اخبار و اعلانات

برگزاری کارگاه مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی برگزار می کند: کارگاه یک روزه مدلسازی معادلات ساختاری با نزم افزار Amos لینک ثبت نام:  https://evnd.co/2k5lw    

مطالعه بیشتر