بررسی نقش تلنگر سازمانی، هوش هیجانی و انگیزش درونی در ایجاد رفتار زیست‌محیطی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشکاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری ، دانشگاه سمنان سمنان ایران

3 استادیار گروه بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان سمنان ایران

چکیده

امروزه محیط‌زیست طبیعی می‌تواند محیط درون سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا سازمان‌ها به منابع طبیعی وابسته هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تلنگر سازمانی، هوش هیجانی و انگیزش درونی کارکنان بر ایجاد رفتار زیست‌محیطی در سازمان انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 212 نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که به روش نمونهگیری در‌ دسترس انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS‌2 مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه‌های پژوهش بیشتر از 7/0 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که تلنگر سازمانی بر انگیزش درونی تأثیر منفی و معناداری دارد اما هوش هیجانی تأثیر مثبت و معناداری در میزان انگیزش درونی کارکنان می‌گذارد. نتایج پژوهش اثر مثبت و معنادار انگیزش درونی و رفتار زیست‌محیطی کارکنان را تأیید کرد. همچنین انگیزش درونی در سازمان ارتباط میان تلنگر سازمانی و رفتار زیست‌محیطی کارکنان را میانجی‌گری نمی‌کند، ولی ارتباط میان هوش هیجانی و رفتار زیست‌محیطی کارکنان را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات