تبیین و طبقه بندی مولفه‌های انسجام سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انسجام سازمانی، به‌عنوان فرایند برقراری وحدت، یکپارچگی و هماهنگی در سازمان و عاملی مهم و راهبردی جهت تحقق اهداف سازمان­، مطرح می­باشد. پژوهش حاضر به‌منظور تبیین و طبقه‌بندی مؤلفه­های انسجام سازمانی انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش، ترکیبی آمیخته- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان ارشد بخش ستاد مرکزی سازمان اتوبوسرانی مشهد و مناطق چهارگانه این سازمان، در سه رده معاونین، مدیران و مسئولین می­باشد. نمونه­آماری در بخش کیفی با21 نفر به اشباع رسید. جهت جمع­آوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه­ساختاریافته و پرسشنامه محقق­ساخته بهره­گرفته شد. برای تحلیل مصاحبه­ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و سرانجام، مدل انسجام سازمانی استخراج شد. همچنین، جهت سنجش و برازش مدل، از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم­افزار آموس استفاده شد. درنهایت، پس از انجام تحلیل­های لازم، انسجام سازمانی با 6 مؤلفه: ارزش­های بنیادین، سبک مدیریت، هماهنگی، نظارت، توافق­پذیری و جبران خدمات انگیزشی و همچنین 22 زیر­مؤلفه مرتبط با آن شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


اسدی، حسن و قربانی، محمد­حسین (1387). رابطۀ بین مأموریت و یکپارچگی سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه المپیک، سال 16، شماره 4 (پیاپی 44)، 69- 59.

باردن، لورن (1375).تحلیل محتوا. ترجمه ملیحه آشتیانى، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتى.

 بحرالعلوم، حسن؛ امیرتاش، علی‌محمد؛ خیبری، محمد و تندنویس، فریدون (1381). ارتباط بین سبک مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی شاغل در تهران. پژوهش در علوم ورزشی، دوره اول، شماره 4، 99- 83.

ترک­زاده، جعفر و عبد­شریفی، فاطمه (1394). پیشبینی آمادگی برای تغییر سازمانی براساس ادراک کارکنان بانک از نوع ساختار سازمانی با نقش واسطه­گری انسجام سازمانی. فصلنامهعلمیپژوهشیمطالعاتمدیریت بهبودوتحول، سال 24، شماره 76، پاییز 94: 64- 33.

خدمتی، ابوطالب (1376). نظارت و بازرسی در اسلام. مجموعه مقالات نخستین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور، تهران: سازمان بازرسی کل کشور، 163-159.

دلگشایی، بهرام؛ توفیقی، شهرام وکرمانی، بهناز (1387). رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان و مدیران بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان. فصلنامة افق دانش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد.

رضائیان، علی (1384). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات سمت.

 رمضانی‌نژاد، رحیم؛ همتی‌نژاد ، مهرعلی؛ امیرنژاد، سعید و بای، مریم (1392). رابطه فرهنگ مشارکت و ثبات با رسمیت و انسجام سازمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان گلستان. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال نهم، شماره  هفدهم: 130- 117.

 سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1386). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری،تهران: نشر آگه.

سیدجوادین، سیدرضا ( 1378). جبران خدمات. مجله دانش مدیریت، شماره چهل و پنجم: 52- 30.

شجاعی، علی‌رضا ( 1384). شایسته‌سالاری. روزنامه همشهری، 10/ 10/ ،1384: 15.

صفائی‌پور، مسعود؛ حسینی، نبی ا... و قیصری، نرگس (1394). سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شاخص‌های پایداری محیط‌زیست شهری، مطالعه موردی: شهر دزفول. دوفصلنامه پژوهش­های بوم­شناسی شهری، سال ششم، شماره 1، پیاپی 11، بهار و تابستان 1394: 25-4.

طبری، مجتبی؛ بالوئی جامخانه، عزت‌الله وعبدالله‌آبادی، جواد وحید (1389). بررسی نقش فرهنگ سازمانی در انسجام‌بخشی درونی براساس مدل دنیسون (موردمطالعه: اداره کل پست خراسان شمالی). هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، زمستان، تهران: انتشارات آریانا قلم: 16.

فروغی اصل، امیر (1381). نقش انسجام در ارتقای بهره­وری سازمان­ها. تدبیر، شماره 124: 103- 102.

قربانیان، عظیمه و ملکی، محمدرضا ( 1389). مقایسه سبک مدیریت مدیران مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان: 51.

 محرر، لیلا (1391). بررسی رابطه­ منابع قدرت مدیران، جو سازمانی و انسجام سازمانی. پایان­نامهکارشناسیارشد در رشته­ مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز.

محمــدی کنگرانــی، حنانه و غنچه­پور، دیبا (1392). ترسیم و تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی درون سازمانی به روش تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: اداره‌کل منابع طبیعی استان هرمزگان). مجلة جنگل ایران، دوره پنجم، شماره اول: 53- 43.

مرزوقی، رحمت­اله و حیدری، الهام (1395). نقش انسجام سازمانی در تبیین رابطه بین تعدی نظارتی و بروز رفتار نوآورانه در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مدیریتاطلاعاتسلامت، دوره سیزدهم، شماره چهارم، مهر و آبان 1395: 291- 286.

 مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی (1388). مقایسه انواع تحلیل­های رگرسیونی برای داده­های حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره شانزدهم، شماره پنجاه و هشتم: 112- 103.

نکوی مقدم، محمود؛ بهزادی گودری، فرانک و کشاورز، حسن (1391). بررسی رابطه بین انواع فرهنگ­های سازمانی با مؤلفه‌های موفقیت سازمانی شامل انعطاف‌پذیری، انسجام، سرعت و نوآوری در بیمارستان­های منتخب دولتی استان کرمان در سال 1388. فصلنامهبیمارستان، سال یازدهم، شماره اول:82- 73.

نیکومرام، هاشم؛ کاووسی، اسماعیل و رحمانی، جعفر ( 1386).اصول مدیریت اسلامی ازمنظر امام علی(ع)، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، چاپ اول: 91- 89.

هیوز، آون (1377). مدیریت دولتی نوین، ترجمه سیدمهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران، تهران: انتشارات مروارید.

Andreas, M. R. (2003). Validity and reliability tests in case study research: a literature review with “hands-on applications for each research phase. Qualitative Market Research: An International Journal, Volume 6, Number 2 pp. 75-86, Griffith University, Nathan, Australia.

Banting, K., Richard, J., Will, K. & Stuart, S. (2011). Are Diversity and Solidarity Incompatible?. Inroads, Winter, 28, 36-48

Barki, H. & Alain, P. (2002). Explaining ERP implementation effort and benefits with organizational integration. Cahier du GReSI, No 02.01: 2-27.

Barki, H. & Alain,P. (2005). A model of organizational integration, implementation effort, and performance. Organization science, 16.2: 165-179.

Becker, T. E. (1998). Integrity in organizations: Beyond honesty and conscientious-ness. Academy of Management Review, 23.1: 154-161.

 

Blodgett, B.M. (2011). Collective action situated in virtual worlds.(Doctoral Dissertation), Pennsylvania State University, https://etda.libraries.psu.edu/catalog/11794

 Campos, P., Lester, R. & Piore, M.(1999). Organizational Integration in Situations of Uncertainty: A Case Study of MITRE Corporation .INDUSTRIAL PERFORMANCE CENTER Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA 02139, MIT IPC Working Paper 99-006.

Carron, A.V. & Lawrence. R.B. (2000). Cohesion: Conceptual and measurement issues. Small Group Research, 31.1: 89-106.

Carvalho, E. J. ( 2011). Puerto Rican Radical: The Effects of Neoliberalism on the Life and Work of Martín Espada. Diss. Indiana University of Pennsylvania.

Chandra, C. & Sameer, K. (2001). Enterprise architectural framework for supply-chain integration. Industrial Management & Data Systems, 101.6: 290-304.

Chiang, R., Hsiang-Li, E. P. L. & Veda. S. (2000). A framework for acquiring domain semantics and knowledge for database integration. Data Base, 31(2) 46–64.

Cooper, R.G. & Elko J. K. (1986). An investigation into the new product process: steps, deficiencies, and impact. Journal of product innovation management ,3.2: 71-85.

Cross, R. & Lee, S. (2004). More than an answer: Information relationships for actionable knowledge.Organization Science,15.4: 446-462.

Cummings, J. N. (2004). Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organization. Management science, 50.3: 352-364.

Davenport, J. B.(2013). Development of the Work Team Cohesiveness Scale. Regent University.

Dean, J. W. & Scott. A. (1991). Integrated manufacturing and job design: Moderating effects of organizational inertia. Academy of Management journal, 34.4: 776-804.

Dearden, J. (1972). MIS is a mirage. Harvard Business Review,50.1: 90-99.

Denison, D.H.J. & Young, J. (2000). Diagnosing organizational cultures: A model and method. International Institute for Management Development .

Dosi, G.(1988). Sources, procedures, and microeconomic effects of innovation. Journal of economic literature, 1120-1171.

enard, P.T., Straehleb, C. & Ypi, l. (2011). Global Solidarity. Contemporary Relation Theory, 9, 99-130.

Ettlie, J. E.(1988) .Taking Charge of Manufacturing: How Companies are Combining Technological and Organizational Innovations to Compete Suc, Jossey-Bass.

Ettlie, J.E. & Ernesto, M. R. (1992). Organizational integration and process innovation. Academy of management journal, 35.4: 795-827.

Fayol, H. (1949). General and Industrial Management. (C. Storrs, Trans.). London: Sir Isaac Pitman & Sons, LTD. (Original work published 1918)

Fisher, C. J. & Randall .J. A. (2000). Consulting on culture: A new bottom line. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 52.3: 206- 217.

Glouberman, S. & Henry. M. (2001). Managing the care of health and the cure of disease—Part II: Integration. Health care management review, 26.1: 70-84.

Goodhue, D. L., Michael .D. W. & Laurie. J. (1992). The impact of data integration on the costs and benefits of information systems. MiS Quarterly, 293-311.

Greenberg, J. (2004). Stress Fairness to Fare No Stress:: Managing Workplace Stress by Promoting Organizational Justice. Organizational Dynamics, 33.4: 352-365.

Gunn, T.G. (1988). Manufacturing for competitive advantage: becoming a world class manufacturer. Ballinger Pub Co.

 

Mohd, Z., Munshid Bin, H. & Rosli Bin, M. (2012). The relationship between group cohesiveness and performance: An empirial study of cooperatives movement in MalaysiaInternational Journal of Cooperative Studies, 1.1: 15-20.

Hebenstreit, J.J. (2012). Nurse educator perceptions of structural empowerment and innovative behavior. Nursing Education Perspectives, 33.5: 297-301.

Heideman, K. A.(2010). Giving voice to language: Basque language activism and the politics of education reform in France, 1969–1994. Diss. Ph. D. dissertation, Graduate Faculty of Arts and Sciences, University of Pittsburgh, USA.

Hersey, P., Ken.B. (1996). Great ideas.Training and Development, 50.1: 42-47.

Hill, C.W.L. & Jones, G.R. (1995).Strategic Management: An Integrated Approach. Boston: Houghton Mifflin.

Hoy, K, W. & Miskel, G. C. (2008). Educational Administration: Theory, Research, and Practice. McGraw Hill, Hill Companies Inc., 1221.

Joseph, J., Kevin, B. & Satish, P. D. (2009). Impact of emotional intelligence and other factors on perception of ethical behavior of peers. Journal of Business Ethics, 89.4: 539-546.

Kaptein, M. & Avelino, S. (2005). Measuring corporate integrity: a survey- based approach, Bussiness in society, Vol5: 45- 54.

Kambil, A. & Short. J.E (1994). Electronic Integration and Business Network Redesign: A Roles-Linkage Perspective. Journal of Management Information Systems, 10.4: 59-83.

Kettunen, P. (2009). Adopting key lessons from agile manufacturing to agile software product development—A comparative study. Technovation, 29.6: 408-422.

Kotlarsky, J., Paul, C. V. & Leslie P. W. (2008). Developing a knowledge-based perspective on coordination: The case of global software projects.Information & Management,45.2: 96-108.

Krackhardt, D. & Jeffrey. R. H. (1993). Informal networks.Harvard business review, 71.4: 104-111.

Lawrence, P.R. & Jay, W. L. (1967). Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts. Milgrom, Paul and John Roberts. (1992). Economics, Organization, and Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey

Li, H. & Mian, Z. (2010). The development and validation of an organizational cohesion inventory. Frontiers of Business Research in China, 4.4: 653-684.

Given, L. (2006). Qualitative research in evidence-based practice: a valuable partnership. Library Hi Tech, 24, 3: 376-386.

Mesmer-Magnus, J. R. & Leslie, A. D. (2009). Information sharing and team performance: a meta-analysis. Journal of Applied, Vol. 94, No. 2: 535–546.

Millson, M.R. (2013). Exploring the moderating influence of product innovativeness on the organizational integration-new product market success relationship. European Journal of Innovation Management, 16.3: 317-334.

Mohd, Z., Munshid Bin, H. & Rosli Bin, M. (2012). The relationship between group cohesiveness and performance: An empirial study of cooperatives movement in MalaysiaInternational Journal of Cooperative Studies, 1.1: 15-20

Montes, F. J. L., Antonia, R. M. & Victor, G.M. (2005). Influence of support leadership and teamwork cohesion on organizational learning, innovation and performance: an empirical examination. Technovation, 25, 10: 1159-1172.

Mukhopadhyay, T. & Sunder, K. (2002). Strategic and operational benefits of electronic integration in B2B procurement processes.Management Science, 48, 10: 1301-1313.

Orlicky, J. A.(1974). Material requirements planning: the new way of life in production and inventory management. McGraw-Hill, Inc.

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N. & Hogwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42.5: 533-544.

Rao, S. & Perry, Ch. (2003). Convergent interviewing to build a theory in under-researched areas: principles and an example investigation of Internet usage in inter-firm relationships. Qualitative Marke Research. An International Journal, Volume 6, 4, 236-247.

Robbins, S.P. (2001). Organizational Behavior. New Dehli, Prentice Hall, Inc.

Rogers, C. R. (1980). A way of being, Boston, Houghton Miffline.

Sapran, A. S. (2010). Exploiting cooperative movement strengths.Pelancar, 37, 4: 10-11.

Scandura, T.A. (1999). Rethinking leader-member exchange: An organizational justice perspective. The Leadership Quarterly, 10, 1: 25-40.

Schein, E. A. (1985). Organizational culture and leadership, San Francisco, Jossey- Bass.

Shen, C.H., Hsi-Chi, H. & Su-Chang, Ch. (2014). Measuring organizational innovative climates in technical institutes and university teachers. African Journal of Business Management, 8, 19: 842.

Srinivasan, K., Sundar. K. & Tridas. M. (1994). Impact of electronic data interchange technology on JIT shipments.Management Science, 40, 10: 1291-1304.

Swatman, P. M.C. & Paul, A. S. (1992). EDI system integration: A definition and literature survey. The Information Society ,8, 3: 169-205.

TACS. ( 2011).The Integrated Organisation Model. ref: 12710.110, PP: 1- 13, Www. Tacso.org.

Truman, G. E. (2000). Integration in electronic exchange environments. Journal of Management Information Systems, 17, 1: 209-244.

Vargas-Hernández, J.G., Adrián de, L.A. & Andrés, V.Z. (2013). Enhancing leadership integrity effectiveness strategy through the institutionalization of an organizational management integrity capacity systems.Contemporary Legal and Economic Issues, 4: 293.

Venkatraman, N. & Ajit, K. (1991). The check's not in the mail: strategies for electronic integration in tax return filing.MIT Sloan Management Review, 32.2: 33-44.

Venkatraman, N. & Akbar. Z. (1990). Electronic integration and strategic advantage: a quasi-experimental study in the insurance industry. Information Systems Research,1, 4: 377-393.

Wang, E. T. G., Ying, T. C., Jiang, J. J. & Klein, G. (2006). Group cohesion in organizational innovation: An empirical examination of ERP implementation.Information and Software Technology, 48, 4: 235-244.

Wanes, J.P. (1997). Organizational Entry: Newcomerse Moving From Outside to Inside. Pchychological Bulletine, 87, pp. 601- 618.

Wendt, H., Martin. C. E. & Hetty, V. E. (2009). Leadership and team cohesiveness across cultures. The Leadership Quarterly, 20, 3: 358-370.

Williams, B., Andrys. O. & Ted. B. (2010). Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Australasian Journal of Paramedicine, 8, 3.

Wong, C. W. Y., Lai, K., Cheng, T. C. E. & Lun, Y. H. V. (2015). The role of IT-enabled collaborative decision making in inter-organizational information integration to improve customer service performance. International Journal of Production Economics, 159: 56-65.