چارجوب عوامل محیطی مؤثر بر رفتار سازمانی دانشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف کشف و احصای عوامل محیطی مؤثر  بر رفتار سازمانی در دانشگاه­های ایران انجام گرفته است. بنابراین، در این پژوهش از طرح پژوهش کیفی و روش مطالعه موردی کیفی استفاده شد. مشارکت‌کنندگان حاضر در پژوهش شامل 15 نفر از مختصصان مدیریت و رفتار سازمانی باتجربه دانشگاهی بودند که با رویکرد نمونه‌گیری هدف‌مند و روش "معیار" انتخاب شدند. روش گردآوری داده‌های پژوهش، مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختارمند بوده و برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز از فن تحلیل مضمون استفاده شد. یافته­های حاصل از پژوهش حاضر درقالب، 36 مضمون پایه و همچنین 6 مضمون سازمان‌دهنده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فناوری و قلمرو حرفه‌ای استخراج شد. همچنین نتایج مطالعه کنونی، شناخت و درک اثربخش‌تر بعد محیطی رفتار سازمانی دانشگاه­ را هموار کرد و تحلیل دقیق آن را میسر ساخت تا بدین‌وسیله دانشگاه­ها در تعاملات خود با محیط اثربخش­تر عمل کنند.
پژوهش حاضر با هدف کشف و احصاء عوامل محیطی موثر بر رفتار سازمانی در دانشگاه‌های ایران انجام گرفته است. بنابراین در این پژوهش از طرح پژوهش کیفی و روش مطالعه موردی کیفی استفاده گردید. مشارکت‌کنندگان حاضر در پژوهش شامل 15 نفر از مختصصان مدیریت و رفتار سازمانی با تجربه دانشگاهی بودند که با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش "معیار" انتخاب شدند. روش گرداوری و جمع آوری داده های پژوهش حاضر، مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختارمند بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد. یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر در قالب، 36 مضمون پایه و همچنین 6 مضمون سازمان دهنده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست-محیطی، تکنولوژی، و قلمرو حرفه ای استخراج گردید. همچنین نتایج مطالعه کنونی شناخت و درک اثربخش تر بعد محیطی رفتار سازمانی دانشگاه‌ را هموار و تحلیل دقیق آن را میسر ساخت تا بدین وسیله دانشگاه‌ها در تعاملات خود با محیط اثربخش‌تر عمل کنند.به بیان دیگر نتایج برگرفته شده از این پژوهش می تواند دیدگاه های جدیدی را پیش روی دانشگاه ها قرار داده که از طریق آن ها تاثیرات قابل ملاحظه ای بر روی محیط خود بگذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اخوان، پیمان و ابوعلی، مرتضی (1389)، بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری، سومین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، تهران. خانه معلم.

آراسته، حمیدرضا (1382)، مدیریت در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری: چالش‌ها و کاستی‌ها، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره هفتم، شماره بیست‌ویکم: 42-60.

آزوغ، سمیرا و مقصودی، عارفه (1394)، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های تربیت معلم ایران و جهان، دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت سیستم‌های دانشگاهی، تهران، دانشگاه خوارزمی:320-329.

اژدری، پرستو (۱۳۹1)، تبیین نقش چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.

بازرگان، عباس (1390)،نقش فرهنگ کیفیت در دستیابی به عملکرد مطلوب گروه‌های آموزشی دانشگاهی، پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی: 6-1.

بازرگان، عباس و عامری، رضا (1389)، نگاهی دیگر به ساختار سازمانی مناسب برای ارزیابی کیفیت در سطوح دانشگاهی و نظام آموزش عالی کشور، مجموعه مقالاتچهارمینهمایشسالانهارزیابیدرونیکیفیتدرنظامدانشگاهیتهران: مرکزارزیابیکیفیتدانشگاهتهران، تهران، دانشگاه تهران: 11-5.

بهروزی، محمود و اجتهادی، مصطفی (1385)، توانایی‌ها و قابلیت‌های دانش‌آموختگان در پاسخ به نیاز بازار کار به‌منظور ارائه چهارچوب ادراکی مناسب، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، دوره بیستم، شماره دهم: 1-28.

پوررجب، انیس (1387)، چالش‌ها و مشکلات ارزیابی آموزش عالی، همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

ترک‌زاده، جعفر و مؤمنی، غلامرضا (1392)، بررسی وضعیت توسعه سازمانی براساس میزان تواناسازی و بازدارندگی ساختار، فصلنامهتوسعهاجتماعی، دوره هفتم، شماره سوم: 105-122.

 

ترک‌زاده، جعفر؛ راضی، الهام و نجفی، زهرا (1396)، تحلیل مقایسه‌ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان مدارس شیراز، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت مدرسه، دوره پنجم، شماره دوم: 23-45.

ترک زاده، جعفر(1388)، رهبری راهبردی در آموزش عالی، رویکردها و چشم‌اندازهای نو در آموزش عالی، تهران: انتشارات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

ثمری، عیسی؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ صالحی عمران، ابراهیم و گرائی‌نژاد، غلامرضا (1393)، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرایند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه‌های دولتی ایران، مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره دوم، شماره چهارم: 100-.67.

حسن‌زاده، زینب؛ افجه‌ای، سیدعلی‌اکبر؛ فقیهی، ابوالحسن و عالم تبریز، اکبر (1397)، رفتارهای مطلوب مدیران و رهبران در پیاده‌سازی مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان‌های دولتی، مطالعات رفتار سازمانی، دوره هفتم، شماره سوم: 113-148.

خوراکیان، علی‌رضا؛ نیکخواه فرخانی، زهرا؛ بوستانی‌راد، مینا و لقمانی دوین، شکوفه (1398)، تبیین و طبقه‌بندی مؤلفه‌های انسجام سازمانی، مطالعات رفتار سازمانی، دوره هشتم، شماره دوم: 83-124.

دباغ، رحیم و برادران شرکا، حمیدرضا (1389)، بررسی کارایی و بهره وری بیست و چهار دانشگاه جامع دولتی ایران، آموزشعالیایران، دوره دوم، شماره دوم: 33-1.

دودرستاد، جیمز؛ ایکنبری، استنلی و ویلیامز، هارولد (1381)، دانشگاه و محیط پیرامون، تعامل با فناوری و بازار، ترجمه قدرت حاجی‌رستم‌لو، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.

ذاکر صالحی، غلامرضا (1383)، دانشگاهایرانی درآمدیبرجامعهشناسیآموزشعالی، دانشگاه کویر، تهران.

رازینی، صالح؛ هژیر، سیدی؛ مرادی، محمدحسن (۱۳۹۵)، "تولید سبز انرژی در دانشگاه‌ها؛ ارزیابی زیست‌محیطی، اقتصادی و فنی"، اولین همایش ملی دانشگاه سبز، بوشهر، دانشگاه خلیج فارس:14-1.

رضویه، اصغر و فیاضی، مهسا (1388)، بررسی تأثیر اینترنت بر رفتار اطلاع‌یابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیراز، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره دوم، شماره ششم: 1-16.

 

رفیعی، محسن؛ نائینی، مجید؛ غلامیان، سیما و باقری، کلثوم (۱۳۹۵)، بررسی تطبیقی تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها در ایران و سایر کشورهای جهان. اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس.

رمضانی، رضا (1381)، مشکلات کنونی دانشگاه‌ها و نظام توسعه علمی کشور، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره هشتم، شماره سوم: 62-37.

رمضانی، قباد و سلیمی، جمال (1393)، شناسایی مؤلفه‌های تدریس اثربخش و ارزیابی وضعیت تدریس: مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان، مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی. دوره چهارم، شماره هشتم: 31-6.

روشن، احمدرضا ( ۱۳۹۲)، رهیافت‌هایی برای تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی، ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران، تهران، گروه مالی و سرمایه‌گذاری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف.

سیدعلوی، سیدمحمد؛ قلاوندی، حسن؛ قلعه‌ای، علی‌رضا و محمدخانی، کامران (1396)، شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مدیریت سبز دانشگاه‌ها، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره بیست‌ویکم، شماره دوم: 65-79.

سیدنقوی، میرعلی؛ عدنان‌راد، اعظم؛ قربانی‌زاده، وجه‌الله و واعظی، رضا (1398)، پیامدهای انعطاف‌پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی، مطالعات رفتار سازمانی، دوره هشتم، شماره دوم:151-170.

شرمرهون، جان آر؛ ریچارد، آزبرن و هانت، جیمز ( 1386)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه مهدی ایران­­نژاد پاریزی، محمدعلی بابایی زکیکی و محمدعلی سبحان‌اللهی. تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

شفیعی، افسانه (1389)، تحلیل ساختار، کارایی و هزینه اجتماعی انحصار: مطالعه تجربی سنعت بانکداری ایران، رساله دکتری در رشته اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.

صحبایی، فایزه؛ شکری، سحر؛ دائمی، محمد و پورزادی، محمد (1395)، الگوی استفاده از تلفن همراه و ارتباط آن با وضعیت روانی دانشجویان دانشگاه‌های تهران، مجلهعلمیسازماننظامپزشکی جمهوریاسلامیایران، دوره سی‌وچهارم، شماره سوم:240-233.

 

صفوی، حمیدرضا وگل‌محمدی، محمدحسن (۱۳۹۵). بررسی و ارزیابی دانشگاه‌های کشور در تصفیه فاضلاب‌های بهداشتی واستفاده مجدد از پساب‌های استاندارد، اولین همایش ملی دانشگاه سبز، بوشهر، دانشگاه خلیج فارس.

عباس‌پور، ارکیده و مرزوقی، رحمت‌اله (1392)، ارزیابی تأثیر جهانی‌شدن بر فرایند یاددهی-یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های شیراز و شهید بهشتی، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی، دوره چهارم، شماره هشتم: 40-7.

فراست‌خواه، مقصود (1387) ، بررسی تأثیر فرایند ارزیابی درونی بر برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت گرو‌های آموزشی  دانشگاهی، تحلیلی مقایسه‌ای از نظر اجرا یا عدم اجرای ارزیابی درونی، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، دوره چهل‌ونهم، شماره سوم: 145 - 175 .

فراست‌خواه، مقصود (1387)، بررسی وضع موجود و مطلوب ارزیابی نظام علمی در ایران باتأکیدبر بخش آموزش عالی، سیاست علم و فناوری، دوره یکم، شماره دوم: 43-58.

فقیهی، ابوالحسن و ایرانی، حمیدرضا (1391)، منشور اخلاقیات سازمانی: مفاهیم، روش‌ها و چالش‌ها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره هفتم، دوره بیست‌وششم: 24-1.

قاسمی، احمدرضا و رضاییان، نیلوفر (1395)، ارائه مدلی در نظام آموزش عالی با روش فراترکیب، کنگره ملی آموزش عالی ایران، تهران.

کوثری، مسعود؛ جوادی یگانه، محمدرضا و خیرخواه، طاهره (1391)، تلفن‌ همراه و تأثیر آن در ارتباطات ‌میان‌فردی جوانان دانشجو مطالعة دانشجویان دانشگاه‌های تهران، مطالعات بین‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، دوره دوم، شماره سوم: 28-1.

محمدی، رضا؛ شریعتی، صدیقه؛ مختاریان، فرانک و کرم‌زاده، سمیه (1387)، سیر تحول و تکامل استقرار نظام ارزیابی عملکرد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نامه آموزش عالی، دوره یکم، شماره یکم: 167-133.

محمدی، رضا؛ عارفی، محبوبه؛ بازرگان، عباس و اسحاقی، فاخته (1393)، طراحی الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالی ایران، فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی ایران، دوره پنجم، شماره چهارم: 153-115.

 

مروتی شریف‌‌آبادی، علی؛ نمک‌شناس جهرمی، مهسا و ضیایی‌ بیده، علی‌رضا (1393)، بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان، مطالعات مدیریت صنعتی، دوره دوازدهم، شماره سی‌وسوم: 42-25.

معینی شهرکی، هاجر؛ ترک‌زاده، جعفر؛ محمدی، مهدی و خادمی، محسن (1390)، بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت، دوره بیست‌ویکم، شماره ششم: 193-165.

میرکمالی، محمد (1380)، رفتار و روابط در سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات یسطرون.

نکومند، سمیرا (1392)، بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و توان پاسخگویی به محیط در مراکز دانشگاه جامع علمی ­- کاربردی شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز.

یمنی‌دوزی سرخابی، محمد و ترک‌زاده، جعفر (1387)، بررسی وضعیت برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه‌های دولتی در ایران، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره یکم، دوره چهارم: 19-1.

یمنی‌دوزی سرخابی، محمد و صالحی، منیره (1394)، از برنامه‌ریزی استراتژیک تا طراحی سازگارشونده در دانشگاه"، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، دوره ششم، شماره سوم: 29-1.

Alcaine, J. G. (2016). Factors Affecting Institutional Performance at High and Very High Research Universities: Policy Implications. Virginia Commonwealth University, jgalcaine@vcu.edu

Beketova, O. (2016). External and internal environment of higher school: influence on the quality of education. In SHS Web of Conferences,29.

Burton, R. M. & Obel, B. (2015). Strategic Organizational Diagnosis and Design: The Dynamics of Fit. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers

Choudaha, R. & Contreras, E. (2014). HE internationalisation–What gets measured, gets funded. University World News, (04 July. Issue No: 327).

Daigle, S. & Cuocco, P. (2002). "Public Response & Higher Education", Education Center for Applied Research, Research bulten, (available: www.educause.edu/ecar).

Dananjaya, I. & Kuswanto, A. (2015). Influence of External Factors on the Performance through the Network of Small and Medium Enterprises. European Journal of Business and Management, 7(27), 38-48.

Doty, D.H., Glick, W.H. & Huber, G.P. (1993). Fit, equifinality, and organizational effectiveness: A test of two configurational theories. Academy of Management Journal, 36(6), 1196-1251.

Drucker, J. & Goldstein, H. (2007). Assessing the regional economic development impacts of universities: A review of current approaches. International regional science review, 30(1), 20-46.

 

Englehardt, C. S. & Simmons, P. R. (2002). Organizational flexibility for a changing world. Leadership & Organization Development Journal23(3), 113-121.

Federal Role in Education. (2013). U.S. Department of Education. Retrieved from https://www2.ed.gov/about/overview/fed/role.html?src=ln, January 26

Gibson, J. L. (2007). Organizational Ethics and the management of Health Care Organizations. Health management froum, 20(1), 38-41.

Gita Kumari, I. & Pradhan, R. K. (2014). Human Resource Flexibility and Organizational Effectiveness: Role of Organizational Citizenship Behavior and Employee Intent to Stay. International. Journal of Business and Management Invention, 3 (11), 43-51.

Glenn, D. (2010). Public Higher Education is ‘Eroding from All Sides’ Warn Political Scientists. The Chronicle of Higher Education, 27-127

Horng, J. S., Wang, C. J., Liu, C. H., Chou, S. F. & Tsai, C. Y. (2016). The role of sustainable service innovation in crafting the vision of the hospitality industry. Sustainability, 8(3), 223.

Kapoor, Sh. & Jain, T. K(2017). Organizational Behavior,Journal of advanced research in hr and organizational management, 3(4), 105- 130.

Kirschner P. A. & Karpinski, A. C. )2010 .(Face book and academic performance. Comput Hum Behav, 26(6), 1237-45.

Kreysing, M. (2002). Autonomy, accountability, and organizational complexity in higher education: the Goettingen model of university reform. Journal of educational administration, 40(6), 552-560.

Kriger, T. & Rosow, S. J. (Eds.). (2010). Transforming higher education: economy, democracy, and the university. Lexington Books.

Luthans, f. (2011). Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach. 12 edition, McGraw-Hill, New York. 

Luthans, f. (2015). Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach. 13 edition, Information Age Publishing, New York.

Makolov, V. (2019). Context of Organization and Quality Management. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 272 (3), doi:10.1088/1755-1315/272/3/032216.

McAllister-Grande, B. (2011). Higher Education in Turmoil: The Changing World of Internationalization. International Educator, 20(3), 18.

McDevitt, R., Giapponi, C. & Solomon, N. (2008). Strategy revitalization in academe: a balanced scorecard approach. International Journal of Educational Management, 22(1), 32-47.

Moorhead, G. & Griffin, R. W. (2010). Organizational Behavior: Managing People and organizations. 9th Edition, Cengage Learning, South Western.

Mullins, L. J. (2010). Management and Organizational Behavior. 9th edition. Prentice hall.

Munizu, M. (2010). Influence Factors against External and Internal Performance Micro and Small Enterprises (MSEs) in South Sulawesi. Journal of Management and Entrepreneurship, 12(1), 33-41.

 

Murat Ar, I. (2012). The impact of green product innovation on firm performance and competitive capability: the moderating role of managerial environmental concern. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (62), 854-864.

Mwesigye, A. & Muhangi, G. (2015). Globalization and Higher Education in Africa. Journal of Modern Education Review, 5(1), 97–112.

Nabatchi, T. L., Blomgren, B. L. & David, H. (2007).Organizational justice and workplace mediation: a six-factor model. International Journal of Conflict Management, 18 (2), 148-174.

National Science Foundation. (2014a). Higher Education in Science andEngineering. Science and Engineering Indicators. Retrieved from http://www.nsf.gov/ statistics/seind14/index.cfm/chapter-2/c2s1.htm

Nelson, D. L. & Quick, J. C. (2012). Organizational Behavior: Science, the Real World, and You. 8th Edition, Cengage Learning.

O'Brien S. J. )2011.( Facebook and other Internet use and the  academic performance of   college students:TempleUniversity. Addison-Wesley Publishing, New York

Olguın, D. O., Gloor, P. A. & Pentland, A. S. (2009). Capturing individual and group behavior with wearable sensors. In Proceedings of the 2009 aaai spring symposium on human behavior modeling, SSS (Vol. 9).

Plano Clark, V. L. & Creswell, J. W. (2014). Understanding research: A consumer's guide (2nd ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Poplavska, Z., Komarynets, S. & Dronyuk, I. (2019). Environment Influence on Organizational Development. Procedia Computer Science, 160, 485-490.

Presmus, R., Sanders, N. & Jain, R.K. (2003). Role of the university in regional economic development: the US experience. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 2 (4), 369-83.

Rizvi, F. (2007). Post Colonialism and Globalization in Education. Cultural Studies Critical Methodology, 7(3), 259-263

Robbins, S. & Judge, T. A. (2008). Essentials of organizational Behavior. 9th Edition.Prentice Hall Inc, Newjersy.

Robbins, S. & Judge, T. A. (2008). Essentials of organizational Behavior. 9th Edition.Prentice Hall Inc, Newjersy.

Robbins, S. P. & Judge, T. (2009a). Organizational Behavior.13th edition, Pearson International Edition.

Robbins, S. p. (2006). Organizational behavior, Eleventh edition, Prentice- Hall of India.

Robbins, S. P. & Judge, T. (2016). Organizational Behavior, 16th edition. Pearson International Edition.

Rojas, R. R. (2000). A review of models for measuring organizational effectiveness among forprofit and nonprofit organizations. Nonprofit management & Leadership, 11(1), 97-104.

Saunders, D. B. (2011). Neoliberal ideology and public higher education in the United States. Journal for Critical Education Policy Studies, 8(1), 41-77

Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G. & Richard, N. (2004). Core concepts of organizational behavior. A Book of Jon Wiley & Sons, Inc.

Seder, J. P. & Oishi, S. (2009). Ethnic/racial homogeneity in college students’ Facebook friendship networks and subjective well-being. Journal of Research in Personality, 43 (3), 438-443.

Srikanthan, G. & Dalrymple, J. (2003). Developing alternative perspectives for quality in higher education. The International Journal of Educational Management, 17 (3), 126-36.

Teague, L. J. (2015). Higher Education Plays Critical Role in Society: More Women Leaders Can Make a Difference. In Forum on Public Policy Online (Vol. 2015, No. 2). Oxford Round Table. 406 West Florida Avenue, Urbana, IL 61801.

Thompson, L. A., Dawson, K., Ferdig, R., Black, E. W., Boyer, J., Coutts, J. & Black, N. P. (2008). The intersection of online social networking with medical professionalism. Journal of general internal medicine, 23(7), 954-957.

Torkzadeh, J. & Dehghan harati, F. (2015). A comparative analysis of staff organizational behavior foundations (a case study of Shiraz University). Asian journal of research in social sciences and humanities, 5 (3), 239- 261.

Torkzadeh, J. & Dehghan Harati, F. (2016). Developing and Validating a Scale to Assess Organizational Behavior Foundations, Mediterranean. Journal of Social Sciences, 7 (6), 61-72.

Torkzadeha, J. & Hadadnia, S. (2016). Requirements of Effective Curriculum in Higher Education from the Perspective of Complex Adaptive Systems through a Strategic Approach. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 10(6), 792-796

Unesco meeting (1998). Recommendation concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel, Paris, 29th session

Voiculet, A., Belu, N., Parpandel, D. E. & Rizea, I. C. (2010). The impact of external environment on organizational development strategy. Constantin Brancoveanu University .Online at http://mpra.ub.uni- muenchen.de/26303/.

Wagner, J. A. & Hollenbeck, J. R. (2010). Organizational Behavior: Securing Competitive Advantage, Rout-ledge. New York.

Wang, C. L. & Ahmed, P. K. (2003). Structure and structural dimensions for knowledge-based organizations. Measuring Business Excellence, 7(1), 51-62.

Wheelen, T. L. & Hunger, D. L. (2000). Strategic Management and Business PolicyNew York: Addison-Wesley Publishing

Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A. N. & Bamford, C. E. (2017). Strategic management and business policy. Boston: Pearson.

Wilkinson, B. (2002). Small, Micro, and Medium Enterprise Development: Expanding the Options for Debt and Equity Finance. Financial Sector Workshop. National Economic Development and Labour Council (NEDLAC), Johannesburg, South Africa, Iris, April 6.

Woollard, D., Zhang, M. & Jones, O. (2007). Academic enterprise and regional economic growth: towards an enterprising university. Industry and Higher Education, 21 (6), 387-403.

 

Xiao, J. (2017). Internationalization of Higher Education in China:A Case Study of International Branch Campuses, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, inAdult, Community, and Higher Education, Department of Educational Policy Studies University of Alberta

Zhang, G. & Lee, G. (2010). The Moderation Effects of Perceptions of Organizational Politics on the Relationship between Work Stress and Turnover Intention, Published Online September (http://www.SciRP.org/journal/ib).