طراحی و آزمون الگوی خوش بینی سازمانی با رویکرد آمیخته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد دهاقان،اصفهان،ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد دهاقان,اصفهان،ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر، زمینه و شرایط بسترساز و پیآمدهای خوش بینی سازمانی و شناخت راهکارهای افزایش این پدیده و همچنین طراحی الگوی بومی در شرکت های مورد مطالعه می باشد.این پژوهش از نظر هدف ، توسعه ای و از لحاظ ماهیت،توصیفی و پیمایشی است. روش پژوهش در دو بخش کیفی و کمی و از نوع آمیخته انجام شده است .در بخش کیفی ، عوامل ایجاد کننده و پیامدهای خوش بینی سازمانی شناسایی و تحلیل داده های این بخش از طریق تحلیل تماتیک براون و کلارک انجام و نسبت به طراحی مدل مفهومی اقدام شد.در بخش کمی و با استفاده از نردبان انتزاع، پرسشنامه پژوهش تنظیم و علاوه بر آزمون اعتبار مدل، میزان تاثیر هر یک از متغیرهای شناسایی شده در بخش کیفی، آزمون و برای نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران تعداد 360 نفر از پرسنل شرکت های توزیع برق استان اصفهان به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق روش های روایی همگرا،واگرا،پایایی مرکب و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها،از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای SPSS و AMOS و روش های تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد از آنجا که مقدار مسیر بحرانی کلیه فرضیه ها به غیر از فرضیه هشتم بیشتر از 96/1 است،لذا در سطح اطمینان 95% فرضیه ها تأیید می شود.نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که چهار دسته از عوامل فردی،گروهی، سازمانی و محیطی بر خوش بینی سازمانی تأثیر دارند و با شناخت راهکارهای افزایش این پدیده، می توان خوش بینی سازمانی را در شرکت های مورد مطالعه تقویت کرد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات