ارائه مدل رفتارهای مسموم مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

رفتارهای مسموم مدیران رفتارهایی است که به درد عاطفی در کارکنان منجر می‌شود. این درد تأثیر منفی بر عزت‌نفس آنان می‌گذارد و تمرکز آنان را از وظایف مربوط به کار می‌کاهد. بنابراین، هدف از این مطالعه، کشف مسمومیت نهفته در لایه‌های ذهن مدیران است. چنین تلاشی نیازمند تجزیه‌وتحلیل عمیق اطلاعاتی است که توسط خبرگان و صاحب‌نظران کلیدی ارائه می‌شود، لذا محققان از روش پژوهش کیفی و راهبرد داده‌بنیاد نظام‌مند استفاده نموده‌اند. با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری غیراحتمالی گلوله‌برفی، 15 نفر از کارکنان حرفه‌ای – که تحت رفتارهای مسموم مدیران بوده‌اند- و خبرگان، مصاحبه عمیق به‌عمل آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیو.‌دی.‌ای 12 انجام شد. در ابتدا 67 کد اولیه (696 واحد معنایی) استخراج و در 13 مقوله دسته‌بندی شدند. برخی از مقولات خود به‌عنوان کد محوری به‌کار رفتند و برخی دیگر کد محوری جدیدی تشکیل دادند تا درنهایت مدل پارادایمی رفتارهای مسموم مدیران طراحی شد. در این مدل، جهان‌بینی و نگاه به دنیا (عوامل علی)، مدیران مسموم اقتدارگرا، خودشیفته، دیکتاتور، پارانوئید، غایب و دمدمی‌مزاج (پدیده اصلی)، ناکارآمدی محیط (بستر حاکم)، ضعف سازمانی شامل فرهنگ سازمانی ناکارآمد، ضعف ساختاری و منابع انسانی غیرکارکردی (شرایط مداخله‌گر)، تشدید رفتارهای سیاسی مسموم (راهبرد) و نتایج رفتارهای مسموم (پیامدها) شناسایی شدند. درپایان، با استفاده از نظر محققان و پیشنهاد نرم‌افزار مذکور ارتباط بین کد‌های محوری انجام شد و کدهای انتخابی به‌وجود آمدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


افجه، سید‌علی‌اکبر و صالح‌ غفاری، عادل (1392). عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک‌خدمت کارکنان دانش‌محور. راهبرد فرهنگ، 21: 112-80.
بازرگان، عباس (1378). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: انتشارات دیدار، چاپ اول.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع، تهران: انتشارات صفار.
سیدجوادین، سیدرضا؛ قلی‌پور، آرین و جانعلی‌زاده شوکی، محمد (1393). شناسایی تأثیر به‌کارگیری سبک رهبری زهرآگین در سازمان بر نتایج و پیامدهای منابع انسانی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال ششم، شماره4: 127-109.
مطهری، مرتضی (1378). یادداشت‌های استاد مطهری، تهران: انتشارات صدرا.
مقدم، ابوالفضل؛ کمالیان، امین‌رضا؛ اورعی یزدانی، بدرالدین؛ کرد، باقر و روشن، سید‌علیقلی (1395). تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده‌بنیاد (مطالعه‌ای در صنعت برق، گروه شکت‌های ایران ترانسفو). پژوهش بهبود مدیریت، 10(4): 157-123.
Appelbaum, S. H. & Roy-Girard, D. (2007). Toxins in the workplace: Effect on organizations and employees. Corporate Governance, 7(1), 17-28.
Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2008). Reframing organizations: Artistry, choice, and leadership (4th Ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Carlock, H. (2013). Beyond Building: A Holistic Exploration of the Organizational Toxicity Phenomenon, A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Education in Organizational Leadership.
Cheang, H. S. & Appelbaum, S. H. (2015). Corporate psychopath: deviant workplace behavior and toxic leaders. Industrial and Commercial Training, 47 (4), 165-173.
Chua, S. M. Y. & Murray, D. W. (2013). How toxic leaders are perceived: gender and information-processing. Leadership & Organization Development Journal, 36 (3), 292-307.
Creswell, J. W & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory in to practice, 39(3), 124-131.
Fedorova, A. (2016). Toxic human recourse management practices and personnel crisis within company, The 10th International Days of Statistics and Economics, Prague, September, 8-10.
Flick, Uwe (2007) Managing Quality in Qualitative Research. London: Sage.
 
Fraher. A.L. (2014). A toxic triangle of destructive leadership at Bristol Royal Infirmary: A study of organizational Munchausen syndrome by proxy. Leadership, 0(0), 3–19.
Frost, P. J. (2007). Toxic emotions at work: And what you can do about them. Boston, MA: Harvard Business Press.
Janis, I. & Man, L. (1977). The effect of visionary and crisis-responsive charisma on followers: An experimental examination of two kind's leadership. Leadership Quarterly, 10, 423-448.
Judge, T.A. LePine, J.A. & Rich, B.L. (2006). loving yourself abundantly: Relationship of the narcissistic personality to self- and other perceptions of workplace deviance, leadership, and task and contextual performance. Journal of Applied Psychology, 91, 762-776.
Indradevi, R. (2016). Toxic Leadership over the Years – A Review. SMS Varanasi, Vol. IX, No.1.
Gallagher, E. G. (2002). Leadership: A paradigm Shift. Management in Education, 16(3), 24-29.
Goldman, A. (2008). Company on the Couch: Unveiling Toxic Behavior in Dysfunctional Organizations. Journal of Management Inquiry, 17(3), 226-238.
Goldman, A. (2006). High toxicity leadership, Borderline personality disorder and the dysfunctional organization. Journal of Managerial Psychology, 21(8), 733-746.
Khoo, H.S. & Burch, G.J. (2008). The dark side' of leadership personality and transformational leaders: An exploratory study, Personality and Individual Differences, 44, 86-97.
Kusy, M. E. & Holloway, E. L. (2009). Toxic Workplace: Managing Toxic Personalities and Their Systems of Power. San Francisco: Jossey-Bass.
Levinson, H. (2002). Organizational assessment: A step-by-step guide to effective consulting. Washington, DC: American Psychological Association.
Lipman-Blumen, J. (2006). Allure of toxic leaders: Why we follow destructive bosses and corrupt politicians and how we can survive them. New York, NY: Oxford University Press.
Lubit, R. (2004). Coping with toxic managers, subordinates and other difficult people. New York, NY: Prentice Hall.
Luthans, F. Peterson, S. J. & Ibrayeva, E. (1998). The potential for the dark side of leadership in post-communist. Journal of world business, 33, 185-210.
Maxwell, S. M. (2015). An exploration of human resource personnel and toxic leadership. Doctoral dissertation. Washington: Walden University.
Mcintosh, G.L. & Rima, S.D. (1997).Overcoming the dark side of leadership-The paradox of personal dysfunction. Grand Rapids, MI: Baker Books.
Padilla, A. Hogan, R. & Kaiser, R. (2007). The toxic triangle: Destructive leaders, susceptible followers, and conducive environments. The Leadership Quarterly, 18 (3).
Paulhus D.L. & Williams K.M. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopath. J Res Pers.36 (6), 556-63.
 
Pelletier, K.L. (2010). Leader toxicity: An empirical investigation of toxic behavior and rhetoric. Leadership, 6(4), 373–389.
Schmidt, A. A. (2014). An examination of toxic leadership, job outcomes and the impact of military deployment. Maryland, College Park: In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
Spranger, A. (2014). Don’t follow the leader: The poisonous effects of toxic leadership. Journal of Virtues and Leadership, Available at: http://www.regent.edu/ acad/global/confer.
Starks, K. Y. (2003). Toxic Leadership. Available online at: www.transleadership.com, Retrieved on: October 10, 2015.
Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Strauss, A. & Corbin, J. (2008). Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory. Third Edition, Los Angeles: stage publication.
Williams, D.F. (2005). Toxic leadership in the U.S. Army. USAWC strategy research project.
Whicker, M. L. (1996). Toxic leaders: When organizations go bad. Westport, CT: Quorum.
Yavas, A. (2016). Sect oral differences in the perception of toxic leadership, 5th International Conference on Leadership. Technology, Innovation and Business Management. Procedia- Social and Behavioral Sciences,229 (2016), 267 – 276.