سنجش سلامت و فساداداری در شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 عضو هیآت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 مرکز غیر دولتی ارتقای سلامت اداری

چکیده

در این مقاله‌ پژوهشی شاخص‌ترین هدفی که دنبال می‌شود، اندازه‌گیری میزان سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران به عنوان یک سازمان عمومی با طیف وسیعی از خدمات و کارکرد در کلان‌شهر تهران است. اهمیت روزافزون موضوع سلامت و فساد اداری در جهان و تبعات ناشی از آن در هر کشوری باعث شده است، آگاهی از وضعیت کنونی سلامت در هر بخش از کشور چه در سطح خرد و یا کلان بتواند گام مؤثری در دستیابی به وضعیت ایده‌آل در نمره‌ سلامت و فساد اداری، باشد. روش تحقیقاین پژوهش با توجه به هدف، از نوع تحقیق‌های کاربردی و با توجه به نحوه‌ گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ پارادایم حاکم بر تحقیق از نوع اثبات‌گرایی است. اطلاعات به‌ دست‌ آمده از طریق پرسشنامه‌های توزیع‌ شده در 4 گروه کارکنان با حجم نمونۀ 180تایی، خبرگان با نمونۀ‌ 25تایی، شهروندان با نمونۀ 384 نفری و ارباب‌رجوع با نمونۀ‌ 15 نفری در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7، بیانگر این است که نمره‌ سلامت جامع شهرداری تهران در حدود نمره‌ 05 بوده و شهرداری در بعد فساد به‌ شدت دچار مشکل است. این در حالی است که با توجه به مدل سلامت جامع، مؤلفه‌های سلامت در شهرداری تهران در وضعیتی به ‌مراتب بالاتر از حد انتظار قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رفیع­پور، فرامرز (1386)، سرطان اجتماعی فساد (نسخه اول)، تهران، شرکت سهامی انتشار.
عابدی­جعفری، حسن؛ محدثی، حسن؛ فاضلی، محمد؛ حسینی­هاشمی، سیدداوود و حبیبی، لیلی(1391)، تدوین (اعتبارسنجشی) مدل سنجش سلامت و فساد اداری شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
فاضلی, محمد (1388)، مقدمهای بر سنجش فساد، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
Public Sector Integrity Index Stands at 8.43 The ACRC Issued the 2011 Index. (2011). The Republic of Korea:Anti-Corruption & Civil Rights Commission .
bpi.transparency.org/pbi2011/in_detali/. (2013, September 2). Retrieved September 2, 2013, from www.transparency.org: http://www.transparency.org
www.transparency.org/gcb2013/in_detail/. (2013, September 2). Retrieved September 2, 2013, from www.transparency.org: http://www.transparency.org
Abdul Jabbar, S. F. (2013). Corruption: delving into the muddy water through the lens of Islam. Journal of Financial Crime, 20(2), 139-147.
Armstrong, E. (2005). Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues. UNODC, Public Service Ethics in Africa. New York: United Nations.
Brown, M. T. (2005). Copration Integrity: Rethinking organizational Ethics and leadership . Cambridge University Press.
Consulting, D. (2004). UNITED NATIONS ORGANIZATIONAL INTEGRITY SURVEY. United State.
De Graff, G. (Spring 2007). Cause of Corruption: Towards a Contextual Theory of corruption. publice Administration Quartery, 20-54.
Dion, M. (2013). Uncertainties and presumptions about corruption. SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL, 9(3), 412-426.
Fisher, F. (2006). Restor the Health of Your Organization: A Practical Guide to Curing and Preventing Corruption in local Goverments. United Nations Human Settelement Program UN HABITAT, 1&2, 1-78.
Gottschalk, Petter; Dean, Geoff; Glomseth, Rune;. (2012). Police misconduct and crime:bad apples or systems failure? Journal of Money Laundering Control, 15(1), 6-24.
Graycar, Adam; Sidebottom, Aiden;. (2012). Corruption and control: a corruption reduction approach. Journal of Financial Crime, 19(4), 384-399.
LaFree, G; Morris, N;. (2004). Corruption as a Global Social Problem. In G. Ritzer, International Handbook of Social Problems (pp. 600-618). Thoussand Oaks.CA: Sage Publication.
Meyer, Michael E.; Steyn, Jean; Gopal, Nirmala;. (2013). Exploring the public parameter of police integrity. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 36(1), 140-156.
Mintrop, H. (2012). Bridging accountability obligations, professional values and (perceived) student needs with integrity. Journal of Educational Administration, 50(5), 695-726.
Mukherjee, Mukherjee; Roy, Aparajita;. (2014). Percieved Corruption Frequency ans Size of corruption in Economics. Indian Growth and Development, 7(1), 1-28.
Olken, B. A. (2007). Monitoring Corruotion: Evidence from a Feild Experiment in Indonesai. Journal of Political Economy, 115(2), 200-249.
Piliponyte, J. (Aug. 2005). Diagnosis of corruption: A Review of Exicting Instruments & A Case Study of Lithuania. Australian Political Studies Association Conference 2005, 28-30 Sep. Dudein, New Zelan.
Robbins, S. P. (2012). Organizational Behavior.
Sesen, H. (2013). Personality or environment? A comprehensive study on the entrepreneurial intentions of university students. Education þ Training, 55(7), 624-640.
Sims, Randi L.; Gong, Baiyn; Ruppel, Cynthia;. (2014). A Contigency theory of corruoption: The effect of human development and national culture. The Social Science Journal, 42(1), 76-91.
Singleton, L. G. (2013). Exploring early academic responses to Functions of the Executive. Journal of Management History, 19(4), 592-511.
Six, Fredrique; De Bekker, Frank G.A.; Hubert, Leo W.J.C.;. (2007). Jugging a corporate Leaer's Integrity: An Illustrated Three - component Model. European Management Journal, 25(3), 185-194.
So¨o¨t, M.-L. (2012). The role of management in tackling corruption. Baltic Journal of Management, 7(3), 287-301.
Sutherland, E. (2014). Corruption and Internet Governance - Bribery,Coronysim and Neopotism. Emarald Group Limited, 16(2), 1-16.
Transparency, I. (2013, Feb 17). http://www.transparency.org/country#IRN. Retrieved Feb 17, 2013, from http://www.transparency.org/.
UNODC. (2013). UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION. p. 65.