تاثیر رفتارسازمانی مثبت بر رفتارانحرافی‌کاری (نقش میانجی: جواخلاقی سازمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 لرستان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رفتارسازمانی مثبت بر رفتار انحرافی کاری با نقش متغیر میانجی جو اخلاقی سازمان در بیمارستان شهید مطهری وابسته به شرکت ذوب آهن اصفهان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 300 نفر از کارکنان بیمارستان شهید مطهری بودند که با تعیین حجم نمونه آماری به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان، 169 نفر تعیین شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه رفتارسازمانی مثبت لوتانز (2007) با18سوال، پرسشنامه جواخلاقی ویکتور وکولن(1993) با 18سوال و پرسشنامه رفتارانحرافی‌کاری قنبری(1391) با 10 سوال استفاده گردید. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان و روایی سازه با استفاده از معادلات‌ساختاری استفاده‌گردید. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای‌کرونباخ استفاده‌شد، براین‌اساس آلفای‌کرونباخ رفتارسازمانی-مثبت83/0، جواخلاقی78/0و رفتارانحرافی‌کاری 79/0 به دست آمد. تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌ شده با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS21 وLISREL انجام گردید. نتایج نشان دهنده تاثیر معکوس رفتار سازمانی مثبت بر رفتار انحرافی کاری با ضریب مسیر(32/0-)، تاثیر مستقیم رفتار سازمانی مثبت بر جو اخلاقی‌ سازمانی با ضریب مسیر(58/0) و تاثیر معکوس جو اخلاقی ‌سازمانی بر رفتار انحرافی کاری با ضریب مسیر(62/0-) بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که، جواخلاقی سازمانی در تاثیر رفتار سازمانی مثبت بر رفتار انحرافی کاری با ضریب مسیر(35/0-) نقش میانجی را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الوانی، سیدمهدی (1391). بهره‌وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت‌گرا، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 8، صص 1-6.
احمدی، علی‌اکبر، پناهی، بلال (1388). بررسی تأثیر جو اخلاقی بر نگرش‌ها و رفتارهای شغلی کارکنان دانشگاه پیام نورآذربایجان شرقی، پژوهش‌های مدیریت، سال دوم، شماره پنجم، صص 33-55.
پرداختچی، محمدحسین، شفیع‌زاده، حمید (1385). درآمدی برکارآفرینی سازمانی، تهران: نشر ارسباران.
حسینی‌مقدم، سیدمحمدرضا، حجازی، سیدرضا (1393). تأثیرگرایش کارآفرینانه بر عملکردبانک‌ها با متغیرمیانجی بازارگرایی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 2، صص 211-229.
خردمندنیا، منوچهر، بهرامی، مریم (1393). تحلیل آماری داده‌های چندمتغیره، چاپ دوم، اصفهان: ادب روز.
رابینز، استیون، جاج، تیموتی ای. (1390). رفتارسازمانی، ترجمه: مهدی زارع، تهران: انتشارات نص.
رحیم نیا، فریبرز، نیکخواه فرخانی، زهرا (1390). تأثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان، اخلاق در علوم رفتاری و فناوری، سال ششم، شماره4، صص 84-94.
رحیم‌نیا، فریبرز، نیکخواه فرخانی، زهرا (1392). بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال دوازدهم، شماره 37،
صص 5-22.
سلمانی، داوود، رادمند، محبوبه (1391). بررسی نقش سازمان و مدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 3، صص 51 -68.
فیاضی،  مرجان، سیماراصل، نسترن، کاوه، منیژه (1389). استفاده از روان‌شناسی مثبت‌گرا در مدیریت و رهبری سازمانی(جنبشی رو به گسترش)، هماش ملی چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمان‌های ایرانی، صص1-10.
نادی، محمدعلی، قهرمانی، نسرین (1392). رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با رضایت از تدریس در دانشگاه، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هشتم،شماره یک، صص 37-48.
Avey, J., Luthans, F., Jensen, S.M. (2009), Psychological capital: A positive resource for combating Employee Stress and Turnover, Human Resource Management, 48(5): 677- 693.
Bahar, O., Türker, O., Timo, L. (2014).Trip-focused organizational safety climate: Investigating the relationships with errors, violations and positive driver behaviours in professional driving, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 26: 361-369.
Bauer, G. F, Hämmig, O. (2014). Bridging Occupational, Organizational and Public Health, Springer Netherlands.
Donaldson, S.I and Ko, I (2010).Positive organizational psychology, behavior, and scholarship: A review of the emerging literature and evidence base, The Journal of Positive Psychology, 5(3): 177-191.
Duh, M., Belak, J., Milfelner, B. (2010). Core Values, Culture and Ethical Climate as Constitutional Elements of Ethical Behaviour: Exploring Differences Between Family and Non-Family Enterprises, Journal of Business Ethics, 97:473–489.
Diego, L., Luca, Z. (2011). Happiness and tax morale: An empirical analysis, Journal of Economic Behavior & Organization, 80: 223-243.
Durden, E. D., Hill, T. D., & Angel, R. J. (2007). Social demands,social supports and psychological distress among low incomewomen, Journal of Social and Personal Relationships, 24: 343-361.
Edwina, P.(2010). spirituality and ethnic entrepreneurship in Sweden , aut university, auck land,new Zealand, available  online at www. Emeraldinsight.com,29(1):114–116.
Eida, J., Mearnsb, K., Larssonc, G., ohnsena., H.B.(2012). Leadership, psychological capital and safety research: Conceptual issues and future research questions, Safety Science, 50(1): 55–61.
Elçi, M., Alpkan, L.(2009).The Impact of Perceived Organizational Ethical Climate on Work Satisfaction, Journal of Business Ethics, 84:297–311
Everton, W.J., Jolton, J. A., Mastrangelo, P. M. (2007). Be nice and fair or else: understanding reasons for employees' deviant behaviors, Journal of Management Development, 26(2):117 – 131.
Ida, K., Flink, E., Sofia, B., Madelon., L. (2015). Happy despite pain: Pilot study of a positive psychology intervention for patients with chronic pain, Scandinavian Journal of Pain, 7:71-79.
Gardner, W.L., Schermerhorn, I.R.(2004). Performance gains through positive organizational behavior and authentic leadership, organiziation Dynamics, 33(3): 270-281.
Gayathri, N., Karthikeyan, P. (2014). Positive Organizational Behaviour and Positive Psychology- Allegations for Individual Growth Development in Firms, Indian Journal of Research, 3(10): 148-150.
Litzky Barrie E., Eddlestone Kimberly A., Kidder Deborah L.(2006). The Good, the Bad, and the Misguided: How Managers Inadvertently Encourage Deviant Behaviors, Academy of Management Perspectives.91-103.
Luthans, F., Youssef, C., Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: investment and developing Positive Organizational Behavior in D. L. Nelson and C. L. Cooper. (Eds.) Positive Organizational Behavior. (pp. 9-24). California: SAGE Publications.
Mather, P.C.(2010). Positive Psychology and Student Affairs Practice: A Framework of Possibility, Journal of Student Affairs Research and Practice, 47(2): 157-173.
Maufi, H.(2011). Causes and Consequence Deviant Workplace Behavior, International Journal of Innovation, Management and Technology, 2(2): 123-126.
Nadeem, M., Anwar, D., Sarwar, M. (2011). Gender differences in Workplace Deviant Behavior of University Teachers and Modification Techniques, International Education Studies, 4(1): 193.
Natalia, K., Keck, S. (2013). When deviant leaders are punished more than non-leaders: The role of deviance severity, Journal of Experimental Social Psychology, 49(5): 783-796.
Olson Bradly J., Nelson Debra L., Parayitam Satyana R. (2006). Managing Aggression in Organizations: What Leaders Must Know, Leadership & Organization Development Journal. 27(5):384-398.
Oncer, A.Z., Yıldız, M.L. (2012). The Impact of Ethical Climate on Relationship between Corporate Reputation and Organizational Identification, Social and Behavioral Sciences, 58: 714-723.
Peterson, S., Waldman, D.A., Balthazard, P.A., Thatcher, R.W. (2008). Are the Brains of Optimistic, Hopeful, Confident, and ResilientLeaders Different?Organizational Dynamics, 37(4): 342–353.
Pan, X., Qiwen, Q., Fei, G. (2014). Psychological ownership, organization-based self-esteem and positive organizational behaviors, Chinese Management Studies, 8(1): 127-148.
Paul, H., Garg, P. (2014). Healing HRM through Positive Psychology: An Outlook, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 133:141-150.
Sert, A., Meral, E., Tanyeri, U, İrge, S. (2014). The Effects of Organizational Justice and Ethical Climate on Perceived Work Related Stress, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150: 1187-1198.
Sunil, J., Ramlall, F., Al-Kahtani, A., Hind, D. (2014). Positive Organizational Behavior In The Workplace: A Cross-Cultural PerspectiveInternational, Journal of Management & Information Systems (IJMIS), 18(3): 120-138.
Vinarski, H.P., Binyaminb, T.G., Carmelib, A. (2011). Subjective relational experiences and employee innovative behaviors in the workplace, Journal of Vocational Behavior, 78(2): 290–304.
Yen,C.H., Teng, H.U. (2013). The effect of centralization on organizational citizenship behavior and deviant workplace behavior in the hospitality industry, Tourism Management, 36: 401-410.
Yoon Goo, N., Myun, S.J., and Young, S.L. (2013). Nurse's Job Satisfaction and Organizational Commitment according to Hospital Ethical Climate Types, Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 19(4):0513-524
Youssefa, G.M., Luthans, F. (2012). Positive global leadership, Journal of World Business,  47(4):539-547.