الگوی رهبری شبکه‎ ای در دانشگاه پیام‎ نور:یک مطالعه داده‎ بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

شبکه‌ها طرح‎هایی سازمانی و ترکیبی هستند که مؤسسه‌های متحد را قادر به رسیدن به اهدافی می‌کنند که فرا‌تر از توان هر سازمانی به‌تنهایی می‌باشد. متخصصان در بسیاری از زمینه‌ها، ازجمله رهبری سازمانی، برای حل یا بهبود مشکلات اجتماعی پیچیده از راه‌حل‌های مبتنی‌بر شبکه استفاده می‌کنند. تحقیق حاضر برمبنای نظریه ‎پردازی داده‎ بنیاد مدل رهبری شبکه­ ای را به‌تصویر کشیده است. نمونه آماری شامل مدیران اجرایی دانشگاه پیام‎ نور در دو سطح عالی و میانی است که بعد از مصاحبه، در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی محتوای نظرات آنان بررسی شد. حاصل این بررسی شامل مفاهیم، مقوله‎ها و قضایایی است که مدل رهبری شبکه‎ ای را در دانشگاه پیام‎ نور به‌تصویر می‎کشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ ها و استخراج مدل پژوهش از نرم‌افزار مکس کیو دا استفاده شده است. نتیجه‎گیری این تحقیق بیانگر آن است پدیده محوری مدل شامل رهبری شبکه ‎ای در ارتباط با متغیرهای دیگر مدل باعث تعالی شبکه دانشگاه می‎شود. نحوه تعامل این عوامل در مدل نهایی تحقیق نشان داده شده است. در انتهای پژوهش به مقایسه تطبیقی سبک های نوین رهبری برمبنای مدل پارادایمی پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1393)، اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی: رویه‌ها و شیوه‌ها، بیوک محمدی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1397)، مبانیپژوهشکیفی: فنونومراحلتولیدنظریه زمینهای، ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
الوانی، مهدی و ندائی، امین (1397)، شبکه‌ها در بخش دولتی از تئوری تا عمل، تهران: مهکامه.
پوری، احسان (1392)، ارتباطات شبکه‌ای و رهبری مخاطب در شبکه‌های اجتماعی مجازی، فصلنامه علمی وسایل ارتباط جمعی رسانه، شماره 92: 23 – 32.
حسنی، کاظم (1395)، طراحی الگوی ساختار سازمانی دانشگاه‌های باز و از راه دور(مطالعه موردی: دانشگاه پیام‌نور)، رساله دکتری تخصصی، دانشگاه پیام‌نور، تهران.
خواستار، حمزه (1388)، ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه‎های پژوهشی، فصلنامهعلمی- پژوهشیروششناسیعلومانسانی، شماره 58: 161- 174.
خوراکیان، علی‎رضا؛ نیکخواه فرخانی، زهرا؛ بوستانی‌راد، مینا و لقمانی دوین، شکوفه (1398)، تبیین و طبقه‎بندی مؤلفه‎های انسجام سازمانی، فصلنامهمطالعات رفتار سازمانی، شماره 30: 83 – 124.
رئیسون، محمدرضا (1397)، طراحی الگوی ساختار سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی در گذار به دانشگاه نسل سوم، رساله دکتری تخصصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
قاسمی بنابری، حمیدرضا؛ فروزنده دهکردی، لطف‌الله؛ دانایی‎فرد، حسن و خائف الهی، احمدعلی (1398)، واکاوی ابعاد کیفیت روابط مدیر- کارمند در سازمان‎های دولتی ایران: طراحی یک سنجه‌پژوهشی، فصلنامهمطالعات رفتار سازمانی، شماره 29: 75 - 100.
محمدی، بیوک (1393)، درآمدی بر روش تحقیق کیفی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
هومن، حیدرعلی (1394)، راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: انتشارات سمت.
Agranoff, R., & McGuire, M. (2001). Big questions in public network management research. Journal of Public Administration Research and Theory, 11(3), 295–326.
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal ofPublic Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
Barton, D., Grant, A., & Horn, M. (2012). Leading in the 21st century. McKinsey Quarterly, 3, 30–47.
Camarinha-Matos, L. M. (2014). Collaborative networks: A mechanism for enterpriseagility and resilience. In K. Mertins, F. Bénaben, R. Poler, JP. Bourrières (Eds.), Enterprise interoperability VI (3-11). Cham, Springer International Publishing, Switzerland.
Carson, R. (1969). Interaction concepts of personality. Oxford, Aldine Publishing Co, England.
Dhanaraj, C., & Parkhe, A. (2006). Orchestrating innovation networks. Academy of ManagementReview, 31(3), 659–669.
Fuller, B., & Marler, L. E. (2009). Change driven by nature: a meta-analytic review of the proactive personality literature. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 329–345.
Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: applying a multi-level multi-domain perspective. Leadership Quarterly, 6(2), 219–247.
Grant, A. M., Gino, F., & Hofmann, D. A. (2011). Reversing the extraverted leadership advantage: the role of employee proactivity. Academy of Management Journal, 54(3), 528–550.
Hicklin, A. (2004). Network stability: opportunity or obstacles? Public Organization Review, 4(2), 121–133.
Hogg, M. A., van Knippenberg, D., & Rast, D. E. (2012). Intergroup leadership in organizations: leading across group and organizational boundaries. Academy of Management Review, 37(2), 232–255.
Huxham, C., & Vangen, S. (2000). Leadership in the shaping and implementation of collaboration agendas: how things happen in a (not quite) joined up world. Academy of ManagementJournal, 43(6), 1159–1175.
Huxham, C., & Vangen, S. (2005). Managing to collaborate: the theory and practice of collaborativeadvantage. Sage Publications, London.
Jungwirth, C., Grundgreif, D., & Müller, E. (2010). Governance-Regimes von regionalen Clustern. Ein Vergleich der Strategien staatlich und privat initiierter Cluster. SchmalenbachsZeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (zfbf), 62(10), 42–62.
Jungwirth, C., Grundgreif, D., & Müller, E. (2011). How to turn public networks into private clubs? The challenge of being a cluster manager. International Journal of EntrepreneurialVenturing, 3(3), 262–280.
Jungwirth, C., & Müller, E. (2014). Comparing top-down and bottom-up cluster initiatives from a principal-agent perspective: what can we learn for designing governance regimes? Schmalenbach Business Review, 66(3), 357-381.
Jungwirth, C., Müller, E., & Ruckdäschel, S. (2011). Clustertypen: eine Typologisierung und Charakterisierung regionaler Netzwerke (Cluster). Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 55(4), 207–225.
 
Jungwirth, C., & Ruckdäschel, S. (2013). Leadership of and in clusters: nurturing effectivenessin complex systems. In: K. Brown., J. Burgess., M., Festing., & S. Royer., ed. 2013. Resources and Competitive Advantage in Clusters. Book Series on International Human Resource Management and Strategy Research. Munich/Mering: Rainer Hampp, 190–210.
Kanter, R. M., & Brinkerhoff, D. (1981). Organizational performance: recent developments in measurement. Annual Review of Sociology, 7, 321–349.
Kiesler, D. J. (1983). The interpersonal circle: a taxonomy for complementarity in human transactions. Psychological Review, 90(3), 185–214.
Landsperger, J., & Spieth, P. (2011). Managing innovation networks in the industrial goods sector. International Journal of Innovation Management, 15(6), 1209–1241.
Landsperger, J., Spieth, P., & Heidenreich, S. (2012). How network managers contribute to innovation network performance. International Journal of Innovation Management, 16(6), 1–21.
Lewis, Jenny M., Ricard, Lykke Margot., Klijn, Erik Hans., Bekkers, Victor., & Tummers, Lars. (2018). How innovation drivers, networking and leadership shape public sector innovation capacity. International Review of Administrative Sciences, 84(2), 288-307.
Lorenzoni, G., & Lipparini, A. (1999). The leveraging of interfirm relationships as a distinctive organizational capability: a longitudinal study. Strategic Management Journal, 20(4), 317–338.
Mandell, M., & Keast, R. (2007). Evaluating network arrangements: toward revised performance measures. Public Performance & Management Review, 30(4), 574–597.
Mandell, M., & Keast, R. (2008). Evaluating the effectiveness of interorganizational relations through networks: developing a framework for revised performance measures. PublicManagement Review, 10(6), 715–731.
Mandell, M., & Keast, R. (2009). A new look at leadership in collaborative networks: processcatalysts. In: J. A. Raffel, P. Leisink, A. E. Middlebrook, ed. 2009. Public sector leadership: international challenges and perspectives. Cheltenham: Edward Elgar, 163–178.
McGuire, M., & Agranoff, R. (2011). The limitations of public management networks. PublicAdministration, 89(2), 265–284.
Müller, E., & Jungwirth, C. (2011). On the performance of clusters – An analysis of the impact of cluster context, structure, and functioning on cluster performance. Frontiers of EntrepreneurshipResearch, 31(14), 455–469.
Parker, S. K., Bindl, U. K., & Strauss, K. (2010). Making things happen: a model of proactive motivation. Journal of Management, 36(4), 827–856.
Parkhe, A., Wasserman, S., & Ralston, D. A. (2006). New frontiers in network theory development. Academy of Management Review, 31(3), 560–568.
Picot, A., Dietl, H., Franck, E., Fiedler, M., & Royer, S. (2015). Organisation: Theorie und Praxis aus ökonomischer Sicht. 6th ed. Schäffer-Poeschel, Stuttgart.
 
Picot, A., Reichwald, R., Franck, E., & Mِslein K. M. (2014). Leadership of Networks and Performance: A Qualitative and Quantitative Analysis. Dissertation Universitat Passau. , ISBN 978-3-658-07032-8 ISBN 978-3-658-07033-5 (eBook)
Provan, K., Fish, A., & Sydow, J. (2007). Interorganizational networks at the network level: a review of the empirical literature on whole networks. Journal of Management, 33(3), 479–516.
Provan, K., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: structure, management, and effectiveness. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(2), 229–252.
Provan, K., & Milward, H. (2001). Do networks really work? A framework for evaluating public–sector organizational networks. Public Administration Review, 61(4), 414–423.
Robertson, Jennifer. (2018). The Nature, Measurement and Nomological Network of Environmentally Specific Transformational Leadership. Journal of Business Ethics, 151(4), 961-975.
Sørensen, E., & Torfing, J. (2009). Making governance networks effective and democratic through metagovernance. Public Administration, 87(2), 234–258.
Stogdill, Ralph M. (1974). Handbook of Leadership New York. Free Press.
Sydow, J., Lerch, F., Huxham, C., & Hibbert, P. (2011). A silent cry for leadership: organizing for leading (in) clusters. Leadership Quarterly, 22(2), 328–343.
Turrini, A., Cristofoli, D., Frosini, F., & Nasi, G. (2010). Networking literature about determinants of network effectiveness. Public Administration, 88(2), 528–550.
Williams, P. (2002). The competent boundary spanner. Public Administration, 80(1), 103– 124.
Williamson, O. E. (1994). Visible and invisible governance. The American Economic Review, 84(2), 323–326.
Winch, R. F. (1958). Mate-selection: a study of complementary needs. New York: Harper.
Winkler, I. (2006). Personale Führung in Unternehmensnetzwerken. Eine Analyse der Netzwerkliteratur.M@n@gement, 9(2), 49–71.
Yukl, G. (2012). Effective leadership behavior: what we know and what questions need more attention. Academy of Management Perspectives, 26(4), 66–85.