تاثیر فرهنگ سازمانی(انسان گرا، موفقیت گرا) بر نوآوری با نقش میانجی شادی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان ایران

2 دانشجوی دکترا دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان لرستان ایران

3 استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان لرستان ایران

چکیده

امروزه اغلب سازمان‌ها با محیط پویایی مواجه هستند که به‌وسیله ویژگی‌های همچون تغییرات سریع فناورانه، چرخه عمر کوتاه محصولات و فرایند جهانی‌سازی شناخته می‌شود. در چنین محیطی، نوآوری، عامل بسیار مهمی در موفقیت و دستیابی به مزیت رقابتی شناخته می‌شود. درواقع، نهادینه‌کردن فرهنگ نوآوری در سازمان، رمز بقای مؤسسات محلی در رقابت فزاینده جهانی است. پژوهش حاضر به بررسی اثر فرهنگ‌سازمانی (انسان‌گرا و موفقیت‌گرا) بر نـوآوری با نقش میانجی شادی کارکنان می‌پردازد. روش تحقیـق در ایـن مقالـه از نـوع توصیفـی - همبسـتگی و ازنظر هـدف، کاربـردی است. ابـزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسـشنامه و جامعه آمـاری تحقیـق، کارکنان جهاد کشاورزی استان همدان اسـت. حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران، 90 نفـر، محاسـبه و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از فن مدل‌یابـی معادلات سـاختاری و نرم‌افزار Smart Pls استفاده ‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد فرهنگ‌سازمانی انسان‌گرا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی شادی کارکنان بر نوآوری، تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین فرهنگ موفقیت‌گرا فقط به‌صورت غیرمستقیم از طریق شادی کارکنان بر نوآوری، تأثیر داشته و ازسوی‌دیگر شادی در محیط کار نیز اثر مثبت و معنی‌داری بر نوآوری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بوریل، گیبسون و مورگان، گارت (1390)، نظریه­های کلان جامعه­شناختی و تجزیه‌وتحلیل سازمان، ترجمه محمدتقی نوروزی. چاپ سوم. تهران: انتشارات سمت.

ارشدی، ایمان و آزاد، ناصر (1388)، بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر درک حمایت از نوآوری (موردکاوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران)، بررسی‌های بازرگانی، شمارۀ ۳۶: 26-38.

انصاری، ابراهیم؛ غضنفری، احمد؛ فرهمندیان، مینا و مکوندی، آذیتا (1392)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران، فصلنامهعلوماجتماعیدانشگاهآزاداسلامی، سال هفتم، شماره20.

تقی‌پور، آذین (1388)، بررسی رابطه علی بین فرهنگ‌سازمانی، انگیزش شغلی، مشغولیت کاری و رفتارهای نوآورانه با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران، دانشگاه شهید چمران، رشته مدیریت، مقطع کارشناسی ارشد.

جمالی، لیلا (1393)، بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و تعهد کارکنان، دانشگاه گیلان، رشته مدیریت، مقطع کارشناسی ارشد.

جهانگیر، مصطفی؛ خوراکیان، علیرضا و لگزیان، محمد (1395)، بررسی تأثیر تعلق‌خاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به اشتراک‌گذاری خطاها، نشریه مدیریت نوآوری، سال پنجم، شماره 1: 52-29.

حجازی، مسعود و تقی‌پور فرشی، فریبا (1394)، بررسی تأثیر شادی در کاربرد بهره‌وری نیروی انسانی، نشریه مدیریت بهره‌وری، سال نهم، شماره 33: 77 – 92.

حسین‌پور، داوود؛ محجوب، علی و اصغری اقدم، بهرام (1394)، فرهنگ‌سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال چهارم، شماره یازدهم و دوازدهم (پاییز و زمستان):57-70.

داوری، علی و رضازاده، آرش (1395)‌، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، ناشر: جهاد دانشگاهی.

ذاکری، محمد و اسدی، اسماعیل (1392)، بررسی تأثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی بر نوآوری در سازمان با منطق فازی، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت نظامی، سال سیزدهم، شماره 51: 107 – 136.

 

رضایی دولت‌آبادی، حسین؛ میرچولی، علی و امان بنی، مجتبی (1391)، بررسی تأثیر شادی کارکنان برکارایی شرکت، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی.

سلطانی، مرتضی؛ نجات، سهیل و جعفری، خشایار (1394)، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر تعهد عاطفی کارکنان: نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی. فصلنامهمطالعاترفتارسازمانی، سال 4، شماره 15: 145-171.

سیدجوادین، سیدرضا؛ حسنقلی‌پور، طهمورث و آسترکی، سازمان (1395)، بررسی تأثیر شادی بر سلامت اداری با اثر میانجی کیفیت زندگی کاری کارکنان، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال 2، شماره 18: 1-24.

شائمى برزکى، على؛ بهرامى، سوسن؛ خاتم‌پور آذرخوارانى، فاطمه و رادمهر، رضا (1392)، رابطه فرهنگ‌سازمانی با رضایت شغلى کارکنان دانشکده‌های علوم پزشکى اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت (ویژه‌نامۀ چالش‌های سیاسى اقتصادى در مدیریت سلامت)، 10(7): 1006-997.

شیرازی، علی؛ خراسانی طرقی، حامد و لگزیان، محمد (1394)، بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطۀ آن با هویت‌سازمانی کارکنان، فصلنامه‌ مطالعات توسعه‌ اجتماعی- فرهنگی، دوره‌ سوم، شماره 4 : 9-24.

طبرسا، غلامرضا؛ محبوب، سیامک؛ گیوی اسمعیلی، محمدرضا و گیوی اسمعیلی، حمیدرضا (1388)، بررسی تأثیر فرهنگ کارآفرینانه سازمانی بر خلاقیت و نوآوری، نشریه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی: 1-22.

قاسمی، وحید (1389)، مدل­سازی معادله ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد Amose Graphics. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان، چاپ اول.

قلی‌پور، آرین؛ غریبی یامچی، حمیده و مرادی، ابراهیم (1394)، تأثیر نهادینه‌سازی اخلاق بر شادی و نشاط کارکنان، فصلنامهمطالعاترفتارسازمانی، سال 4، شماره 15: 97-120.

گنجی، محمدرضا و نادری فر، علیرضا (1395)، بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر بهبود نوآوری سازمانی مطالعه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی زاهدان، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات.

گودرزی، رضا؛ سیدین، حسام و حریری‌زاده، معصومه (1394)، فرهنگ‌سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلى کارکنان، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، دوره ۲۶، شماره ۴: 45-54.

محمدیان، مسلم و صالحی، محمدحسین (1395)، تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر تعهد سازمانی دانشگاه آزاد ایلام، فصلنام علمی- ترویجی فرهنگ ایلام، دوره شانزدهم شماره 50 و 51: 161-177.

نمامیان، فرشید و فیض‌الهی، صادق (1394)، تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری مطالعة موردی: شهرک صنعتی ایلام،نشریه فرهنگ ایلام، دوره شانزدهم، شماره 46 و 47: 161-174.

نیکنام، مریم (1390)، بررسیرابطهنشاطآفرینیدرمحیطکاروعملکردکارکناندر اداراتدولتیشهرشیراز، پایانامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه اصفهان.

Agarwal, U. A., Datta, S., Blake-Beard, S. & Bhargava, S. )2012(. Linking LMX, innovative work behaviour and turnover intentions: The mediating role of work engagement. Career DevelopmentInternational, 17, 208-230.

Arad, S., Hanson, M. A. & Schneider, R.J. (2007). A framework for the study of relationship betweenorganizational characteristics and organizational innovation. The Journal of Creative Behavior, 31(1), 42-58.

Bakker, A. B., Tims, M. & Derks, D. (2012). Proactive personality and job performance: the role of job crafting and work engagement. Human Relation, 65(10), 1359-1378.

Boroujeni, N., Asadi, H. & Tabatabaie, M. S. (2012). Relation between happinessandorganizational commitment of the employees of youth and sports department of chaharmahal & bakhtiariprovince. International Journal of Sport Studies, 2(9), 427- 431.

Bradley, L. & Kirkman. D. L. (2009). The Impact of Cultural Values on Job Satisfaction and Organizational Commitment in Self-Managing Work Teams: The Mediating Role of Employee Resistance. Academy of Management Journal, 44 (3), 557-569.

Cameron, k. (2003). Organizational Virtuousness and Performance. Ink.

Chaiprasit, K. & Santidhirakul, O. (2011). Happiness at Work of Employees in Small and Medium-sized Enterprises, Thailand. Procedia-Social and Behavior Sciences, 25, 189-200.

Colin, S. (2004).The impact of organizational culture and person‐organization fit on organizational commitment and job satisfaction in Taiwan. Leadership & Organization Development Journal, 25 (7), 592 – 599.

Diener, E., Scollon, C. & Lucas, R. (2003). The evolving concept of subjective well-being: the multifaceted nature of happiness. Advences in Cell Aging and Gerontology, 15(3), 187-219.

Eric, W. & MacIntosh, A. (2010). The influence of organizational culture on job satisfaction and intention to leave. Sport Management Review, 13(2), 106–117.

Fisher, C. (2010). Happiness at Work. International journal of Management Reviews, 12(4), 384-412.

Fornell, C. & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(3), 39-50.

Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K. & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics, 133, 662-676.

Hauser, M. (1998). Organizational Culture and Innovativeness of Firms: an Integrated View. International Journal of TechnologyManagement, 16 (1), 239–255.

Jimenez, J. D. & Cegarra, N. J. (2008). Fostering innovation: the role of market orientation and organizational learning. European Journal of Innovation Management, 11(3), 389-412.

 

Johnson, M. M. (2006). Finding creativity in a technical organization. Research Technology Management, 3 (5), 9-11.

Judge, W. Q., Fryxell, G. E. & Dooley, R. S. (2007). The new task of R&D management creating goal _directed communities for innovation. California Management Review, 39 (3), 72-85.

Julia, C., Naranjo, V., Daniel, J. & Raquel Sanz, V. (2011). Innovation or imitation? The role of organizational culture. Management Decision, 49 (1).55 – 72.

Kalanit, E. (2014). The direct and indirect impact of culture on innovation. The International Journal of Technological Innovation, Entrepreneurship and Technology Management, 34(1), 12–20.

Karl, K. & Peluchette, J. (2005). How does workplace fun impact employee perceptions of customer service quality.Journal ofLeadership & Organizational Studies, 13, 2-13.

Kristina, J. & William, W. D. (2008). Organizational Culture and Innovation in Nonprofit Human Service Organizations. Journal Administration in Social Work, 29(2), 23-41.

McDowell, T. (2005). Fun at work: Scale development,confirmatory factor analysis, and links to organizational outcomes. (Doctoral dissertation, Alliant International University, 2005). Dissertation Abstracts International, 65, 66-97.

Peter, L. & Crawford, J. (2004).The effect of organizational culture and leadership style on job satisfaction and organizational commitment: A cross‐national comparison. Journal of Management Development, 23 (4), 321 – 338.

Read, W. H. (2006). Managing the knowledge _based organization: five principles every manager canuse. Technology analysis and strategic management, 8 (3), 223-232.

Rich, B. L., Lepine, J. A. & Crawford, E. R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of Management Journal, 53(10), 617-635.

Rubera, G. & Kirca, A. (2012). Firm innovativeness and its performance outcomes: A meta- analytic review and theoretical integration. Journal of marketing, 3(76), 147-130.

Syrett, M. & Lammiman, J. (2007). The art of conjuring ideas. Director, 50(9), 48-54.

Wetzels, M. G., Odekerken-Schroder, C. & Van, O. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration. Management Information Systems Quarterly, 33(1), 177-195.

Xenikou, A. & Simosi, M. (2006). Organizational culture and Transformational leadership as predictors of business unit performance. Journal of Managerial Psychology, 21 (6), 566-579.

Yafang, T. (2011). Relationship between Organizational Culture, Leadership Behavior and Job Satisfaction. BMC Health Services Research journal, DOI: 10.1186/ 1472-6963,11-98.