کلیدواژه‌ها = VOSviewer
تنهایی در محیط کار؛ ارائه نقشه دانشی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 211-240

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ مریم طهرانی؛ ساره ابراهیمی


تبادل کار و خانواده: ارائه نقشه دانشی و مرور سه رویکرد تعارض، غنی سازی و تعادل

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-102

مهسا کاوئی؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی