بررسی تأثیر اخلاق پولی بر میزان رضایت از درآمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد،یزد، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد،یزد، ایران.

چکیده

امروزه پژوهش‌ها در مورد رفتار و نگرش مردم نسبت به پول بیشتر موردتوجه قرارگرفته‌است. طی جهانی‌شدن و تغییرات سریع در بازار کار و ظهور بحران اقتصادی، مطالعه و درک نگرش مردم نسبت به پول، نه‌تنها در غرب، بلکه در سایر فرهنگ‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات عوامل مقیاس اخلاق پولی (بودجه، پلیدی، عدالت، موفقیت و انگیزه) بر شاخص رضایت از درآمد است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش استادان و کارمندان دانشگاه یزد هستند که از میان آن‌ها 220 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای در سال 1397 انتخاب‌ شدند. ابزار مورد استفاده در این بررسی پرسش‌نامه بود و داده‌های گردآوری شده با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی با بهره‌گیری از نرم افزار PLS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد؛ عامل انگیزه با نمره بالا پیش‌بینی‌‌کننده تغییرات رضایت از درآمد استادان است در حالی‌که برای کارمندان علاوه بر عامل انگیزه با نمره بالا، عامل بودجه‌بندی نیز پیش‌بینی کننده رضایت از درآمد بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات