ارائه الگوی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی انجام شده است. روش پژوهش کیفی بوده که برای این منظور از فراترکیب و برای تأیید مدل از مصاحبه استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش فراترکیب 2670 سند علمی (شامل مقالات، کتاب‌‌ها، رساله‌ها و گزارش‌های کاری) بود که 70 عدد از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شد. جامعه پژوهش در بخش مصاحبه، صاحب‌نظران رهبری دانشگاهی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بوده‌اند که 13 نفر از آنان به عنوان نمونه به روش هدفمند، انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از فیش فراترکیب و مصاحبه‌نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. برای تأمین اعتبار یافته‌های پژوهش از ابزار حیاتی گلین (2006) و فرایند ساخت‌یافته نگارش و تحلیل یافته‌ها استفاده شد. یافته‌های فراترکیب منجر به شناسایی پنج بعد کلیدی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی از جمله عوامل زمینه‌ای فردی و سازمانی خودتوسعه‌ای، فرایند و راهبردهای خودتوسعه‌ای و نهایتاًدستاوردهای خودتوسعه‌ای گردید که در مصاحبه‌ها نیز تأیید شد. در نهایت، مدل‌نهایی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی در 5 بُعد کلیدی، 24 مؤلفه و 49 زیرمؤلفه‌ طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات