مناسبات کار و زندگی در جامعه آکادمیک: آزمون یک الگوی مفهومی بومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در شرایط تغییر فرهنگ کار، توسعه فناوری‌های نوین و اقتضائات اجتماعی- فرهنگی، شاهد کم‌رنگ‌شدن مرزهای کار و زندگی هستیم. برای نمونه، کمتر پژوهشی در حوزه مطالعات خانواده را می‌توان یافت که به‌صورت مشهود یا مکنون متأثر از کار و مطالبات آن نباشد. این پژوهش با تمرکز بر مشاغل دانشی و اقتضائات خاص آن، درمورد اعضای هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شد. پژوهش با آزمودن الگویی که دربردارنده روابط دوسویه و هر دو وجه منفی و مثبت برهم‌کنش عرصه‌های کار و زندگی افراد بود، آغاز شد. مشغولیت مستمر ذهنی، تعدد و تنوع نقش‌های کاری، سرریز نگرش‌های منفی/ مثبت، کاری/ خانوادگی، مطالبه‌گری مسئولیت‌های خانوادگی، حمایتگری خانواده و پروای مراقبت و ارتقای مهارت‌های زندگی ابعاد تشکیل‌دهنده این الگو بودند. سپس پرسشنامه‌ای شامل شاخص‌های تشکیل‌دهنده این چارچوب تدوین و میان نمونه آماری توزیع شد. آزمونِ الگو توسط مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS انجام شد و پس از حذف گویه‌های دارای بار عاملی پایین، الگو مورد تأیید قرار گرفت. آزمون‌های آماری مقایسه میانگین یک گروه، دو گروه و تحلیل واریانس، وضعیت موجودِ مناسبات کار و زندگی اعضای هیئت‌علمی را به‌تفکیک ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مشخص کرد. نتایج این بخش از تحقیق نشان داد میانگین تضاد کار با زندگی و درعین‌حال، غنی‌شدن زندگی توسط کار در اعضای هیئت‌علمی پژوهشگاه در سطح بالاتر از متوسط است. غنی‌شدن کار توسط زندگی در زنان به‌صورت معنی‌داری بیش از مردان بود. درنهایت میانگین تضاد کار با زندگی در استادیاران بیشتر از مرتبه‌های علمی دانشیار و استاد بود. جمع‌بندی نتایج تحقیق نشانگر ظهور و بروز هر دو وجه مثبت و منفی مناسبات کار و زندگی در افراد آکادمیک بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، الهام (۱۳۹۹)، تحلیل مناسبات دوسویه میان کار و زندگی (موردمطالعه: اعضای هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، طرح پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. زارع، حمید؛ حق‌گویان، زلفا و کریمی اصل، زهرا (۱۳۹۲)، شناسایی ابعاد کیفیت زندگی کاری و اندازه‌گیری آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، دوره ۷، شماره ۱: ۶۶-۴۱. صمدی (۱۳۹۱)، بررسی عوامل اثرگذار بر تعادل کار و زندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم انسانی شهر تهران سال 91-1390، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. عباسی، محرم؛ ایرانی، حمیدرضا و ابراهیمی، الهام (۱۳۹۷)، تبیین مدل پیشایندها و پسایندهای تعادل کار و زندگی؛ مطالعه‌ای در شرکت ملی گاز ایران، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، دوره دهم، شماره ۳۷: ۱۲۴-۹۳. قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام (۱۳۹۹)، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، تهران: نشر کتاب مهربان. کاوئی، مهسا؛ حسن‌پور، اکبر؛ جعفری‌نیا، سعید و وکیلی، یوسف (1400)، تبادل کار و خانواده: ارائه نقشه دانشی و مرور سه رویکرد تعارض، غنی سازی و تعادل، مطالعات رفتار سازمانی، 10(1):102-73. کاظمی شاهان‌دشتی، سیده‌صدف؛ ارشدی، نسرین؛ نیسی، عبدالکاظم و نعامی، عبدالزهرا (۱۳۹۷)، اثر تعارض کار خانواده و غنی‌سازی کار خانواده بر قصد ترک شغل و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای تعادل کار زندگی، فصلنامه روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، دوره ۸، شماره ۲۷: ۱۰۸-۸۳. میرمحمدی، سیدمحمد (۱۳۹۲)، نقش تعادل کار و زندگی در تغییرات نگرش‏های کاری موردمطالعه: پرستاران بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره ۴، شماره ۱۶: ۶۷-۴۱. نجفی، تکتم؛ اسدی، محمودرضا؛ امیری، مجتبی و ملک‌مکان، سمیه (۱۳۹۲)، بررسی وضعیت تعادل کار و زندگی اساتید دانشگاه؛ مطالعه موردی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، سال دوم، شماره ۸،: ۱۲۱-۱۱۳. نوئه، ریموند؛ هالنبک، جان؛ گرهارت، باری و رایت، پاتریک (۲۰۱۷)، مدیریت منابع انسانی: کسب مزیت رقابتی، ترجمه الهام ابراهیمی، تهران: نشر کتاب مهربان. یونسی، دلارام؛ قاسمی، افشین و موسوی‌جد، محمد (۱۳۹۴)، بررسی تأثیر تعادل بین زندگی کاری و غیرکاری بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: بیمارستان‌های شهر سنندج)، فصلنامه بیمارستان، دوره ۱۴، شماره ۱: ۹۶-۸۵. Ali, F., Malik, A., Pereira, V., & Al Ariss, A. (2017). A relational understanding of work-life balance of Muslim migrant women in the west: future research agenda. The International Journal of Human Resource Management, 28(8), 1163–1181. Bacharach, S. B., Bamberger, P., & Conley, S. (1991). Work-home conflict among nurses and engineers: Mediating the impact of role stress on burnout and satisfaction at work. Journal of Organizational Behavior, 12(1), 39–53. Beigi, M., Shirmohammadi, M., & Kim, S. (2016). Living the academic life: A model for work-family conflict. Work, 53(3), 459–468. Beigi, M., Shirmohammadi, M., & Stewart, J. (2018). Flexible Work Arrangements and Work–Family Conflict: A Metasynthesis of Qualitative Studies Among Academics. Human Resource Development Review, 17(3), 314–336. Beigi, Mina, Wang, J., & Arthur, M. B. (2017). Work–family interface in the context of career success: A qualitative inquiry. Human Relations, 70(9), 1091–1114. Beutell, N. J., & Greenhaus, J. H. (1983). Integration of home and nonhome roles: Women’s conflict and coping behavior. Journal of Applied Psychology, 68(1), 43–48. Carlson, D. S., & Grzywacz, J. G. (2011). Reflections and Future Directions on Measurement in Work-Family Research. In K. Korabik, D. S. Lero, & D. L. Whitehead (Eds.), Handbook of Work-Family Integration: Research, Theory, and Best Practices (pp. 57–73). Seiten: Academic Press. Carlson, D. S., Kacmar, K. M., & Williams, L. J. (2000). Construction and Initial Validation of a Multidimensional Measure of Work–Family Conflict. Journal of Vocational Behavior, 56(2), 249–276. Chatani, Y., Nomura, K., Horie, S., Takemoto, K., Takeuchi, M., Sasamori, Y., … Smith, D. (2017). Effects of gaps in priorities between ideal and real lives on psychological burnout among academic faculty members at a medical university in Japan: a cross-sectional study, Environmental Health and Preventive Medicine, 22(1), 32. Clark, M.A., Rudolph, C. W., Zhdanova, L., Michel, J. S., & Baltes, B. B. (2017). Organizational Support Factors and Work–Family Outcomes: Exploring Gender Differences. Journal of Family Issues, 38(11), 1520–1545. Direnzo, M. S., Greenhaus, J. H., & Weer, C. H. (2015). Relationship between protean career orientation and work-life balance: A resource perspective. Journal of Organizational Behavior, 36(4), 538–560. Dulk, D. L. (2001). Work-family arrangements in organisations: A cross-national study in the Netherlands, Italy, the United Kingdom and Sweden. Doctoral thesis, University of Rotterdam. Amsterdam. Fang, M., Nastiti, T., & Chen, C. H. V. (2011). The tug of work and family: A study of the sources of the work-family conflict among Indonesian lecturers. International Journal of Management and Enterprise Development, 11(2/3/4), 127. Frone, M. R. (2003). Work-family balance. In Handbook of occupational health psychology. (pp. 143–162). Washington: American Psychological Association. Geurts, S., & Demerouti, E. (2004). Work/Non-Work Interface: A Review of Theories and Findings. In M. J. Schabracq, J. Winnubst, & C. L. Cooper (Eds.), The Handbook of Work and Health Psychology (pp. 279–312). Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. Giauque, D., Anderfuhren-Biget, S., & Varone, F. (2019). Stress and turnover intents in international organizations: social support and work–life balance as resources. The International Journal of Human Resource Management, 30(5), 879-901. Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. The Academy of Management Review, 10(1), 76–88. Greenhaus, J. H., & Powell, G. N. (2006). When Work and Family Are Allies: A Theory of Work-Family Enrichment. The Academy of Management Review, 31(1), 72–92. Greenhaus, J. H., Collins, K. M., & Shaw, J. D. (2003). The relation between work–family balance and quality of life. Journal of Vocational Behavior, 63(3), 510–531. Hendel, D. D., & Horn, A. S. (2008). The relationship between academic life conditions and perceived sources of faculty stress over time. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 17(1–2), 61–88. Howlett, A. (2019). Differences in Work/life Balance and Stress at Work between Male and Female Academic Librarians. Evidence Based Library and Information Practice, 14(4), 188-190. Johnsrud, L. K. (2002). Measuring the Quality of Faculty and Administrative Worklife: Implications for College and University Campuses. Research in Higher Education, 43(3), 379–395. Kinnunen, U., Feldt, T., Geurts, S., & Pulkkinen, L. (2006). Types of work-family interface: Well-being correlates of negative and positive spillover between work and family. Scandinavian Journal of Psychology, 47(2), 149–162. Kotera, Y., Green, P., & Sheffield, D. (2020). Work-life balance of UK construction workers: relationship with mental health. Construction Management and Economics, 38(3), 291-303. MacDermid, S. M. (2005). (Re)Considering Conflict Between Work and Family. In E. E. Kossek & S. J. Lambert (Eds.), Work and Life Integration (pp. 19–40). New York: Psychology Press. Marks, Stephen R. (1977). Multiple roles and role strain: Some notes on human energy, time and commitment. American Sociological Review, 42(6), 921–936. Mas-Machuca, M., Berbegal-Mirabent, J., & Alegre, I. (2016). Work-life balance and its relationship with organizational pride and job satisfaction. Journal of Managerial Psychology, 31(2), 586–602. McMillan, H. S., Morris, M. L., & Atchley, E. K. (2011). Constructs of the work/ life interface: A synthesis of the literature and introduction of the concept of work/life harmony. Human Resource Development Review, 10(1), 6–25. Michel, A., Bosch, C., & Rexroth, M. (2014). Mindfulness as a cognitive emotional segmentation strategy: An intervention promoting work life balance. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 87(4), 733–754. Netemeyer, R. G., Boles, J. S., & Mcmurrian, R. (1996). Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales. Journal of Applied Psychology, 81(4), 400–410. Noor, S., & Maad, N. (2009). Examining the Relationship between Work Life Conflict, Stress and Turnover Intentions among Marketing Executives in Pakistan. International Journal of Business and Management, 3(11), 93–102. Poelmans, S. (2005). Organizational research on work and family: recommendations for future research. In S.A.Y. Poelmans (Ed.), Work and family: An international research perspective (pp. 439–462). London: Lawrence Erlbaum Associates. Poelmans, Steven A.Y., Chinchilla, N., & Cardona, P. (2003). The adoption of family‐friendly HRM policies: Competing for scarce resources in the labour market. International Journal of Manpower, 24(2), 128–147. Putnik, K., Houkes, I., Jansen, N., Nijhuis, F., & Kant, I. (2020). Work-home interface in a cross-cultural context: a framework for future research and practice. The International Journal of Human Resource Management, 31(13), 1645-1662. Sexton, J. B., & Adair, K. C. (2019). Forty-five good things: a prospective pilot study of the Three Good Things well-being intervention in the USA for healthcare worker emotional exhaustion, depression, work–life balance and happiness. BMJ open, 9(3), 1-11. Sirgy, M. J., Efraty, D., Siegel, P., & Lee, D.-J. (2001). A new measure of Quality of Work Life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories. Social Indicators Research, 55(3), 241–302. Ward, K., & Wolf-Wendel, L. (2004). Academic motherhood: Managing complex roles in research universities. The Review of Higher Education, 27(2), 233–257. Wayne, J. H., Butts, M. M., Casper, W. J., & Allen, T. D. (2017). In search of balance: A conceptual and empirical integration of multiple meanings of work-family balance. Personnel Psychology, 70(1), 167–210.