مدل‌سازی عوامل موثر بر شادی سازمانی با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری فراگیر (TISM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت کسب‌و‌کار، گرایش استراتژی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

شادی سازمانی یکی از موضوعات بسیار حیاتی در مدیریت و روانشناسی بوده و یکی از عوامل موثر بر بهره‌وری محسوب می‌شود. از طرفی، نتایج گزارش‌های بین‌المللی حاکی از عدم شادی در کشور و به تبع آن در سازمان‌های ایران است که لزوم توجه بیش ‌از پیش به این مسئله آشکار می‌گردد. لذا در این پژوهش محققان در صدد طراحی مدلی متشکل از عوامل موثر بر شادی سازمانی و همچنین کشف روابط ساختاری میان آن‌ عوامل با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر در بانک سپه می‌باشند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است، جامعه موردمطالعه تحقیق مدیران ارشد و میانی و خبرگان دانشگاهی می‌باشند. بر این اساس 10 نفر از مدیران ارشد و میانی بانک سپه و 5 تن از اساتید دانشگاهی در رشته مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی به صورت هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. مدل طراحی شده حاوی 11 عامل اعتماد، خوش‌بینی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و اقتصادی، اهداف کاری مشخص و مشترک، تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی، احساس عدالت، صداقت، علاقه به کار و معنادار بودن کار است که در 8 سطح طبقه‌بندی گردیده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که از میان مجموعه این عوامل، عامل اهداف کاری مشخص و مشترک به‌عنوان عامل زیربنایی شکل‌گیری شادی سازمانی کارکنان تشخیص داده‌شده‌ است که منجر به ایجاد حس عدالت در افراد در ساختار مزبور شده و به تبع آن صداقت، امنیت شغلی و اقتصادی و خوش بینی تحقق یافته و در نهایت تعهد سازمانی پیامد نهایی آنها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها