بررسی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای در مدیران صنعتی (بخش خصوصی استان گلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، مدیر گروه و رئیس دبیرخانه جذب دانشگاه بجنورد

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، علی آباد

چکیده

اخلاق، یکی از  ابعاد سرمایه‌ های اجتماعی و نیز سرمایه انسانی است و مشکل مدیران، یافتن توازن درست و منصفانه بین سرمایه‌ های اقتصادی و اجتماعی است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ ای مدیران است. با توجه به این هدف، پرسش اصلی فراروی محققان این است که چه عواملی و چگونه می‌توانند بر اخلاق حرفه ای مدیران اثرگذار باشند. برای پاسخگویی به این پرسش با رویکرد قیاس و مطالعه ادبیات، مدل تحقیق، کشف و فرضیه‌ ها مطرح شد. برای آزمون فرضیه‌ ها با استفاده از روش کوکران، 150 نفر به عنوان نمونه برآورد و با بهره‌ گیری از روش تصادفی ساده 180 پرسشنامه توزیع شدکه در مجموع 163 پرسشنامه کامل و سالم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق در بازه زمانی بهمن 1392 تا فروردین 1393 انجام شد. داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده با بهره‌ گیری از نرم افزار ویژوال پی ال اس و رگرسیون چندگانه سلسله‌مراتبی جهت آزمون فرضیه‌ ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون فرضیه ‌ها نشان می‌ دهد که بین مسئولیت اجتماعی و معنویت، بر اخلاق حرفه‌ ای مدیران اثر مستقیم وجود داشته و بین خودشیفتگی و تعارضِ نقش بر اخلاق حرفه ‌ای مدیران اثر معکوس وجود دارد. همچنین متغیرهای تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی و ذی‌نفعان بر رابطه بین متغیرهای مستقل با وابسته تأثیر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


آراسته، حمیدرضا و جاهد، حسینعلی(1390)، رعایت اخلاق در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی؛ گزینه­ای برای بهبود رفتارها، فصلنامه نشاء علم، دوره 1، شماره 2 ص3.

ایمانی پور، معصومه (1391)، اصول اخلاق حرفه­ای در آموزش، ج، دوره 5، شماره6، صص30-42.

بورقانی فراهانی، سهیلا (1391)، اخلاق حرفه­ای ، اصلاح و تربیت، دوره 10، شماره 126، صص12-18.

حمیدی زاده، محمدرضا و نکویی زاده، مریم (1388)، اخلاق حرفه­ای و پیامدهای آن در کارکنان خدمات پس از فروش، تهران، مدیریت فردا، دوره 8، شماره22، صص3-.14

رحیمی، حمید و آقابابایی، راضیه (1392)، رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه­ای، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 6، شماره 2، صص61-67.

صفایی­مقدم، مسعود (1390)، مطالعه تحلیلی نهضت معنویت­گرایی و ارائه رویکردی برای آموزش عالی معنویت­گرا؛ رویکردی اخلاق­بنیان، تهران،فصلنامه راهبرد فرهنگ، دوره 3، شماره 12، صص
87-110.

قراملکی، احدفرامرز و نوچه فلاح، رستم (1386)، موانع رشد اخلاق حرفه­ای در سازمان­ها، تهران، مؤسسه فرهنگی دین­پژوهی بشرا.

قلی­پور، آرین؛ خنیفر، حسین و فاخری کوزه­کنان، سمیرا (1387)، اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمان­ها، تهران،فرهنگ مدیریت، دوره 6، شماره 18، صص79-93.

کرمی، غلامرضا و حسنی آذر، الهام (1388)، اخلاق و تعهدات مدیر طبق نظریه ذی‌نفعان، نشریه بانک و اقتصاد، شماره 98، صص54-58.

مقیمی، سیدمحمد (1387)، اخلاق سازمانی؛ جوهره فرهنگ سازمانی کارآمد، تهران،فرهنگ مدیریت، دوره 6، شماره 17، صص63-87.

مولانا، ناصره (1387)، عوامل مؤثر در اخلاق حرفه­ای مدیران، نشریه مدیریت، دوره 19، شماره 137، صص31-34.

Ackermann, Fran., & Eden, Colin. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice .Long Range Planning, 44, 179-196.

Alakavuklar, Ozan Nadir., & Cakar, Ulaş. (2012). The Role of Ethics on Conflict Handling Styles: A Scenario Based Study. Turkish Journal of business ethics, 5(10), 89-116.

Beekun, Rafik., &Westerman, James. (2012).Spirituality and national culture as antecedents to ethical decision-making: a comparison between the United States and Norway. Journal of Business Ethics, 110, 33-44.

Brien, Andrew. (1998). Professional Ethics and The Culture of Trust. Journal of Business Ethics, 17, 391-409.

Campbell, John.Logan., & Gortiz, Anja. (2013).Culture Corrupts! A Qualitative Study of Organizational Culture in Corrupt Organizations. Journal of business ethics, 1-21.

Carroll, Archie. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders,Business Horizons, 34(4), 39-48.

Codo, Sylvie ., & Soparnot, Richard. (2013). Role conflicts in perceived stress: managers do they need to be supported? Department of Industrial Relations, 68(3), 507-530.

Courrent, Mike, & Gundolf, Katherine. (2009). Proximity and Micro-Enterprise Manager's Ethics: A French Empirical Study of responsible Business Attitudes. Journal of Business Ethics, 88, 749-762.

Craig.Russel , &Amernic, Joel. (2011). Detecting linguistic traces of destructive narcissism at-a-distance in a CEO's letter to shareholders. Journal of business ethics, 101, 563-575.

Giacalone, Robbert.A., &Jurkiewicz, Carole.L. (2003). Right from Wrong: The Influence of Spirituality on Perceptions of Unethical. Journal of business ethics, 46, 85-97.

Grover, Steven., & Hui, Chun. (1994). The Influence of Role Conflict and Self-interest on Lying in Organizations. Journal of business ethics, 13, 295-303.

Heath, Joseph. (2006). Business Ethics Without Stakeholders. Business Ethics Quarterly, 16(3), 533-557.

Hoivik, Heidi.Weltzien. (2002). Professional Ethics a Managerial Opportunity in Emerging Organizations. Journal of business ethics, 39, 3-11.

Huhtala, Mari., &Feldt, Taru., &Hyvonen, Katrina., &Mauno, Sajja. (2012). Ethical Organizational Culture as a Context for Manager's Personal Work Goals. Journal of Business Ethics, 114, 265-282.

Jamali, Dima. (2008). A Stakeholder Approach to Corporate Social Responsibility: A Fresh Perspective into Theory and Practice. Journal of business ethics, 82, 213-231.

Marcoux, Alexei. (2003). A Fiduciary Argument against Stakeholder Theory. Business Ethics Quarterly, 13(2), 1-24.

Rashid, Md.Zabid.,& Ibrahim, Saidatu. (2008). The Effect of Culture and Religiosity on Business Ethics: A Cross-Cultural Comparison. Journal of Business Ethics, 82, 907-917.

Ribera, Ramon., & Lozano, Joseph.M. (2011).The spirituality in management. Spirituality and Ethics in Management, 19, 189-201.

Rizzo, John.R., & House, Robert.J., &Lirtzman, Schein. (1970). Role conflict and ambiguity in complex organizations. Administrative Science Quarterly, 15(2), 150-162.

Sinclair, Adam. (1993). Approaches to Organisational Culture and Ethics. Journal of Business Ethics, 12, 63-73.

Singhapakdi, Anusorn., &Salyachivin, Somboom., &Virakul, Busaya., &Veerayangkur, Vinich. (2000). Some important factors underlying ethical decision making of managers in thailan.Journal of business ethics, 27, 271-284.

Sosik, John, & Chun, Jae.Uk., & Zhu, Weichun. (2013).Hang on to Your Ego: The Moderating Role of Leader Narcissism on Relationships Between Leader Charisma and Follower Psychological Empowerment and Moral Identity.Journal of business ethics, 1-16.

Valentine, Sean., & Fleischman, Gary. (2008).Professional Ethical Standards, Corporate Social Resposibility, and the Perceived Role of Ethics and Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 82, 657-666.

Valentine, Sean., &Godkin, Lynn., &Varca, Philip.E. (2010).Role Conflict, Mindfulness, and Organizational Ethics in an Education-Based Healthcare Institution. Journal of business ethics, 94, 455-469.