بررسی رابطه بین چرخه حیات شرکت و فضای اخلاقی سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

سازمان‌ها همگام با گذر عمر خود به‌طور چشمگیری تغییر می‌کنند. این تغییرات به‌نوبة خود می‌تواند عامل ایجاد تغییراتی دیگر در فرهنگ و یا فضای سازمانی باشد. هدف این مطالعه بررسی رابطه میان فضای اخلاقی همگام با مراحل مختلف دوره حیات شرکت است. این پژوهش بر آن است که بررسی نماید، کدام‌یک از گونه‌های فضای اخلاقی در هر یک از مراحل چرخة حیات شرکت نقش پررنگ‌تری را ایفا می‌کنند. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های حضور یافته در دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری در سال 1391 هستند که با استفاده از دو روش نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی، 16 شرکت فعال و مشهور در صنعت حفاری به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. بدین منظور پس از بررسی وضعیت نرمال بودن داده‌ها از طریق آزمون کلموگروف- اسمیرونوف و جهت‌گیری ناپارامتریک یافته‌ها، بیانگر آن است که بین انواع فضای اخلاقی و مراحل عمر شرکت رابطه معنی‌داری وجود دارد. یافته‌ها نشان داد که شرکت‌ها در مرحله معرفی و رشد، به فضای اخلاقی توجه و استقلال نگرش بیشتری داشته‌اند و زمانی که وارد مرحله رشد می‌شوند دنبال شایستگی‌های بارز هستند و فضای اخلاقی بر معیارهای چون: خیرخواهی، علاقه صادقانه به رفاه و سعادت همدیگر، حداکثر‌نمودن نفع شخصی و مجموعه اصول اخلاقی خوب و ملاحظ‌شده تأکید دارد. در شرکت‌های بالغ، فضای اخلاقی قوانین و ضوابط حرفه‌ای برون سازمانی نقش پررنگ‌تری دارد. در نهایت می‌توان گفت که شرکت‌های در حال افول، بیشترین همسویی و تجانس را با فضای ابزاری دارند.

کلیدواژه‌ها