دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار 1399، صفحه 1-265 
1. شناسائی مؤلفه های هوش معنوی بر اساس مثنوی معنوی مولوی

صفحه 1-28

حسن زارعی متین؛ مجتبی امیری؛ سید هادی فرشادان


6. چارجوب عوامل محیطی مؤثر بر رفتار سازمانی دانشگاه

صفحه 143-176

جعفر ترک زاده؛ فائزه فریدونی؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی


9. Designing and Explaining the Model of Improvement of Integrity in the Customs of the Islamic Republic of Iran (Based on Grounded Theory Method)

صفحه 231-261

غلامحسین همایونی؛ عباسعلی رستگار؛ حسن عابدی جعفری؛ حسین دامغانیان