بررسی تاثیر مدیریت تصویرسازی مثبت بر راهبردهای مدیریت تعارض

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام

2 مدرس دانشگاه پیام نور ایلام

3 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت تصویرسازی مثبت و تاکتیک‌ های سه ‌گانۀ آن (تصویر‌سازی متمرکز بر سرپرست، تصویر‌سازی متمرکز بر شغل و تصویر‌سازی متمرکز بر خود) بر راهبرد‌های مدیریت تعارض بین کارکنان بیمارستان‌های شهر ایلام انجام گرفته است. برای نیل به این هدف، پس از مطالعه و بررسی یافته‌ های پژوهش‌های پیشین در قالب مبانی نظری تحقیق، چارچوب مورد نظر ارائه شد. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها در زمرۀ تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود. جامعۀ آماری تحقیق شامل کارکنان شاغل در بیمارستانهای شهر ایلام به تعداد 1312 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌ گیری تصادفی و جدول مورگان 300 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ ای، پرسشنامه است که روایی آن از طریق  نظر خبرگان و روایی سازه تأیید شده است و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ با 92/0 تأیید شد. برای تحلیل ابعاد چارچوب مفهومی از روش تحلیل عاملی تأییدی، و همچنین برای بررسی آزمون فرضه‌ ها از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که مدیریت تصویرسازی متمرکز بر سرپرست، مدیریت تصویرسازی متمرکز بر شغل و مدیریت تصویرسازی متمرکز بر خود بر راهبرد‌های مدیریت تعارض، تأثیر معنی‌ داری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


افشار، ابراهیم؛ رجایی­ پور، سعید و مدنی، آزاده (1390)، بررسی به­ کارگیری سبک­های مدیریت تعارض توسط مدیران کتابخانه­ های دانشگاهی، پژوهشنامۀ کتابداری و اطلاع رسانی،1(1).

اسمعیل­ خانی، فرشته و همکاران (1389)، بررسی روابط ساده و چندگانه هوش هیجانی، خودکارامدی و سرسختی روان­شناختی با سبک مدیریت تعارض سازش در دانشجویان، یافته­ های نو در روان­شناسی. سال چهارم، شماره11.

بنیادی نائینی، علی؛ تأییدی، نرگس و دیهیمی، مریم (1392)، بررسی تأثیر سیستماتیک عوامل و مؤلفه­ های مؤثر بر تصویرپردازی ذهنی، اولین همایش ملی مدیریت کسب­ و کار، همدان.

برزن، حمید و پاک نژاد، سیده آیسا (1393)، بررسی تعیین­ کننده­ های تعارض درون فردی به عنوان سلامت روان­شناختی مدیران و کارکنان مؤسسات و تبیین نقش میانجی­ گری آن در انتخاب سبک مدیریت تعارض، نشریۀ علمی – پژوهشی بهبود مدیریت، سال هشتم، شماره1، 87-106.

باقری، مصباح ­الهدی و عرفانی­ فر، اکبر (1389)، طراحی مدل مؤلفه­ های مؤثر بر تصویر سازمانی، اندیشه مدیریت راهبردی، 11-90.

ترابی، امین؛ اکبری، فیض ­الله و عرب، محمد (1387)، راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان های استان لرستان، مجلۀ پژوهشی حکیم، دورۀ یازدهم، شمارۀ دوم، 54-62.

حیدری نژاد، صدیقه؛ مهرابی زاده، هنرمند؛ داودی، ایران و پاینده، مهرانگیز (1390)، ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران تربیت بدنی استان خوزستان، دوفصلنامۀ علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال سوم، شماره5 ، 65-75.

جهانیان، رمضان (1389)، بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و مدیریت تعارض در مدیران، فصلنامه مدیریت، سال هشتم.

رضاییان، علی (1391)، مدیریتتعارضومذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). تهران: سمت.

رضابیگی، سعید (1393)، تصویر ذهنی سازمانی، آیینه ی تمام نمای سازمان، اولین کنفرانس بین­المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت.

سپهوند، رضا؛ بهاروند، فتانه و بیرانوند، رضوان (1392)، هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی­های مدیریت تعارض، فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، سال هشتم، شماره29، 89-107.

 

کرامتی، محمدرضا؛ میرکمالی، سید محمد و رفیعی، محسن (1388)، رابطه هوش هیجانی با استراتژی­های مدیریت تعارض مدیران، مجله اندیشه­های نوین تربیتی، دورۀ 5، شماره3، 97-110.

مهرانی، هرمز؛ یوسفی، مینا و کشاورزی، شهرام (1391)، بررسی اثر تصویر ذهنی از شبکه بانک بر فرآیند کیفیت - رضایتمندی- وفاداری مشتریان در شعب بانک کارآفرین استان های مازندران و گلستان، مدیریت بازاریابی، 17، 134-115.

میرکمالی، سید محمد (1386)، رفتار و روابط در سازمان و مدیریت، تهران یسطرون.

صالح­نیا، منیره؛ کاظمی، مصطفی و احمدزاده جزی، سمیه (1391)، تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریان، مجلۀ پژوهشی حکیم، 4، 329-321

عباسپور، عباس؛ سجادی نسب، امیرناصر؛ کریمی، تورج و یزدانی، حمید رضا (1389)، مدیریت تصویرسازی در جهت منافع سازمان یا خود فرد: تأثیر تاکتیک­های مدیریت تصویرسازی رو به بالا بر رفتار شهروندی سازمانی، تهران، مجلۀ مدیریت دولتی؛ دورۀ دوم: شماره 5 ، 124-107.

Akemi Ikeda,A. Veludo-de-Oliveira,T.M, Cortez Campomar,M. (2005), Organizational Conflicts Perceived by Marketing Executives, EJBOElectronic Journal of Business Ethics and Organization Studies,Vol. 10, No. 1, p. 22-28.

Benson, T.W. & Prosser, M.H. (1988). Readings in Classical Rhetoric, CA: Hermagoras Press

Bolino M.C, Turnley W.H Bloodgood J.M (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of Management Review, Vol.27: 505–522.

Chattananon, A., Lawley, M., Trimetsoontom, J., Supparekchaisakul, S. (2007). Building corporate image through societal marketing programs, Society and Business review, 2, 230-253.

Chen Y, Fang W (2013). The Moderating Effect of Impression Management on the Organizational Politics–Performance Relationship, Journal of Business Ethics Vol. 79: 263-277.

Goffman, Erving (2006), Wir alle spielen Theater: Die Selbstdarstellung im Alltag, Piper, Munich.

Gofman, D.E (1978). The presentation of self in everyday life, Garden City, NY: Doubleday: 40.

Kacmar K.M, Baron RA (2006). Organizational politics: the state of the field links to related processes, and an agenda for future research. In G. R. Ferris (Ed.), Research in personnel and human resources management Vol. 17: 1–39. Stanford, CT: JAI Press.

Ivoshin,E, (2003). The Study of The Meaning of work. Emotional Intelligence And conflict styles , Dissertation Abstracts International

 

Leary M. R, Kowalski R.W (1990). Impression management: A literature review and two models. Psychological Bulletin, Vol. 1: 34-47.

Robbins,S.P,(2005).Organizational Bhavior .Prentice hall,11th edition.

Susan,S & Hamilton,P.(2007).Conflict management health professions .Journal of professional Nursing .23.

Speakman, J. and Ryals, L. (2010), A Re-Evaluation of Conflict Theory for the Management of Multiple,Simultaneous Conflict Episodes, International Journal of Conflict Management, Vol. 21, No. 2, pp. 186-201.

Swanström, Niklas L.P. and Weissmann, Mikael S. (2013). Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and beyond: a conceptual exploration. Johns Hopkins University-SAIS, 1619 Massachusetts Ave. NW, Washington

Schlenker B (1980). Impression management: The self-concept, socials identity and interpersonal relations, Monterey, CA: Brooks/Cole, P: 45.

Stevens, C. K., & Kristof, A. L. (2006). Making the right impression: A field study of applicant impression management during job interviews. Journal of Applied Psychology, 80, 587–606.

Thomas, K.W. (2008), Conflict and Conflict Management: Reflections and Update,Journal of Organizational Behavior, Vol. 13, No. 3, pp. 265-74

Tedeschi J.T, Melburg V (1984). Impression management and influence in the organization. In S.B. Bacharach and E.j. Lawler (Eds.), Research in thesociology of organizations Vol. 3: 31-58. CT: JAI

Zivnuska S; Kacmar K.M, Witt M.L, Carlson D.S, Bratton, V.K. (2010). Interactive effects of impression management and organizational politics on job performance .Journal of Organizational Behavior, Vol. 25: 627–640

Wayne SJ, Liden R.C (2003). Effects of impression management on performance ratings: Alongitudinal study. Academy of Management Journal, 38(1): 232-260.