برگزاری کارگاه مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos

برگزاری کارگاه مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی برگزار می کند:

کارگاه یک روزه مدلسازی معادلات ساختاری با نزم افزار Amos

لینک ثبت نام:

 https://evnd.co/2k5lw