بررسی تأثیر اخلاق پولی بر میزان رضایت از درآمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد،یزد، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد،یزد، ایران.

چکیده

امروزه پژوهش­ها درمورد رفتار و نگرش مردم نسبت به پول بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. طی جهانی‌شدن و تغییرات سریع در بازار کار و ظهور بحران اقتصادی، مطالعه و درک نگرش مردم نسبت به پول، نه‌تنها در غرب، بلکه در سایر فرهنگ‌ها لازم و ضروری به‌نظر می­رسد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات عوامل مقیاس اخلاق پولی (بودجه، پلیدی، عدالت، موفقیت و انگیزه) بر شاخص رضایت از درآمد است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش استادان و کارمندان دانشگاه یزد هستند که از میان آنها 220 نفر به روش تصادفی طبقه­ای در سال 1397 انتخاب‌ شدند. ابزار مورداستفاده در این بررسی پرسشنامه بود و داده­های گردآوری‌شده با استفاده از رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی با بهره­گیری از نرم‌افزار PLS و SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد، عامل انگیزه با نمره بالا پیش‌بینی‌کننده تغییرات رضایت از درآمد استادان است؛ درحالی­که برای کارمندان علاوه‌بر عامل انگیزه با نمره بالا، عامل بودجه­بندی نیز پیش­بینی‌کننده رضایت از درآمد  بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ارشدی، نسرین (1386)، طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب- منطقه اهواز، پایان­نامه دکترای روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
برزگر، الهه و عاطفی، مرجان (۱۳۹۵)، رابطه اخلاق پولی و ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری با درک اقدامات ترددآمیز، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، (2) 12: 126-117.
برزگر، الهه و عاطفی، مرجان (۱۳۹۵)، ماهیت اخلاق پولی و ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری: نقش ویژگی‌های فردی، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ۴ (۲۳): ۵۲٦ -۵٠۷.
رستمی،  محسن (۱۳۹۶)، رابطه اخلاق پولی و ادراک اخلاقی با ویژگی های فردی (جنسیت، سن و رتبه) حسابرسان تحت استخدام مؤسسات حسابرسی، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، کرج، دبیرخانه کنفرانس.
مدنی لواسانی، شایسته و وثوقی، منصور (1393)، معنای اجتماعی پول از دیدگاه زنان متأهل شهر کرج، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، بهار و تابستان 1393، دوره چهارم - شماره 1 علمی-پژوهشی: 68-47.
مصدق راد، علی‌محمد؛ توکلی، نفیسه؛ طاهری، زهرا و شفیعی، محمدرضا (1386)، بررسی توزیع فراوانی رضایت شغلی کارکنان بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان، طرح تحقیقاتی، اصفهان:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، شماره 50423.
وینستین، جک راسل (1392)، زندگی و اندیشه‌های آدام اسمیت، ترجمه‌ شیرزاد پیک‌حرفه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.
Ayu, W. (2014). Determinan Persepsi Etika Mahasiswa Akuntansi Dengan Love Of Money Sebagai Variabel Intervening. Journal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2(2), pp 1-28.
Andersen, J., Camp, P., Kiss, E., Wakita, S. & Weyeneth, J. (1993). The money attitude scale: what college students think about green.The Proceedings of the American Council on Consumer Interests, 39, 377- 384.
Burgess, S. M. (2007). Toward a theory on the content and structure of money attitudes. Advances in Consumer Research, 34, 682 –683.
Charismawati, C.D. (2011). Analysis of the Relationship between Love of Money with Accounting Student’s Ethical Perceptions. Thesis MSc, the Faculty of Economics, University Diponegoro.
Furnham, A. (1984). The psychology of money usage. Personality and Individual Differences, 5 (5), 501-509.
Furnham, A. (1998). The psychology of behavior at work. London: psychology press, journal of economic psychology, 9, 467-79.
Furnham, A., Wilson, E. & Telford, K. (2012). The meaning of money: The validation of a short money-types measure. Personality and Individual Differences,5 (2), 707-711.
Gasiorowska, A. (2013). Skrócona wersja Skali Postaw Wobec Pieniędzy SPP-25. Dobór pozycji i walidacja narzędzia [Short version of Money Attitudes Questionnaire. Item selection and scale validation] (in Polish).Psychologia Społeczna, 8, 459-478.
Gasiorowska, A. (2015). “The Impact of Money Attitudes on the Relationship between Income and Financial Satisfaction”, Polish Psychological Bulletin, vol 46(2), pp 197-208.
Gresham, A. & Fontenot, G. (1989). The differing attitudes of the sexes toward money: an application of the money attitude scale. Advances in Marketing, 9, 380-384.
Herzberg, F. (1987). “One more time: how do you motivate employees?” Harvard Business Review,September/October, pp. 109-20 (originally published January/February 1968.
Luna-Arocas, R. & Tang, T.L.P. (2004). The Love of Money, satisfaction and the protestant work ethic: Money profiles among University Professors in the U.S.A. And Spain. Journal of Business Ethics, 50, 329-354.
Lane, M.C. & Miceli, M. (1991). Antecedents of pay satisfaction: A review and extension. In G.R. Ferris & K.M. Rowland (Eds.), Research in personnel and human resources management. Vol. 9 (pp. 235-309). Greenwich, CT: JAI Press.
Medina, J. F., Saegert, J. & Gresham, A. (1996). Comparison of Mexican-American and Anglo-American attitudes toward money. The Journal of Consumer Affairs, 30(1), 124–146.
Preffer, J. & Langton, N. (1993). “The effect of wage dispersion on satisfaction, productivity, and working collaboratively: evidence from college and university faculty”, Administrative Science Quarterly, Vol. 38, pp. 382-407.
Rubinstein, W. D. (1981). Survey report on money. Psychology today,5, 24-44.
Roberts, J.A. & Sepulveda, C.J.M. (1999). Money attitudes and compulsive buying: an exploratory investigation of the emerging consumer culture in Mexico. Journal of International Consumer Marketing, 11(4), 53-74.
Rynes, S. L. & Gerhart, B. (Eds.). (2000). Compensation in organizations: Current research and practice.San Francisco: Jossey-Bass.
Smith, A. (1963). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Modern Library, Newyork. NY (originally published in 1976).
Sahril, J. (2013). The ethical perception of accounting student: review of gender, religiosity and the love of money. Journal Ilmiah Mahasiswa FEB.
Tang, T.L.P. (1992). The meaning of money revisited. Journal of Organizational Behavior,13 (2), 197-202.
Tang, T.L.P. (1993). “The meaning of money: extension and exploration of the Money Ethic Scale in a sample of university students in Taiwan”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 14, pp. 93-9.
Tang, T.L.P. (1995). “The development of a short Money Ethic Scale: attitudes toward money and pay satisfaction revisited”, Personality and Individual Differences, Vol. 19, pp. 809-17.
Tang, T.L.P., Luna-Arocas, R. & Whiteside, H.D. (1997). “Attitudes toward money and demographic variables as related to income and life satisfaction: USA vs. Spain”, Proceedings of the 22nd International Colloquium of Economic Psychology, Vol.1, September, Valencia, 256-266.
Tang, L.P.T. & Whiteside, H.D. (2002). “Money ethic endorsement, self-reported income, and life satisfaction University faculty in the US and Spain”, Personnel Review, 32 (6), 756-773.
Tang, T. L. P., Furnham, A. & Davis, G. M. T. W. (2002). 'The Meaning of Money: The Money Ethic Endorsement and Work–Related Attitudes in Taiwan, the United States, and the United Kingdom', Journal of Managerial Psychology,17(7), 542–563.
Tang, T.L.P., Whiteside, D.S.H. & Luna-Arocas, R. (2005). Money profiles: the love of money, attitudes, and needs. Personnel Review, 34 (5), 603-624.
Tang, T.L.P. & Sutarso, T. (2012). Falling or not falling into temptation? Multiple faces of temptation, monetary intelligence, and unethical intentions across gender. Journal of Business Ethics, 116, 529–552.
Tang, L.P.T. Luna-Arocas, R. & Whiteside, H.D. (2014). “Are You Satisfied With Your Pay When You Compare? It Depends on Your Love of Money, Pay Comparison Standards, and Culture”. Journal of Business Ethics, 128 (2), 279-289.
Tang, T.L.P. & Gentina, E. (2018). Does Adolescent Popularity Mediate Relationships between Both Theoryof Mind and Love of Money and Consumer Ethics?. International Association of Applied Psychology, 67 (4), 723-767.
Veenhoven, R. (1994). Cerebral Lactate and N-Acetyl-Aspartate/Choline Ratios in Asphyxiated Full-Term Neonates Demonstrated In Vivo Using Proton Magnetic Resonance Spectroscopy. Pediatric Research, volume 35, pages, 148–151.
Williams, L. J. & Hazer, J. T. (2006). 'Antecedents and Consequences of Satisfaction and Commitment in Turnover Models: A Reanalysis Using Latent Variable Structural Equation Methods'. Journal of Applied Psychology, Vol. 71, 219–231.
Wąsowicz-Kiryło, G. & Wiśniewska, A. (2005). Attitudes towards money and a reflective and impulsive cognitive style. Psychology, Education and Society, 4, 40-60.
Yamauchi, K. T. & Templer, D.I. (1982). “The development of a money attitude scale”. Journal of Personality Assessment, Vol. 46, pp. 522-8.