طراحی مدل توهم توطئه مدیران سازمانی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه لرستان، دانشکده علوم اقتصادی واداری، خرم آباد، ایران

3 دکتری مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه لرستان، دانشکده علوم اقتصادی واداری، خرم آباد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل توهم توطئه مدیران سازمانی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش‌های کیفی است که براساس نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. لذا در رویکرد کیفی، در مرحله اول با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه‌ساخت‌مند، گفتگو با خبرگان این حوزه انجام شد و در مرحله بعد از روش داده‌بنیاد که مراحل آن شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است، بهره برده شد که عوامل عدم‌شایسته‌سالاری، عملکرد ناکارامد، رهبری وظیفه‌گرا و ساختار اقتداری، جزو علل ایجادکننده توهم توطئه مدیران در سازمان شناخته شد. مفاهیم مستخرج در مقوله محوری به ارائه پدیده توهم توطئه مدیران در سازمان پرداخت. مقوله‌های فعالیت‌ها و فساد سیاسی، فرهنگ ضعیف و هنجارشکن و بی‌ثباتی به‌عنوان عوامل زمینه‌ای ایجاد توهم توطئه مدیران سازمانی استخراج شد. عامل مداخله‌گر (میانجی)، کارآمدی ارتباطات سازمانی است. مقوله‌های تقویت فرهنگ سازمانی، شفافیت سازمانی، سبک رهبری مشارکتی و راهبرد شایسته‌سالاری سازمان به‌عنوان راهبردهای اثربخش در مقابل توهم توطئه مدیران سازمانی تشخیص داده شد که پیامدهای اجرای آن سازمان کارآمد، فرهنگ قوی و مدیر کارآمد و پیامدهای عدم اجرای آن به سازمان ناکارآمد، مدیرناکارآمد و فرهنگ ضعیف، منتهی خواهد شد.
 
هدف پژوهش حاضر، تبیین مدلی برای تبیین توهم توطئه مدیران سازمانی است. لذا در پارادایم کیفی، در مرحله اول با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختمند، گفتگو با خبرگان این حوزه انجام شد و در مرحله بعد از روش داده بنیاد که مراحل آن شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است، بهره جست که عوامل عدم شایسته سالاری، عملکرد ناکارامد، رهبری وظیفه گرا و ساختار اقتداری و عدم شایسته سالاری مدیر جزو علل ایجادکننده توهم توطئه مدیران در سازمان شناخته شد. مفاهیم مستخرج در مقوله محوری به تبیین حقیت توهم توطئه مدیران در سازمان پرداخت. مقوله های فعالیت ها و فساد سیاسی، فرهنگ ضعیف و هنجارشکن و بی ثباتی به عنوان عوامل زمینه ای ایجاد توهم توطئه مدیران سازمانی استخراچ شد. عامل مداخله گر(میانچی) کارامدی ارتباطات سازمانی است. مقوله های تقویت فرهنگ سازمانی، شفافیت سازمانی، سبک رهبری مشارکتی و راهبرد شایسته سالاری سازمان به عنوان راهبردهای اثربخش در مقابل توهم توطئه مدیران سازمانی تشخیص داده شد که پیامدهای اجرای آن سازمان کارامد، فرهنگ قوی و مدیر کارامد و پیامدهای عدم اجرای آن به سازمان ناکارامد، مدیرناکارامد و فرهنگ ضعیف منتهی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بازرگان، عباس (1387)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: دیدار، چاپ اول.
خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید (1397)، اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی، تهران: نگاه دانش، چاپ اول.
دابلین، پنی (1385)، چگونه می توان یک مدیر اثربخش بود؟ ترجمه محمد رضایی، بیمه و توسعه، سال دوم، شماره هفتم: 78-80.
دانایی‌فرد، حسن و اسلامی، آذر (1389)، کاربرد نظریه داده‌بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ دوم.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1383)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: صفار، چاپ اول.
غفاری هشجین، زاهد (1380)، تئوری توطئه؛ پدیده‌ای فراگیر و جهانی، دانشور، سال نهم، شماره سی‌وششم: 131-140.
محب‌زادگان، یوسف؛ پرداخت‌چی، محمدحسن، قهرمانی و فراستخواه، مقصود (1392)، تدوین الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی با رویکرد مبتنی‌بر نظریه داده‌بنیاد، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 70: 1-20.
معین، محمد (1386)، فرهنگ معین، تهران: زرین.
ملاعباسی، حافظ؛ وحدتی، حجت، سپهوند، رضا و اسماعیلی، محمودرضا (1396)، تبین علل پارانویای سازمانی براساس نظریه داده‌بنیاد، مدیریت سازمان‌های دولتی، سال پنجم، شماره دوم: 31-38 .
موسوی، سید‌نجم‌الدین و زارع، فرجام (1396)، بررسی نقش رفتارهای سیاسی بر بروز رفتارهای منافقانه باتوجه‌به نقش میانجی معنویت، مطالعات رفتار سازمانی، دوره ششم، شماره چهارم: 161-178.
نوری، پوریا؛ احمدی، عبدالله و رضوانی، مهران (1398)، واکاوی پیشایندها و پیامدهای توهم کنترل در کارآفرینان، مطالعات رفتار سازمانی، دوره هشتم، شماره دوم: 61-82.
یزدان‌شناس، مهدی و رشتیانی، محمد (1397)، اثر تعدیل‌کننده تعارض نقش، تعارض کار- خانواده، اعتماد و عدالت سازمانی ادراک‌شده در تأثیرگذاری فرسودگی شغلی بر بدبینی سازمانی، مطالعات رفتار سازمانی، دوره هفتم، شماره اول: 57-80.
Abalakina‐Paap, M., Stephan, W. G., Craig, T. & Gregory, W. L. (1999). Beliefs in conspiracies. Political Psychology, 20(3), 637-647.
Barron, D., Morgan, K., Towell, T., Altemeyer, B. & Swami, V. (2014). Associations between schizotypy and belief in conspiracist ideation. Personality and Individual Differences, 70, 156-159.
Berinsky, A. J. (2015). Rumors and health care reform: experiments in political misinformation. British Journal of Political Science, 47(2), 241-262.
Clarke, S. (2002). Conspiracy theories and conspiracy theorizing. Philosophy of the Social Sciences, 32(2), 131-150.
Cichocka, A., Marchlewska, M. & de Zavala, A. G. (2016). Does self-love or self-hate predict conspiracy beliefs? Narcissism, self-esteem, and the endorsement of conspiracy theories. Social Psychological and Personality Science, 7(2), 157-166.
Douglas, K. M. & Leite, A. C. (2016). Suspicion in the workplace: Organizational conspiracy theories and work‐related outcomes. British Journal of Psychology, 108(3), 486-506.
Douglas, K. M. & Sutton, R. M. (2011). Does it take one to know one? Endorsement of conspiracy theories is influenced by personal willingness to conspire. British Journal of Social Psychology, 50(3), 544-552.
Fenigstein, A. & Vanable, P. A. (1992). Paranoia and self-consciousness. Journal of personality and social psychology, 62(1), 138-129
Goulding, C. (2002). Grounded theory: A practical guide for management, business and market researchers. Sage.
Goertzel, T. (1994). Belief in conspiracy theories. Political Psychology, 731-742.
Grimes, D. R. (2016). On the viability of conspiratorial beliefs. PloS one, 11(1), e0147905.
Grzesiak-Feldman, M. (2015). Are the high authoritarians more prone to adopt conspiracy theories? In Bilewicz, M., Cichocka, A. & Soral, W. (Eds.), The Psychology of conspiracy, pp: 99 –117, New York, NY: Routledge.
Jolley, D. & Douglas, K. M. (2014). The social consequences of conspiracism: Exposure to conspiracy theories decreases intentions to engage in politics and to reduce one's carbon footprint. British Journal of Psychology, 105(1), 35-56.
LeBoeuf, R. A. & Norton, M. I. (2011). Consequence-cause matching: Looking to the consequences of events to infer their causes. Journal of Consumer Research, 39(1), 128-141.
Leiserowitz, A. (2006). Climate change risk perception and policy preferences: The role of affect, imagery, and values. Climatic change, 77(1-2), 45-72.
Lewandowsky, S., Gignac, G. E. & Oberauer, K. (2013). The role of conspiracist ideation and worldviews in predicting rejection of science. PloS one, 8(10), e75637.
McCauley, C. & Jacques, S. (1979). The popularity of conspiracy theories of presidential assassination: A Bayesian analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 37(5), 637.
McCauley, C. & Jacques, S. (1979). The popularity of conspiracy theories of presidential assassination: A Bayesian analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 37(5), 637.
Moulding, R., Nix-Carnell, S., Schnabel, A., Nedeljkovic, M., Burnside, E. E., Lentini, A. F. & Mehzabin, N. (2016). Better the devil you know than a world you don't? Intolerance of uncertainty and worldview explanations for belief in conspiracy theories. Personality and individual differences, 98, 345-354.
Oliver, J. E. & Wood, T. J. (2014). Conspiracy theories and the paranoid style (s) of mass opinion. American Journal of Political Science, 58(4), 952-966.
Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: an integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological bulletin, 136(2), 257.
Sharp, D. (2008). Advances in conspiracy theory. The Lancet, 372(9647), 1371-1372.
Stempel, C., Hargrove, T. & Stempel III, G. H. (2007). Media use, social structure, and belief in 9/11 conspiracy theories. Jstempelournalism & Mass Communication Quarterly, 84(2), 353-372.
Straus, A. & Corbin, J. (2008). “Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory”. Third Edition, Los Angeles: stage publication, pp: 156.
Sullivan, D., Landau, M. J. & Rothschild, Z. K. (2010). An existential function of enemyship: Evidence that people attribute influence to personal and political enemies to compensate for threats to control. Journal of Personality and Social Psychology, 98(3), 434.
Sunstein, C. R. & Vermeule, A. (2009). Conspiracy theories: Causes and cures. Journal of Political Philosophy, 17(2), 202-227.
Swami, V. & Coles, R. (2010). The truth is out there: Belief in conspiracy theories. The Psychologist, 23(7), 560-563
Swami, V., Chamorro‐Premuzic, T. & Furnham, A. (2010). Unanswered questions: A preliminary investigation of personality and individual difference predictors of 9/11 conspiracist beliefs. Applied Cognitive Psychology, 24(6), 749-761.
Swami, V., Furnham, A., Smyth, N., Weis, L., Lay, A. & Clow, A. (2016). Putting the stress on conspiracy theories: Examining associations between psychological stress, anxiety, and belief in conspiracy theories. Personality and Individual Differences, 99, 72-76.
Schreven, S. (2018). Conspiracy Theorists and Organization Studies. Organization Studies, 39(10), 1473-1488.
Uscinski, J. E. (2017). The Study of Conspiracy Theories. Argumenta, 1-13.
Van der Linden, S. (2013). What a hoax: Why people believe in conspiracy theories. Scientific American Mind, 24(4), 41 –43.
Van Prooijen, J. W. & de Vries, R. E. (2015). Organizational conspiracy beliefs: Implications for leadership styles and employee outcomes. Journal of business and psychology, 31(4), 479-491.
Van Prooijen, J. W. & Jostmann, N. B. (2013). Belief in conspiracy theories: The influence of uncertainty and perceived morality. European Journal of Social Psychology, 43(1), 109-115.
 
Van Prooijen, J. W. & Van Dijk, E. (2014). When consequence size predicts belief in conspiracy theories: The moderating role of perspective taking. Journal of Experimental Social Psychology, 55, 63-73.
Whitson, J. A. & Galinsky, A. D. (2008). Lacking control increases illusory pattern perception. Science, 322(5898), 115-117.
Wood, M. J., Douglas, K. M. & Sutton, R. M. (2012). Dead and alive: Beliefs in contradictory conspiracy theories. Social Psychological and Personality Science, 3(6), 767-773.