توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی با استناد به جنبه‌های تاریک آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رفتاری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم ایران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

4 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم ایران

چکیده

باتوجه‌به اینکه در سال‎های اخیر مواردی از جنبه‎های تاریک رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‎ها گزارش شده است، لذا این پژوهش با هدف شناسایی وجوه تاریک OCB و استخراج مدل مفهومی آن برای توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی با بهره‌گیری از رویکرد فراترکیب انجام گرفته است. دراین‌راستا، پس از جستجو در پایگاه‎های علمی معتبر و استخراج 30 مطالعه مرتبط و بررسی آنها و با نظرات خبرگان، مدل نهایی جنبه‎های تاریک رفتار شهروندی با 29 کد در 9 تم و 4 مقوله اصلی طراحی شد. سپس با استفاده از تحلیل محتوای کمی با روش انتروپی شنون وزن‎دهی به شاخص‏ها و رتبه‏بندی آنها صورت پذیرفت. استرس شغلی، تعارض کار- خانواده، تأثیرات مضر و آسیب‌زننده به نقش و بازده کار، تراکم و حجم کاری بالا، انجام کار با تأخیر و یا عدم انجام کار و تعهد سازمانی پایین با بیشترین فراوانی، مهم‎ترین جنبه‎های تاریک و کلیدی احصاشده هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آذر، عادل (1380). بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده‎ها در تحلیل محتوی، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، شماره 38 و 37: 1-18.

اصغرپور، محمدجواد (1377). تصمیم‎گیری‎های چندمعیاره، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم، 197-198.

اعتمادی، حسین؛ سپاسی، سحر و بسحاق، محمدرضا (1395). اصول اخلاقی کسب‌وکار، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت‎ها، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال یازدهم، شماره 3.

دعایی، حبیب‌اله؛ مرتضوی، سعید و نوری، علی(1388). ارتقای سطح کیفیت خدمات: بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی، چشم‌انداز مدیریت، شماره 30: 67-85.

رعنایی کردشکولی، حبیب‌الله؛ شکر، عبدالعلی؛ پورمولا، سیدمحمدهاشم و شهیدیان، زهرا سادات (1392). تبیین رفتار شهروندی سازمانی مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی، مدیریت اسلامی، دوره 21، شماره 1: 45- 82.

 فرخ‌نژاد، خدانظر؛ سلیمی، قاسم و فداییان، بهرام (1390). رفتار شهروندی سازمانی: تأملی بر رابطه وجدان کاری، سازش‎پذیری با رفتارکاری مخرّب، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره سوم، شماره هفتم: 76-96.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1376). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

عرب، سیدمحمد؛ ابراهیم‏زاده، رضا و مروتی شریف‌آبادی، علی ( 1393). طراحی مدل فراترکیب عوامل مؤثر بر طلاق با مرور نظام‏مند مطالعه‎های پیشین، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره دهم، شماره 4 : 10-22.

مانیان، امیر‌؛ ‌سهرابی‌یورتچی، بابک و صدیقی، مژده‌ (1394). معیارهای ‌موثر ‌در ‌ارزیابی ‌الگوهای‌ کسب‌وکار الکترونیکی، چشم‎انداز ‌مدیریت بازرگانی، شماره 22: 69-86.

مقیمی، محمد (1385). بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمان‎های دولتی، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره سیزدهم: 171-192.

Allen, T. D. & Rush, M. C. (1998). The effects of organizational citizenship behavior on performance judgments: A field study and a laboratory experiment. Journal of Applied
Psychology
, 83, 247–260.

Banki, S. (2010). Is a good deed constructive regardless of intent? Organization citizenship behavior, motive, and group outcomes. Small Group Research, 41(3), 354-375.

Becton, JB., William FG. & Mike S. (2008). Evaluating and rewarding OCBs: Potential consequences of formally incorporating organizational citizenship behavior in performance appraisal and reward systems. Employee relations, 30) 5(, 494- 514.

Bergeron, D. M. (2007). The potential paradox of organizational citizenship behavior: good citizens at what cost?. Academy of Management Review, 32 (4), 1078-1095.

Bolino, M. C. (1999). Citizenship and impression management: Good soldiers or good actors?.Academy of Management Review, 24, 82-98.

Bolino, M. C. & Turnley, W. H. (2005). The personal costs of citizenship behavior: The relationship between individual initiative and role overload, job stress, and work-family conflict. Journal of Applied Psychology, 90, 740-748.

Bolino, M. C., Turnley, W. H. & Niehoff, B. P. (2004). The other side of the story: Re-examining prevailing assumptions about organizational citizenship behavior. Human Resource Management Review, 14, 229-246.

Bolino, M. C., Turnley, W. H., Gilstrap, J. B. & Suazo, M. M. (2010). Citizenship under pressure: What's a "good soldier" to do?. Journal of Organizational Behavior, 31 (6), 835- 855.

Chenail, R. J. & Weiss, A. D. (2007). Utilizing qualitative meta synthesis to conduct systematic reviews of primary healthcare research. 21st Annual Primary Care Research Methods & Statistics. San Antonio.

Dwayne, D. (2014). A longitudinal examination of the consequences of OCBs for individuals in organizations: the Moderating roles of perceived organizational Support and control. Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy.

Fisher, J. D., Nadler, A. & Whitcher-Alagna, S. (1982). Recipient reactions to aid. Psychological Bulletin, 91(1), 27-54.

Fox, S. & Freeman, A. (2011). Narcissism and the deviant citizen: A common thread in CWB and OCB. Research in Occupational Stress and Well-being, 9, 151-196.

Fox, S., Spector, P. E., Goh, A., Bruursema, K. & Kessler, S. R. (2012). The deviant citizen: Measuring potential positive relations between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 85 (1), 199-220.

Halbesleben, J., Harvey, J. & Bolino, M. C. (2009). Too engaged? A conservation of resources view of the relationship between work engagement and work interference with family. Journal of Applied Psychology, 94, 1452-1465.

Hannam, R. L. & Jimmieson, N. L. (2002). The relationship between extra-role behaviors and job burnout for primary school teachers: A preliminary model and development of an organizational citizenship behavior scale. Annual Conference of the Australian Association for Research,(1- 17). AARE

Hart, J. W. (2000). Achievement motivation and expected co-worker effort on collective task performance. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences & Engineering, 60 (8-B), 4300.

Jain, A. K., Giga, S. I. & Cooper, C. L. (2011). Social Power as a Means of Increasing Personal and Organizational Effectiveness: The Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior. Journal of Management and Organization, 17 (3), 413-432.

Klein, R. H. (2007). The "dark side" of OCB: Examining the relationship between citizenship behavior and work-to-family conflict. Graduate Theses and Dissertations. http://scholarcommons.usf.edu/etd/2247.

Koopman, J., Lanaj, K,. Scott, B. A. (2015). Integrating the Bright and Dark Sides of OCB: A Daily Investigation of the Benefits and Costs of Helping Others. Academy of Management Journal. AMJ-2014-0262.R

 

MacDougall, A. E. (2015). The role of employee motives in determining the type and consequences of citizenship behavior: the introduction of the OCB-Intentionality Scale. Unpublished doctoral dissertation, University of Oklahama, Norman, Oklahama.

Mathieu, J. E. &Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108, 2, 171-194.

McNeely, B. L. & Meglino, B. M. (1994). The role of dispositional and situational antecedents in prosocial organizational behavior: An examination of the intended beneficiaries of prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 79, 836-844.

Mehboob, F. & Bhutto, N.A. (2012). Job satisfaction as a Predictor of Organizational Citizenship Behavior; A Study of Faculty Members at Business Institutes. International Conference on Business, Economics, Management and Behavioral Sciences , (ICBEMBS'2012) Jan. 7-8, 2012 Dubai.

Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.

Oplatka, I. (2009). Organizational citizenship behavior in teaching: The consequences for teachers, pupils, and the school. International Journal of Educational Management, 23 (5), 375- 389.

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome, Lexington. MA: Lexington Books.

Ozturk, F. (2010). Determinants of organizational citizenship behavior among knowledge workers: The role of job characteristics, job satisfaction, and organizational commitment. Unpublished doctoral dissertation, Graduate School Social Sciences, Middle East Technical University.

Pezij, A. M. (2010). When helping others is harmful to yourself: Moderating effects of motives on the relationship between organizational citizenship behavior and negative outcomes. Master thesis Work and Organizational Psychology, University of Twente, Netherlands.

Podsakoff, P. M. & MacKenzie, S. B. (1994). Organizational citizenship behaviors and sales unit effectiveness. Journal of Marketing Research, 31, 351-363.

Podsakoff, P. M. & MacKenzie, S. B. (1997). The impact of organizational citizenship behavior on organizational performance: A review and suggestions for future research. Human Performance, 10, 133–151.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B. & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of management, 26 (3), 513-563.

Ramayah, A. M. & Yusoff (2001). The effects of job satisfaction and leader supportiveness on altruistic organizational citizenship behavior; A case of academicians. Unpublished paper.

Rauf, F. H. (2016). TWO SIDES OF THE SAME COIN: HARMFUL OR HELPFUL? A CRITICALREVIEW OF THE CONSEQUENCES OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIPBEHAVIOR. International Journal of Business and Management Review, 4 (2), 60-77

Rauf, F. H. A. (2013). The role work family conflict self-efficacy on the negative effect of organizational citizenship behavior. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 3 (1), 49-54.

Rauf, F. H. A. (2014). Perception of Organizational Justice as a Predictor of Organizational Citizenship Behavior: An Empirical Study at Schools in Sri Lanka. European Journal of Business and Management, 6 (12), 124-130.

Rauf, F. H. A. (2015). What Role Does Job Satisfaction Play on the Relationship Between Organizational Justice Perception and Organizational Citizenship Behavior? Empirical Evidence from Sri Lankan Employees. European Journal of Business and Management, 7 (15), 149-162.

Sandelowski, M., Barroso, J. & Voils, C.I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research inNursing & Health, 30(1), 99-111.

ŞEŞEN, H., SORAN, S., CAYMAZ, E. (2014). Dark Side of Organizational Citizenship Behavior (OCB): Testing a Model between OCB, Social Loafing, and Organizational Commitment. International Journal of Business and Social Science. 5 (5).

Snell, R. S. & Wong, Y. K. (2007). Differentiating good soldiers from good actors. Journal of Management Studies, 44 (6), 883-809.

Spitzmuller, M., Van Dyne, L. & Ilies, R. (2008). Organizational citizenship behavior: A review and extension of its nomological network. In C. L. Cooper & J. Barling (Eds.), Handbook of organizational behavior(pp. 106 –123). Thousand Oaks, CA: Sage..

Van Dyne, L. & Ellis, J. B. (2004). Job creep: A reactance theory perspective on organizational citizenship behavior as over fulfillment of obligations. In J. A.M. Coyle-Shapiro, L. M. Shore, M. S. Taylor, & L. E. Tetrick (Eds.), The employment relationship: Examining psychological and contextual perspectives (pp. 181–205). Oxford, UK: Oxford University Press.

Vigoda, E. (2000). Internal Politics in Public Administration Systems: An Empirical Examination of its Relationship with Job Congruence, Organizational Citizenship Behavior, and in-role Performance. Public Personnel Management, 29 (2), 185-200.

Vigoda‐Gadot, E. (2006). Compulsory citizenship behavior: Theorizing some dark sides of the good soldier syndrome in organizations. Journal for the Theory of Social Behavior, 36 (1), 77-93.

Vigoda-Gadot, E. (2007). Redrawing the boundaries of OCB? An empirical examination of compulsory extra-role behavior in the workplace. Journal of Business and Psychology, 21(3), 377-405

Walz, S. M., & Niehoff, B. P. (2000). Organizational citizenship behaviors: Their relationship to organizational effectiveness. Journal of Hospitality & Tourism Research, 24 (3), 301-319.

Williams, L. J. & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17, 601–617.

Yam, K., Klotz, A., He, W. & Reynolds, S. (2016). From good soldiers to psychologically entitled: Examining when and why citizenship behavior leads to deviance. Academy of Management Journal.

Zhao, H., Peng, Z. & Chen, H. K. (2014). Compulsory Citizenship Behavior and Organizational Citizenship Behavior: The Role of Organizational Identification and Perceived Interactional Justice. Journal of Psychology, 148 (2), 177-196.