ارائه یک مدل ترکیبی برای طراحی و تبیین سازمان سالم «مطالعه موردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرگروه مدیریت دولتی‌، دانشگاه پیام نور زنجان

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه پیام نور مرکز تهران

4 دانشگاه پیام نور

چکیده

جامعه امروز‌، جامعه سازمانی است و انسان عصر حاضر در جامعه‌ای زندگی می‌کند که تحت سیطره سازمان‌هاست. ضرورت داشتن جامعه سالم و بالنده‌، داشتن سازمان‌های سالم و پویا است. این تحقیق درصدد تبیین ابعاد و مولفه‌های سازمان سالم به منظور طراحی وتبیین مدل سازمان سالم و شاخص‌های سنجش آن است. از اینرو با بهره گیری از روش داده بنیاد متنی در ادبیات‌، مفاهیم ومقولات را احصاء و با کد گذاری ( باز، محوری و انتخابی) به استخراج ابعاد و مولفه‌های سازمان سالم پردخت. به منظور تائید اعتبار ابعاد و مولفه‌های به دست آمده‌، این ابعاد و مولفه‌ها در مراحل سه گانه اجرای دلفی و در یک پنل 25 نفره ازخبرگان، مورد سنجش قرار گرفت وبا اطمینان بیش از 95% درصد موردتأئید قرار گرفت . پس از آن پرسشنامه حاوی 170 سوال پیرامون ابعاد سازمان سالم و مولفه‌ها در بین جامعه آماری توزیع گردید .پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزارهای‌ای- ماووس و لیزرل‌، در تحلیل مسیر نهایی و تحلیل عاملی تأئیدی  تمامی ابعاد و مولفه‌ها‌ی مدل با اطمینان بالای 95% مورد تأئید قرار گرفتند. نتایج حاصله اثرات مستقیم و غیر مستقیم ابعاد و مولفه‌ها را بر روی سازمان سالم نشان داد، ضمن آنکه بار عاملی تمامی ابعاد و مولفه‌ها :(رهبری جامع‌، فرهنگ مثبت‌، محیط کاری پویا‌، نیروی انسانی توانمند والهام بخش وموفقیت پایدار‌، پاسخگویی‌،کیفیت خدمات،  رضایت ذی نفعان و نیز اعتماد عمومی) مثبت بوده و مقادیرT بدست آمده بزرگتر از 2 و رابطه معنی داری آنها با سازمان سالم تأئید گردید.

کلیدواژه‌ها