ارائه مدل یکپارچگی کار زندگی با تأکید بر کار انعطاف‌پذیر مادران شاغل در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

انعطاف‌پذیری شغلی، به‌عنوان یکی از روشهای انگیزشی و اثربخش در انجام سریع امور و باصرفه برای شاغل و سازمان یاد می‌شود. این مهم به‌ویژ‌ه در شرایط فراگیری بیماری کرونا در ایران و جهان بیش‌ازپیش مورد توجه اندیشمندان و مدیران کلان دولتی قرار گرفته است. توجه روزافزاون به سلامت کارکنان و تأکید بر امور خانواده و لزوم به‌کارگیری کارکنان توانمند در مشاغل منعطف، دورکاری را به یک امر ضروری و غیرقابل‌اجتناب تبدیل کرده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل یکپارچگی کار زندگی با تأکید بر کار انعطاف‌پذیر مادران شاغل بوده است. برای انجام پژوهش از رویکرد کیفی از نوع گرانددتئوری استفاده شد. جامعه پژوهش، کلیه مادران شاغل در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران بودند که تجربه انجام کار منعطف را در طول دوران خدمت خود داشتند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدف‌مند مبتنی‌بر گلوله‌برفی با 32 نفر از آنها مصاحبه شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. برای تجزیه‌و‌تحلیل یافته‌های کیفی از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. برای اعتباربخشی به داده‌ها از روش بازخورد مشارکت‌کننده استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد"انسجام خانواده" به‌عنوان مقوله محوری، "تعهد به کار و زندگی، توازن در کار و زندگی، انعطاف‌پذیری و تیم‌های کاری" به‌عنوان شرایط علی، "آموزش‌های خانوادگی، ساختار سازمان، تقویت جانشین‌پروری، تناسب شغل و شخصیت و سرمایه اجتماعی" به‌عنوان راهبردها، مقوله‌های "بودجه سازمان، توسعه منابع انسانی، شرایط خانوادگی و فرهنگ سازمان" به‌عنوان بستر و زمنیه و "محدودیت‌های اجتماعی نقص‌های قانونی، موانع زیست‌محیطی، ضعف ساختار نرم‌افزاری و استرس‌های شغلی"به‌عنوان شرایط مداخله‌گر مطرح شدند و یکپارچگی کار زندگی با تأکید بر کار انعطاف‌پذیرمادران شاغل می‌تواند پیامدهای "تقویت بنیان خانواده، کاهش ترک خدمت و سلامت جسمی و روانی" داشته باشد. استفاده از نتایج این پژوهش می‌تواند در بهبود وضعیت انعطاف‌پذیری، رضایت و شرایط کاری مادران شاغل مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات