تأثیر مسؤولیت اجتماعی بر کیفیت و پیامدهای رابطه‌ی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تأثیر ابعاد مسؤولیت اجتماعی بر کیفیت رابطه‌ی سازمانی (اعتماد سازمانی و رضایت شغلی) و پیامدهای آن (تعهد سازمانی و تمایل آگاهانه به ترک سازمان)در سال های اخیر مورد توجه محققین مدیریت رفتار در سازمان ها بوده است .هدف از تحقیق حاضر بررسی ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و انسان‌دوستانه مسؤولیت اجتماعی بر پیامد رفتار کارکنان بانک های دولتی  می‌ باشدو با  ارائه‌ی مدلی، تأثیر آن‌ها بر کیفیت رابطه‌ی سازمانی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌های به دست آمده  نشان می‌دهند که ادراک کارکنان از فعالیت‌های مسؤولیت اجتماعی سازمان‌شان به‌طور مثبت بر کیفیت رابطه‌ی آن‌ها مؤثر می‌باشد، دو بعد اقتصادی و انسان‌دوستانه بر اعتماد سازمانی تأثیر مثبت داشته و بعد اخلاقی بر رضایت شغلی مؤثر است. هم‌چنین، از میان دو بعد کیفیت رابطه، در حالی‌که اعتماد سازمانی تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی را نشان می‌دهد، بر تمایل آگاهانه‌ی کارکنان به ترک سازمان تأثیری منفی دارد؛و در نهایت بعد رضایت شغلی ضمن تأثیر مثبت بر تعهد سازمانی، تأثیری بر تمایل کارکنان به ترک سازمان‌شان ندارد.

کلیدواژه‌ها