دوره و شماره: دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9) - شماره پیاپی 1، تابستان 1393، صفحه 1-270 
9. The behavioral model of emotional intelligence effect on work-family conflict and organizational citizenship behavior among nurses

صفحه 256-221

محمد کاظم بیغمی؛ حشمت خلیفه سلطانی؛ فرشید عبدی؛ محسن علی اکبر