جرأت ورزی مدیر و انحراف خلاق: تبیین نقش میانجی شبکه سازی سیاسی در دانشگاه های دولتی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر جرأت ورزی مدیر بر انجام رفتارهای انحرافی خلاقانه در سازمان با توجه به نقش میانجی شبکه سازی سیاسی در دانشگاه های دولتی ایران است. پژوهش حاضر بر حسب هدف، کاربردی و بر اساس روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را معاونین و مدیران امور مالی دانشگاه های دولتی ایران به تعداد 425 نفر تشکیل می دهند که با توجه به جدول مورگان تعداد 202 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های آمیز و فلین (2007)، گالپرین (2002) و ژین و پیرس (1996) به ترتیب برای سنجش جرات ورزی مدیر، انحراف خلاق و شبکه سازی سیاسی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که جرأت ورزی مدیر هم بر رفتارهای انحرافی خلاقانه و هم بر شبکه سازی سیاسی افراد در محل کار تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیر شبکه سازی سیاسی رابطه میان جرأت ورزی مدیر و انحراف خلاق را در جهت افزایشی تقویت می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات