نویسنده = ساره ابراهیمی
تنهایی در محیط کار؛ ارائه نقشه دانشی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 211-240

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ مریم طهرانی؛ ساره ابراهیمی


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار سبز کارکنان با تکنیک DANP

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 177-208

اکبر حسن پور؛ ساره ابراهیمی