). روایی و پایایی ابزارها و روش‌های مختلف اندازه‌گیری آنها در پژوهش‌های کاربردی در سلامت. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره سیزدهم، شماره دوازدهم: 1170-1153.

Aaker, J. A. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347-356.

Adler, H. & Ghiselli, R. (2015). The importance of compensation and benefits on university student's perceptions of organization as potential employers. Journal of Management and Strategy, 6(1), 1-9.

Alniaçik, E. & Alniaçik, O. (2014). Identifying dimensions of attractiveness in employer branding: effects of age, gender, and current employment status. Procedia Social and Behavioral Sciences, 58, 1336-1343.

Anne-Mette, S., Etty R. N. & Anja, H. O. (2013). Employer branding: Employer attractiveness and the use of social media. Journal of proudest &brand management, 22(7), 473-483.

Anne-Mette, S., Etty R. N. & Anja, H. O. (2013). Employer branding: Employer attractiveness and the use of social media, Journal of Product & Brand Management. 22(7), 473– 483.

Arora, R. & Stoner, C. (2009). "A mixed method approach to understanding brand Personality". Journal of Product & Brand Management, 18(4), 272–283.

Aslam, S. (2015). Employer branding and intention to apply by usage of social media in banking sector, Pakistan. International Journal of Scientific & Engineering Research, 6(5), 400-405.

Bagozzi, R.P., Gopinath, M. & Nyer, P.U. (1999). The role of emotions in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 27 (2): 184–206.

Berthon, P., Ewing, M. & Hah L. L. (2005). Capitating Company: Dimensions of Attractiveness in Employer Branding. International journal of Advertising, 24(2), 151-172.

Broek, M. (2015). From employer attractiveness to employer branding: Result of a mixed methods research, Published MS Thesis, University of Twente.

Bruce, H., P., Adrian, T. & Alexander, V. E. (2015). Structural equation modeling: Application in ecological and evolutionary biology. United Kingdom: Cambridge University Press.

Chaudhuri, A. & Holbrook, M. B. (2002). Product-class effects on brand commitment and brand outcomes: the role of brand trust and brand affect. Journal of Brand Management, 10(1), 33-58.

Cheese, P., Thomas R.J. & Craig, E. (2007). The talent powered organization: Strategies for globalization, talent management and high performance, Publisher: Kogan Page; 1 edition (3 Nov.

Chi, H., Huery, R. & Cherng, Y. (2009). The effect of brand effect on female cosmetic users brand loyalty in Taiwan. The Journal of American Academy of Business, 14 (2), 230-236.

Chi, T. & Kilduff, P.P. (2011). Understanding consumer perceived value of casual sportswear: An empirical study. Journal of Retailing and Consumer Services, 18 (5), 422–29.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of test. Article in Psychometrical, 16(3), 297-334.

Dinah, C. K., Hazel, G. & Kennedy, O. (2017). Effect of training and career development on employer branding in the mobile telecommunication sector in Kenya. Human Resource and Leadership Journal, 2(2), 24 – 43.

Fornell, C. & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with Unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(3), 39−50.

Graeme, M., Phillip, B., Rosalind, d. & Judy, P. (2005). A New Performance Discourse for HR? Elsevier Inc Management Journal, 23(1), 76–88.

Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195-204.

Kapoor, V. (2010). Employer branding: A study of its relevance in India, The IUP. Journal of Brand Management, 7(2), 51- 75

Keh, H. T. (2009). "Corporate reputation and customer behavioral intentions: The roles of trust, identification and commitment". Journal of Industrial Marketing Management, 742 (21), 38- 732.

Khabir, L. (2014). What are the factors that make an employer attractive in the eyes of prospective employees in Bangladesh? International Conference on Business, Law and Corporate Social Responsibility, (ICBLCSR'14), 133-136.

Martinez, E., Polo, Y. & Chernatony, L. (2008). “Effect of brand extension strategies on brand image: A comparative study of the UK and Spanish market”, International Marketing Review, 25(1), 107-37.

Mesrabadi, J., Ostovar, N. & Jafarian, S. (2013). Discriminative and construct validity of meaning in life questionnaire for Iranian students. Journal of Behavioral Sciences, 7 (1), 83-90.

Mosely, R.W. (2007). Customer Experience, organizational culture and Employer brand. Journal of Brand Management, 15(2), 123-134.

Rampl, L.V. & Peter, K. (2012). Employer brand trust and affect: linking brand personality to employer brand attractiveness, European Journal of Marketing, 48(1/2), 218-236.

Seyed Javadein, S. R., Shahbaz Moradi, S., Hasanghoulipour, T. & Mirsepasi, M. (2014). Strategic approach to human resource architecture conceptual. Business Management, 6(1), 89- 106.